събота, 27 октомври 2012 г.

Енергетика:Публикувано е решение на Европейския парламент и Съвета, което засяга "Южен поток"

Днес в Официален вестник е публикувано
РЕШЕНИЕ № 994/2012/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 октомври 2012 година
за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката
Решението влиза в сила 20 дена след публикуването му (16 ноември 2012 г.) и е задължително за държавите-членки.  Разпоредбите на решението директно засягат проекта "Южен поток". Ако клаузите по споразумението за "Южен поток" са в противоречие с европейското законодателство, това неминуемо ще повлече и финансови санкции за България. Пример в тази посока може да послужи и наскоро стартиралата процедура за неспазване на европейското законодателство срещу Полша и Словения с  предложение за имуществени санкции.
Поне досега има много въпроси около "Южен поток", които не дават яснота  дали е спазено европейското законодателство, поставяни вече ТУК,
В член 6 на публикуваното решение ясно и категорично се постановява че:
Член 6
Оценка на съвместимостта

1. Когато дадена държава членка договаря междуправителствено споразумение или изменение на действащо междуправителствено споразумение и не е в състояние да стигне въз основа на собствената си оценка до категорично заключение относно съвместимостта с правото на Съюза на междуправителственото споразумение или на изменението, предмет на преговорите, тя информира Комисията за това преди приключването на преговорите и ѝ представя съответния проект на споразумение или на изменение заедно с всички приложения към него.
 
2. В срок от четири седмици от датата на получаване на проекта на споразумение или на изменение, заедно с приложенията към него, Комисията информира съответната държава членка за всички свои резерви относно съвместимостта на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение с правото на Съюза. При липса на отговор от страна на Комисията в рамките на посочения срок се счита, че Комисията няма резерви.
 
3. Когато Комисията информира съгласно параграф 2 заинтересованата държава членка, че има резерви, тя информира заинтересованата държава членка за своето становище относно съвместимостта с правото на Съюза на съответния проект на междуправителствено споразумение или на изменение в срок от 10 седмици от датата на получаване, посочена в параграф 2 („срок за проверка“). Срокът за проверка на съвместимостта може да бъде удължен със съгласието на заинтересованата държава-членка. При липса на становище от страна на Комисията в рамките на срока за проверка се счита, че Комисията не е повдигнала никакви възражения.
 
4. Когато обстоятелствата го изискват, сроковете, посочени в параграфи 2 и 3, се съкращават със съгласието на Комисията.

 Ако България иска да бъде уважавана като държава - членка, за която спазването на законите е върховна ценност, трябва преди да подпише споразумението за "Южен поток" да се консултира с Европейската комисия в съответствие с чл. 6 от цитираното решение. В противен случай, при пълната неяснота по клаузите на споразумението, е  твърде вероятно да се стигне до финансови санкции за България, поради неспазване на правото на Съюза

Няма коментари:

Публикуване на коментар