събота, 1 декември 2012 г.

Транспортна инфраструктура: Комисията отпуска над 1,2 млрд. евро за финансиране на възлови по значение проекти по TEN-T


На  29 ноември 2012 г., Европейската комисия обяви две покани за представяне на предложения по многогодишните и годишните програми за изграждане на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 2012 г. По двете процедури е предвидена сума в размер на 1,265 млрд. евро за финансиране на европейски проекти за транспортна инфраструктура за всички видове транспорт — въздушен, железопътен, сухопътен и морски/вътрешноводен транспорт — плюс логистика и интелигентни транспортни системи, за всички държави — членки на ЕС.
От многогодишната програма на TEN-T по традиция се финансират най-важните приоритети на мрежата TEN-T. Тазгодишната покана за предложения по многогодишната програма поставя акцент върху шест области с предвиден общ бюджет от 1,015 млрд. евро:

      В 30-те приоритетни проекта са включени и три, които засягат  България.
Това са:
Приоритетен проект 7Автомагистрала – Игуменица-Патра-Атина-София-Будапеща


Приоритетен проект 18

 Речен път Рейн/Mаас-Майн-Дунав


Приоритетен проект 22

           ЖП инфраструктура  Атина-София-Будапеща-Виена-Прага-Нюрнберг/Дрезден

Освен това се предвиждат средства и за:
  •  Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), която спомага за оперативната съвместимост на европейската железопътна мрежа: ориентировъчен бюджет 100 млн. евро.
  • Речни информационни услуги (RIS), включващи инфраструктура за управление на трафика по вътрешните водни пътища: ориентировъчен бюджет 10 млн. евро.
  • Управление на въздушното движение (УВД), с което се работи за постигането на целите по Единното европейско небе и за модернизиране на УВД: ориентировъчен бюджет 50 млн. евро. 
  • Морски магистрали (ММ), които предлагат надеждни алтернативи за избягване на задръстванията по пътищата чрез пренасочване на превоза на товари към морските пътища: ориентировъчен бюджет 80 млн. евро.
  • Интелигентни транспортни системи (ИТС), включително Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), с които се насърчава съчетаването на различни видове транспорт и повишаването на безопасността и надеждността на мрежата: ориентировъчен бюджет 50 млн. евро.
  • Едногодишната програма допълва многогодишната програма и насочва финансиране към четири отделни приоритета с предвиден общ бюджет от 250 млн. евро:
  • Ускоряване/улесняване на изпълнението на проекти по TEN-T (проучвания и дейности за проекти в по-напреднал етап на организация за всички видове транспорт като част от проектите, които са от общ интерес): ориентировъчен бюджет 150 млн. евро.
  • Мерки за насърчаване на иновациите и новите технологии за транспортна инфраструктура и съоръжения, допринасящи за намаляване на количествата отделен въглерод или намаляване на външните разходи като цяло: ориентировъчен бюджет 40 млн. евро. 
  • Подкрепа за публично-частни партньорства (ПЧП) и новаторски финансови инструменти: ориентировъчен бюджет 25 млн. евро.
  • Подкрепа за дългосрочно прилагане на програмата TEN-T, по-конкретно по отношение на коридорите: ориентировъчен бюджет 35 млн. евро.
Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа отговаря за техническото и финансовото изпълнение на програмата TEN-T под егидата на генерална дирекция „Мобилност и транспорт“.
Тук може да се видят подробните от  информационната  кампания, проведена  в Брюксел, чиято цел е да разясни по-подробно на потенциалните кандидати какви са приоритетите по поканите за представяне на предложения, да им помогне да подготвят техните предложения и да научат повече за процеса на оценяване.  
Крайният срок за представяне на предложения е 28 февруари 2013 г. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар