сряда, 12 декември 2012 г.

Енергетика: Какво е бъдещето на световната енергетика според Енергийния съвет ЕС-САЩ


На 5 – ти декември в Брюксел се проведе четвърти поред Енергиен съвет ЕС-САЩ. Срещата е председателствана от върховния представител/заместник-председател Катрин Аштън, комисаря по енергетика Гюнтер Йотингер, държавния секретар Хилъри Клинтън и заместник-секретаря за енергетика Даниел Понеман.
Видео от срещата
След срещата бе публикувана обща декларация на двете страни. Интересно е да се прочетат заложените основни моменти при бъдещото сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на енергетиката, тъй като и двете страни са най-големите потребители на енергийни ресурси в света и в същото време силно зависими от енергийните доставки от трети страни. Не на последно място диалогът ЕС-САЩ по енергийните въпроси, свързани с определяне на  политиките относно развитието на енергийния сектор в Европа, засягат директно и България като държава членка на ЕС.
Какви ще са политики в енергийния пазар според Съвместната декларация ЕС-САЩ и очертаните перспективи за сътрудничество по въпросите на:
Енергийната сигурност
Енергийният Съвет ЕС-САЩ подкрепя продължаващата работа за консолидиране на вътрешния енергиен пазар на ЕС, който значително ще намали уязвимостта на страните-членки на ЕС при прекъсване на доставките на газ, ще диверсифицира възможностите за избор на източниците и маршрутите за доставка на електроенергия и газ, както и ще доведе до подобряване на възможностите за развитие на производителите на енергия от възобновяеми източници. Също така в декларацията се посочва, че  разширяването на производството на шистов газ и на нефт от битуминозни шисти в САЩ и държавите-членки ще има огромно влияние върху световните енергийни пазари. Това трябва да става при  обмен на информация относно най-добрите практики и регулаторни изисквания, специално в рамките на планираната платформа на високо равнище от Международната агенция по енергетика International Energy Agency за споделяне на най-добри практики за добив на неконвенционален газ.
За Иран
Съветът в декларацията заявява, че част от положителното сътрудничество между  ЕС и САЩ в областта на енергетиката включва и оказване на натиск спрямо Иран, който трябва да изпълни  международните си задължения. ЕС и САЩ потвърждават  ангажимента си да окажат двустранен натиск, включително чрез налагане на санкции върху износа на ирански суров петрол и петролни продукти.
За Русия
Енергийният съвет подчертава значението на взаимно изгодните отношения в областта на енергетиката с Русия, които следва да се основават на прозрачност, равни условия, лоялна конкуренция и сътрудничество, за да се гарантират безопасни и сигурни доставки на енергия.
За Украйна
Енергийният съвет приветства напредъка на Украйна при осъществяване на реформите в съответствие с поетите задължения в договора за Енергийна общност, като същевременно подчертава необходимостта реформите  да продължат.
Съветът по енергетика също отбеляза, че реализирането на Южния газов коридор остава основен приоритет, тъй като  той ще разнообрази доставките за Европа и ще даде възможност на  нови доставчици на природен газ да участват на европейския енергиен пазар.
За Турция
Съветът приветства подкрепата на Турция към проекта Южен газов коридор и отбелязва, че предложението към централноазиатските производители  да се  свържат с Южния газов коридор е валидно и непроменено. Съветът отбелязва, че настоящите и очертаващите се бъдещи открития на природен газ в Източното Средиземноморие може да повишат енергийната сигурност на страните в региона. ЕС и САЩ декларират, че са готови да помогнат на заинтересовани страни да използват по –най добрия начин енергийните си  ресурси в интерес на собствените национални и регионални икономически интереси.
За Нигерия, Либия и Ирак
Съветът по енергетика ЕС-САЩ подкрепя започналите през последните години дискусии, свързани с добива на въглеводороди в Нигерия, Либия и Ирак, засягащи развитието на световните  пазари, доброто управление, развитието  и инвестициите.
Освен това, ЕС и САЩ декларират взаимния си ангажимент да спомагат за прилагане на практики, свързани с доброто управление, прозрачността, всеобщия достъп, подобряване на енергийната ефективност и по-голям дял на възобновяема енергия в енергийния сектор в световен мащаб, включително чрез подкрепа на важни инициативи като Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (ИПДП) ExtractiveIndustries Transparency Initiative (EITI)  (и съответното изискванията за задължително докладване) и инициативата на ООН Устойчива енергия за всички UN’s Sustainable Energy for All .
По отношение на енергийната политика
За шистовия газ
Съветът по енергетика подчерта продължаващото добро сътрудничество в областта на глобалните пазари на нефт и газ, включително ролята на неконвенционалния газ и развитието на конкурентни глобални енергийни пазари като средство за повишаване на енергийната сигурност и създаване на  климат, благоприятен за икономически растеж. Съветът приветства по-специално обмена  на опит между  представителите на САЩ и  Координационната група за природен газ на  ЕС и очаква този диалог да продължи в рамките на международната  конференция, която ще се организира от Европейската комисия през 2013 г. относно икономическите аспекти на шистовия газ.
За  улавянето и съхранението на въглерод Carbon Capture and Storage (CCS) 
Съветът по енергетика ЕС-САЩ признава значението на по-широк глобален обмен на знания между регионите на двустранна основа относно новите технологии, свързани със съхранението на въглевороди, включително необходимостта от осигуряване на  необходимите  инвестиции и коректното информиране на  обществеността. В тази връзка се очакват предложения от   Global CCS Institute. Европейската мрежа за демонстрационни проекти, European CCS Demonstration Project Network, както и продължаващото глобално сътрудничества за споделяне на знания във форума Carbon Sequestration Leadership Forum.
Съветът отбелязва успеха на осем напълно интегрирани активни демонстрационни проекти в Съединените щати, постигнати посредством прилагането на модерна интегрирана газификация с комбиниран цикъл Integrated_gasification_combined_cycle (IGCC), технологии за съхранение и форсиран добив на нефт, както и развитие на мащабни  технологии за улавяне на въглероден диоксид.
За интелигентните мрежи
Съветът по енергетика признава значението на засиленото сътрудничество за развитие на интелигентните  енергийни  мрежи и в този контекст Съединените щати приветстват предстоящото присъединяване на ЕС към Международната мрежа за интелигентни мрежи International Smart Grid Action Network (ISGAN).
Съветът по енергетика ЕС - САЩ също приветства отличното сътрудничество при изследванията свързани с развитието на интелигентните мрежи, стандартите за eMobility и оперативната съвместимост, както и в контекста на Трансатлантическия Икономически съвет (ТИС) Transatlantic Economic Council (TEC).
За енергийната ефективност
Енергийният съвет приветства продължаващото сътрудничество в областта на енергийната ефективност и по- специално на подновеното споразумение между ЕС и САЩ относно общата енергийна ефективност, спецификациите за офис оборудване и общото използване на логото на ENERGY STAR.
 Съветът по енергетика признава водещата роля и значението на ЕС и САЩ при  насърчаване и постигане на високи нива на безопасност, при които  да се сведе до минимум въздействието върху околната среда на енергийните технологии в енергийния микс. В допълнение се  приветства постоянния ангажимент за координация и хармонизиране на регулаторните и технически мерки в областта на ядрените електроцентрали, добива на нефт и природен газ и производството на енергия.

Енергийният съвет ЕС-САЩ приветства успеха на проекта Solar Decathlon Europe, включително демонстрацията през 2012 г. в Испания Solar Decathlon Европа 2012, и по нататъшното му развитие, чрез предстояща демонстрация  в Калифорния САЩ Solar Decathlon през 2013 г., и ангажимента на Франция да бъде домакин на Solar Decathlon "Европа 2014". Съветът споделя идеята  да се търсят нови възможности за сътрудничество.
Енергийни технологии
В декларацията Енергийният съвет потвърждава значението на сътрудничеството между ЕС и САЩ при изследванията в областта на енергетиката и иновациите, които насърчават енергийната сигурност и спомагат за постигане на устойчив икономически растеж, чрез развитие на нови, чисти и нисковъглеродни технологии – които са ключови при създаването на диверсифицирани енергийни системи.
Енергийният съвет приветства работата, извършена от Работната група по технологиите, с цел подобряване на  сътрудничество и финализиране на Съвместния подробен план за действие, Joint Rolling Action Plan, който да развива сътрудничеството чрез съвместни и координирани научни изследвания, побратимяване на проекти и обмен на изследователи, фокусирани върху четирите приоритетни области, одобрени от Съвета през 2011 г.:
  • развитие на интелигентните мрежи, включително за съхранение на енергия;
  • изобретяване на нови материали, включително критични материали;
  • продължаване на изследванията, свързани с термоядрения синтез;
  • проучвания, свързани с  технологии за водородни горивни клетки.
Съветът призова за по-нататъшни действия в тези области през 2013 г., както и продължаване на  работата по съществуващи и нови съвместни дейности, обхванати в девет работни технологични области.
Енергийният съвет изразява подкрепа на сътрудничеството между лабораториите при техните изследвания, за насърчаване на изследователските партньорства от двете страни на Атлантика, включително чрез дискусии между академичните среди, индустрията и правителствата, националните лаборатории по енергетика и наскоро създадените иновативни центрове Energy Innovation Hubs, Алианса на европейските изследователски лаборатории за енергия EuropeanEnergy Research Alliance laboratories и на Съвместния изследователски център JointResearch Centre.
Съветът също изразява своята продължаваща подкрепа за Международния термоядрен експериментален реактор International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).


След всичко изложено дотук може да се каже, че светът върви към  нова технологична революция в енергийния сектор, с безспорни лидери в този процес ЕС и САЩ. България като държава членка на ЕС би следвало също да гради енергийната си политика в синхрон със заложените общи цели, свързани с бъдещото развитие на европейския енергиен пазар. Но за съжаление, ние в България сме се вторачили единствено в руските енергийни проекти „Южен поток“ и „Белене“, смело анатемосваме енергията от възобновяеми източници, а за интелигентни мрежи, иновации и нови технологии изобщо не говорим. В същото време става все по-ясно,  че науката и новите технологии коренно ще променят световния енергиен пазар в следващите 15-20 години. Настъпващите технологични промени очертават вече новите играчи  на газовия пазар, вследствие на разработването на шистовия газ в САЩ, а на пазара за електроенергия през последните две години бележи възходящ тренд производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. На дневен ред е въвеждането на интелигентни мрежи и измервателни уреди, които ще променят основните характеристики на взаимоотношенията потребител-доставчик на електроенергия на бъдещия енергиен пазар. Говори се вече и за възможност в близко бъдеще да се овладее и термоядрения синтез, да се разработят и използват в енергетиката критични материали и т.н и т.н.


Няма коментари:

Публикуване на коментар