четвъртък, 24 януари 2013 г.

Aнтитръст: Комисията завежда дело срещу България заради разрешенията за цифрова наземна телевизия


Европейската комисия съобщи, че завежда  дело срещу България пред Съда на ЕС заради издаването на разрешения за цифровия радиочестотен спектър. Комисията установи, че следваната от България процедура се е основавала на прекалено ограничителни условия за издаване на разрешения, което е довело до изключването на потенциални кандидати. Това затруднява конкуренцията в бъдещия пазар на инфраструктура за цифрова наземна телевизия (ЦНТ) в България в нарушение на приложимите директиви на ЕС за електронните съобщения.
Ефикасното преразпределяне на радиочестотния спектър в резултат на прехода от аналогово към цифрово радиоразпръскване (т.нар. „цифров дивидент“) е част от целите на политиката на ЕС по програмата в областта на цифровите технологии. За да се гарантира, че този процес води до навлизането на нови участници, способни да засилят конкуренцията на пазара и да осигурят по-богат избор за зрителите, Комисията прие съвкупност от норми за разпределяне на този допълнителен капацитет на радиочестотния спектър („Директива за конкуренцията“, „Директива за разрешение“ и „Рамкова директива“. Тези норми изискват разпределянето на радиочестотния спектър да се извършва според открити, прозрачни, обективни, недискриминационни и пропорционални критерии.
Комисията счита, че България не се е съобразила с изискванията, заложени в Директивата за конкуренцията, когато през 2009 г. е предоставила наличните пет лота чрез две конкурсни процедури, като по този начин е ограничила без основание броя на дружествата, които могат потенциално да навлязат на пазара. Освен това в нарушение на трите директиви критериите за подбор в конкурсните процедури са били прекомерно ограничителни, като са били отхвърлени кандидати, свързани с доставчици на съдържание (оператори на телевизионни канали), включително оператори, действащи само извън България, или с оператори на мрежи за радиоразпръскване.
През март 2012 г. Комисията поиска от българските власти да предприемат мерки срещу нарушението на правото на ЕС и да позволят реален достъп до българския пазар на инфраструктура за ЦНТ. България обяви началото на нова тръжна процедура за отпускане на допълнителни честоти. Тези честоти обаче няма да бъдат предоставени преди 1 септември 2013 г., когато ще се премине от аналогово към цифрово излъчване. Очаква се съществуващите телевизионни канали да сключат споразумения с операторите на мрежите за разпространение преди преминаването, за да може след тази дата излъчването да се осъществява чрез новата инфраструктура за ЦНТ. Има голяма вероятност нови оператори да не навлязат на пазара след тази дата, поради липса на икономическа полза. Ето защо Комисията решава да заведе дело срещу България в Съда.
 История на случая
През май 2011 г. Комисията започна производство срещу България за установяване на неизпълнение на задължения във връзка с разпределянето на радиочестотния спектър, като за целта изпрати официално уведомление.
През март 2012 г. Комисията изпрати  мотивирано становище, в което подробно изложи своите възражения, тъй като установи, че няма подобряване на конкурентната ситуация. Независимо че България обяви нова тръжна процедура, Комисията не очаква допълнителни честоти да бъдат предоставени преди 1 септември 2013 г., когато ще се премине от аналогово към цифрово излъчване.
Днешното решение за завеждане на дело срещу България пред Съда на ЕС е трета и последна стъпка от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения по силата на член 258 от ДФЕС.
Комисията напомня, че се е намесвала в случаи на разпределение на радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване и в други държави членки, например Италия  и Франция..
В настоящия случай се прилага следното законодателство на ЕС: 
Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 г. относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги (,,Директива за конкуренцията“) 
Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“)
Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги („Рамкова директива“) 


Няма коментари:

Публикуване на коментар