събота, 5 януари 2013 г.

Енергетика: Консултации относно новите енергийни технологии и иновации


Европейската комисия обяви, че започва обществено обсъждане относно енергийните технологии и иновации. Това обсъждане е във връзка с подготвяното от Европейската комисия Съобщение за енергийните технологии и иновации, което е предвидено да се публикува през първата половина на 2013. Целта на съобщението е да даде насоките и пътя, по който ще се развиват европейските енергийни технологии  от гледна точка на заложените политики в Енергийната пътна карта 2050.
В съобщението за енергийните технологии и иновации ЕК  възнамерява да предложи интегрирана и последователна дългосрочна стратегия, включваща технологии и технологни решения, необходими за успешната трансформация на енергийните пазари към нисковъглеродна икономика и постигане на общите цели на енергийната политика на ЕС конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на доставките.
Целта е съобщението да даде нов тласък за изработването  на ефективна дългосрочна енергийна политика по отношение на развитието на технологиите в Европа и на Стратегическия план за енергийни технологии (SET).
Инициативата на Европейската комисия цели да актуализира дългосрочната енергийна политика  на ЕС по отношение на технологичния стълб. В Стратегическия  технологичен план, приет от Европейската комисия през 2007 г. и Съобщението относно инвестиране в енергийни технологии (2009) е дефиниран т.н "технологичен стълб " на политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата. Той дава структурата за управление на равнище ЕС,  което  цели да ускори разработването на нисковъглеродни енергийни технологии чрез Европейските индустриални инициативи. Тези инициативи са фокусирани върху технологии, които могат да бъдат в основата на европейската индустриализация. Предвижда се въвеждането им да стане  чрез Европейския алианс за научни изследвания в областта на енергетиката, където се извършват дългосрочните проучвания и иновации в областта на енергийните технологии. Същевременно в резултат на обмена на информация между различните групи от заинтересовани страни е направено и общо планиране за разработване на  различните технологии чрез изготвени технологични пътни карти и планове за изпълнение до 2020 г. Technology Roadmaps and Implementation Plans. Технологичните пътни карти, които са част от Стратегическия план за Европейските индустриални инициативи SET Plan European Industrial Initiatives дават общ поглед върху развитието на приоритетните дейности по развитието на новите технологии в енергетиката до 2020 г.
В момента целта на ЕК е да даде директна подкрепа на иновациите в енергийния сектор на равнище ЕС. Допълнителното финансиране на енергийния бюджет по 7-ма рамкова програма, ще е насочено към  Европейския план за икономическо възстановяване за морска вятърна енергия и улавянето и съхранението на въглерод. По конкретно, предложението е да се предвиди по-амбициозно европейско  финансиране, а именно  удвояване на средствата предвидени  със 7-та рамкова програма, които ще се насочат към развитието на нови енергийни технологии по програмата "Енергийни предизвикателства" на "Хоризонт 2020".
ЕК също отбелязва, че пряката обществена подкрепа за повече иновации в енергийния сектор е ограничена и е необходима повече координация между държавите – членки и ЕС, за да не се разчита само на безвъзмездна финансова помощ и субсидии, а да се включат и други финансови инструменти като заеми, гаранции, които все още играят незначителна  роля при финансирането на новите енергийни технологии.
Трябва също да се има предвид, че има промяна на основните елементи, заложени в SET Plan, което е  в следствие на глобалната криза, еволюцията при дискусията за поетите задължения по протокола Kyoto , възникване на проблема с аварията във Fukushima и последвалият дебат за мястото на ядрената енергия на европейския пазар, конкурентните предимства на многобройните нови технологии, както и конкурентния натиск на производители извън Европейския съюз.
Заедно с това, за да  осигури предвидимост както за индустрията, така и за правителствата на държавите – членки при новите предизвикателства, Европейската комисия разработва нови инициативи на ниво политика и програмиране.
За да изпълни тези задачи ЕК се обръща към публичните и правителствените органи на държавите членки, организациите за научни изследвания, университетите, индустрията, ютилити компании, индустриалните и частни асоциации, малки и средни предприятия, граждани и организации на потребители, търговски съюзи, НПО, сдружения за опазване на околната среда, консултанти и финансови институции и ги приканва да дадат своите становища чрез публикувания въпросник.
Повече информация може да се получи от съпътстващия документ за консултации.

Срокът за изпращане на становища е до 13 март 2013 г. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар