четвъртък, 24 януари 2013 г.

Енергетика:Комисията сезира Съда поради непълното транспониране на правилата на ЕС от страна на България, Естония и Обединеното кралство


Европейската комисия съобщи, че сезира Съда на Европейския съюз поради непълното транспониране от страна на България, Естония и Обединеното кралство на правилата на ЕС относно вътрешния енергиен пазар. Към днешна дата България, Естония и Обединеното кралство са транспонирали само частично директивите за електроенергията и за природния газ. Директивите трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки до 3 март 2011 г.
„ЕС се нуждае от вътрешен енергиен пазар, за да се справи с предизвикателствата в Европа, свързани с енергията и климатичните промени, и за да гарантира сигурни доставки на енергия на достъпни цени за домакинствата и предприятията. Закъсненията в прилагането на правилата относно вътрешния енергиен пазар на ЕС имат отрицателни последици за всички участници и следователно са недопустими“, заяви Гюнтер Йотингер, Европейският комисар по въпросите на енергетиката.
За България за всяка частично транспонирана директива Комисията предлага санкция в размер на 8448 евро на ден. За Естония Комисията предлага дневни санкции в размер на 5068.8 евро за частичното транспониране на Директивата за електроенергията и на 4224 евро за частичното транспониране на Директивата за природния газ. За Обединеното кралство Комисията поиска от Съда да наложи дневна санкция в размер на 148177.92 евро за всяка от частично транспонираните директиви.
Предложените санкции са съобразени с продължителността и тежестта на нарушението. В случай на положително решение на Съда, дневната санкция се заплаща от датата на постановяване на решението до приключване на транспонирането. Окончателният размер на дневните санкции ще бъде определен от Съда.
През септември 2011 г. Комисията изпрати на трите страни официални уведомителни писма относно непълното транспониране на директивите. Мотивираните становища по отношение на тези две директиви бяха изпратени на България през февруари 2012 г. и на Обединеното кралство през април 2012 г. Мотивираните становища по отношение на директивите за електроенергията и природния газ бяха изпратени на Естония съответно през февруари и април 2012 г. Въпреки тези производства трите държави членки все още не са извършили пълно транспониране.


Днешните действия допълват актовете за отнасяне до Съда на Европейския съюз, приети през октомври  и ноември 2012 г. Настоящото действие се отнася до случаите, в които държавите членки вече са приели значително ново законодателство в съответствие с третия пакет от документи за вътрешния енергиен пазар и по този начин са транспонирали част от изискванията на двете директиви в националното право. Въпреки това някои разпоредби, съдържащи се в тези директиви, все още не са транспонирани. Комисията също така проучва положението в други държави членки, на които също е изпратила мотивирани становища относно непълното транспониране на директивите за електроенергията и за природния газ.
Контекст
Европейската комисия също така напомня, че през февруари 2011 г. държавните и правителствените ръководители на ЕС обявиха нуждата от завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. Своевременното и пълно транспониране на европейското законодателство относно единния пазар на природен газ и електроенергия в националното право е от съществена важност за постигането на тази цел. Третият пакет от документи за вътрешния енергиен пазар съдържа важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително нови правила за отделянето на мрежите, правила за укрепване независимостта и правомощията на националните регулаторни органи и правила за подобряване на дейността на пазарите на дребно в интерес на потребителите.
Съответните директиви от третия пакет за вътрешния енергиен пазар са:


Съгласно Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г., ако държава членка не успее да транспонира законодателството на ЕС в националното право в рамките на определения срок, когато Комисията отнася за първи път случая до Съда, тя може да поиска налагане на финансови санкции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар