петък, 4 януари 2013 г.

Енергетика: Доклад с анализ как да се постигне съвместимост между двата балансиращи пазара – електроенергиен и газов


Европейската комисия публикува доклад, в който се анализира възможността и обхвата за постигане  на съвместимост (синергия) между балансиращите пазари за електроенергия и природен газ, в контекста на бъдещото развитие на производството на електроенергия от възобновяеми (вятър и слънце) източници до 2030 г.
Анализът изхожда от заложената от Европейския съюз амбициозна цел в следващите две десетилетия европейското производство на електроенергия от възобновяеми енергийни ресурси (ВЕИ) да нарасне значително. За тази цел обаче трябва да се изградят балансиращи мощности поради променливото производство на електроенергия от ВЕИ, което създава проблеми при оперативното управление на процеса на балансиране между търсенето и предлагането.
В анализа се прави предположение, че като балансиращи мощности през следващите десетилетия ще се изграждат главно газови електростанции, което ще влияе на потреблението и на цените на природния газ. Проучването анализира възможните проблеми, които ще стоят пред  постигането на съвместимост  при управлението на  баланса между двата пазара, заедно с това в него се правят предложения за прилагане на мерки, които да доведат до синергия и до ефективно управление на двата балансиращи пазара.

Няма коментари:

Публикуване на коментар