петък, 4 януари 2013 г.

Шистов газ: Комисията се допитва до обществеността по въпроси свързани с добива на неконвенционални изкопаеми горива в Европа

Европейската комисия съобщи, че започва обществена консултация относно бъдещето на европейския добив на неконвенционални изкопаеми горива, например шистов газ. Всички заинтересовани лица, организации и публични органи се приканват да споделят своите гледни точки относно възможностите и предизвикателствата, които съпътстват разработването на подобни проекти, както и относно най-добрите начини за справяне с набелязаните трудности.
В миналото, проучването и добивът на природен газ и нефт в Европа беше свързано главно с експлоатация на конвенционални ресурси. В бъдеще възможностите за този вид добив на европейска територия ще стават  все по-ограничени, докато техническият напредък и новите технологии вече позволяват извличането на неконвенционални изкопаеми горива.
През последните години новите технологии постепенно  неузнаваемо променят световните енергийни пазари. Една от тези технологии позволява да се извличат неконвенционални изкопаеми горива като шистов газ и газ от находища в плътни скали (tight gas), метан от въглищни пластове (coalbed methane), нефт от битуминозни шисти (tight oil or shale oil) , и то от геоложки формации, извличането от които доскоро се считаше за твърде сложно, скъпо или невъзможно. Тези технологии обикновено включват използването на хидравлично разбиване, което става чрез  инжектиране в подземните слоеве  на значително количество вода, (примесена с пясък и химикали), чрез която се разбива скалата и се извлича ресурса. Процесът е свързан с рискове от замърсяване на околната среда.
През 2011 г. Европейската комисия извърши оценка на екологичното законодателство на ЕС, свързано с прилагането на технологията хидравлично разбиване при добив на шистов газ. Заключението на проучването е, че въз основа на наличната техническа информация, съществуващото законодателство на ЕС в областта на околната среда се отнася и до практиките прилагани при проучванията и добива на шистов газ. В същото време Комисията отчете и необходимостта да се направи по-задълбочена преценка дали настоящата правна рамка е подходяща при очертаващото се увеличение на добива на неконвенциални изкопаеми горива, вкл. на шистов газ в Европа и дали чрез нея може да се идентифицират и управляват възникващите при експлоатацията на тези технологии нови потенциални рискове спрямо околната среда.
Като част от процеса на събиране на информация, Комисията публикува  на 7 септември 2012 г. три изследвания свързани с потенциалните въздействия на неконвенционалния газ (шистов газ) на енергийните пазари в ЕС върху климата, както и потенциалните рискове за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от подобни проекти в Европа. Последното определя броя на специфичните рискове, свързани с добива на шистов газ и повдига няколко въпроси, относно приложимото законодателство на ЕС, които изискват по-нататъшно разглеждане от страна на Комисията. Въз основа на изводите в тези изследвания, Комисията е включила в своята работна програма за 2013 задачата да направи и допълнителни проучвания, включващо и оценка на въздействието, за да осигури по-нататъшното социално-икономическа и правна подкрепа на анализа.
През пролетта на 2013 г. ЕК планира да организира специална дискусия, в която да се включат националните компетентни органи и заинтересованите страни. Резултатът, преследван от Европейската комисия, е да гарантира, че ако се разработват източници на неконвенционални изкопаеми горива, това няма да представлява опасност за здравето на гражданите, климата и околната среда Добивът на неконвенциални горива трябва да се осъществява при максимална правна яснота и предвидимост за гражданите и операторите. Това ще спомогне да се гарантира, че потенциалните ползи от подобни разработки за икономическата и енергийна сигурност ще бъдат постигнати безопасно с оглед на благосъстоянието на обществеността и околната среда. 
Въпросите в настоящата консултация обхващат теми свързани с възможностите и предизвикателствата, идентифициране на мерките за намаляване на рисковете за здравето и околната среда, също мерките за увеличаване на прозрачността на дейностите по прилагане на новите технологии на равнище ЕС.
С настоящото обществено обсъждане на проблема ЕК иска да включи европейските граждани и заинтересованите страни. Изразените становища и гледни точки ще помогнат на Комисията да определи кои въпроси да вземе предвид при изготвяне на окончателната оценка. Въз основа на всички анализи, проведени след 2011 г., Европейската комисия ще предложи през 2013 г. рамка за управление на риска, намаляване на регулаторните слабости и осигуряване на максимална правна яснота и предвидимост за операторите на пазара и гражданите в ЕС. Вече стартира работата по тази рамка, при която  ще бъдат оценявани всички възможни насоки на политиката в тази област. 
Консултацията по интернет е част от по-широк процес, целящ гражданското общество да участва в по-голяма степен в текущата работа на Комисията. Формалният процес на консултации включва редовни срещи с държавите членки и други заинтересовани страни и предвижда среща за публична консултация през първото полугодие на 2013 г. Резултатите от тази обществена консултация ще бъдат отчетени в този по-широк процес.
Крайният срок за представяне на становища е 23 март 2013 г.


Повече подробности за неконвенционалните изкопаеми горива (вкл. за шистовия газ) и свързаните с тях дейности на Европейската комисия ще намерите ТУК: 


Няма коментари:

Публикуване на коментар