вторник, 3 декември 2013 г.

Държавна помощ: Комисията подлага на обществено обсъждане практическо ръководство за по-добра оценка на ефекта от държавните помощиЕвропейската комисия обяви че подлага на обществено обсъждане проект на  практическо ръководство, чиято цел е да даде насоки и да подпомогне държавите членки по-добре да оценяват до каква степен схемите за държавна помощ са постигнали своята цел и какво е тяхното въздействие върху пазарите и конкуренцията.

Оценката на схемите за помощ, е важен елемент от предприетата от Комисията инициатива за модернизиране на правилата за държавна помощ, така че публичните средства да се изразходват по – ефективно и ефикасно.
От една страна, реформата на  правилата за държавна помощ ще позволи на държавите - членки да предоставят повече мерки за помощ без предварително да уведомяват Комисията. От друга страна се предвижда значителните мерки за помощ да се оценяват по-задълбочено, отколкото в миналото.


Насоките са в отговор на искането на държавите членки Комисията да издаде  документ, с който да обясни как най-добре да се извършва обективна оценка на държавните помощи. Настоящото предложение има за цел да отговори на това искане като определя най-добрите практики и ключови принципи, и същевременно да даде на държавите-членки необходимата гъвкавост, за да могат да  адаптират оценката спрямо конкретните специфични обстоятелства. Проектът на ръководство съдържа информация за методологиите, най-добрите практики и примери за това как държавите членки да извършват последващи оценки. Той  има за цел също така да определи минимални стандарти за методи и техники за оценка, чрез които да се насърчава един общ подход между държавите-членки , като по този начин се гарантира, че оценките са с високо качество. Предложените насоки по специално са предназначени за оценка на схемите за помощ с големи бюджети , тъй като най-вероятно е точно те да имат най-голямо влияние на пазара и потенциал да изкривяват конкуренцията на пазара. Тази инициатива е част от общите усилия на Комисията да въведе по- систематично и по-високо качество на оценката на публичните разходи. Заинтересованите страни са поканени най-вече да коментират съдържанието на плана за оценка и методиките за идентифициране на причинно-следственото въздействие на държавните помощи.

Повече информация за общественото обсъждане на документа ТУК.
Коментарите по документа могат да се изпращат до 24-ти януари 2014 г.
След обсъждането Комисията ще публикува окончателния документ с насоките на своята интернет страница. Държавите членки ще могат да го използват като основа за оценките, които трябва да извършват през следващите години при отпускане на държавна помощ.Няма коментари:

Публикуване на коментар