понеделник, 3 февруари 2014 г.

Комисията представи първия доклад на ЕС за борбата с корупциятаКомисията представи първия доклад за нивото на корупцията във всички 28 държави членки на ЕС.

Според Комисията корупцията продължава да бъде предизвикателство за Европа. Тя засяга всички държави — членки на ЕС, и коства около 120 милиарда евро годишно на икономиката на ЕС.

Общият докладът съдържа описание на положението във всяка държава членка: какви антикорупционни механизми съществуват, кои от тях функционират добре, какво може да се подобри и по какъв начин.

Отделно Комисията публикува и доклади за всяка държава членка.
Изводите в докладите са подкрепени с получените резултатите от проведено проучване на Евробарометър за нагласите на европейците по отношение на корупцията.

Резултатите от проучването на Евробарометър конкретно за България.


Някои от установените в доклада основни тенденции, свързани с корупцията в рамките на ЕС, са:

1. Механизми за контрол

 • Използване на превантивни политики (напр. етични правила, мерки за повишаване на осведомеността, лесен достъп до информация от обществен интерес). В областта на предотвратяването на корупцията има големи различия между държавите членки. При някои ефективната превенция е допринесла за изграждането на добра репутация на държави с ниски равнища на корупция, докато в други изпълнението на превантивните политики е неравномерно и с ограничени резултати. 
 • Външни и вътрешни механизми за контрол. В много държави членки вътрешните проверки на процедурите в публичните органи (особено на местно равнище) са слаби и некоординирани.

 • Конфликти на интереси. Правилата относно конфликтите на интереси се различават в отделните държави членки, а механизмите за проверка на декларациите за конфликт на интереси често се оказват недостатъчни. Рядко се прилагат санкции за нарушаване на правилата и те често са твърде ниски.

2. Наказателно преследване и наказания

 • Наказателноправни разпоредби, квалифициращи корупцията като престъпление, като цяло са налице и съответстват на стандартите на Съвета на Европа, ООН и законодателството на ЕС. Въпреки това Рамково решение 2003/568/ПВР относно борбата с корупцията в частния сектор не е транспонирано еднакво добре от държавите членки в тяхното национално право.

 • Ефикасността на правоприлагането и наказателното преследване при разследване на корупцията варират значително в различните държави на ЕС. В някои държави членки се наблюдават отлични резултати. В други успешните случаи на наказателно преследване са рядкост или разследванията са твърде продължителни.

 • В повечето държави членки липсват подробни статистически данни за корупционната престъпност, което затруднява сравняването и оценката. В някои държави членки процедурни правила, включително правилата относно отмяната на имунитета на политиците, възпрепятстват разследването на случаите на корупция.

3. Политическо измерение

 • Политическа отговорност. Почтеността в политиката остава проблем за много държави от ЕС. Така например, политическите партии и изборните органи на централно или местно ниво рядко имат етични кодекси, като последните често не са особено строги.

 • Финансиране на политическите партии. Въпреки че много държави членки са приели по-строги правила за финансирането на политическите партии, все още са налице съществени недостатъци. В ЕС рядко се налагат възпиращи санкции за незаконното финансиране на партиите.

4. Рискови области

 • В държавите членки рисковете от корупция обикновено са по-големи на местно и регионално равнище, където взаимният контрол и вътрешните проверки обичайно са по-слаби, отколкото на централно равнище.

 • В редица държави членки градското развитие и строителството, както и здравеопазването, са сектори, уязвими по отношение на корупцията, .

 • При контрола на държавните предприятия се наблюдават известни недостатъци, които повишават тяхната уязвимост по отношение на корупцията.

 • Дребната корупция продължава да бъде широко разпространен проблем само в ограничен брой държави членки.

Обществени поръчки: област, която е уязвима по отношение на корупцията

Докладът включва специална глава, посветена на обществените поръчки. Това е много важна област за икономиката на ЕС, тъй като приблизително една пета от БВП на ЕС се изразходва всяка година от публични образувания за закупуването на стоки, за услуги и строителни работи. Същевременно това е и област, която е предразположена към корупция.
В доклада се призовава към подсилване на етичните норми в областта на обществените поръчки и се предлагат подобрения в механизмите за контрол на редица държави членки. Подробна информация и конкретни въпроси, на които се предлага да се обърне допълнително внимание, се съдържат в главите по държави.
 


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар