петък, 28 февруари 2014 г.

Енергетика: Съветът по енергетика ще дискутира проблемите и перспективите пред развитието на енергийния секторНа 4 март в Брюксел ще се проведе поредния енергиен съвет, който ще се председателства от Гърция. Съветът ще започне с разисквания по съобщението на Комисията за енергийните цени и разходи. На срещата  ще се обсъди също предложението на Комисията относно рамка 2030 г., като се постави акцента върху енергийната политика. Дискусиите по двете предложения имат за цел да допринесат за за подготовката на срещата на Европейския съвет, която ще се проведе на 20/21 март 2014 година.

Съобщение на Комисията относно "Цени и разходи на енергията в Европа"

Съобщението за цените е изготвено по молба на Европейския съвет от май 2013 г., В съобщението Комисията прави цялостен и задълбочен анализ на цените и разходите на енергията. Анализът показва, че сближаването и намалението на цените на едро на електроенергията, не е довело до по-ниски цени на дребно. Комисията прави извод, че това е в резултат на неправилното прилагане на правилата за изграждане на вътрешния енергиен пазар, както и на увеличаване на националните данъци/такси и разходи за мрежата.
През последните години  Комисията предлага няколко пакети от мерки, за да гарантира, че гражданите и фирмите в Европа могат да се справят ефективно с предизвикателството пред високите цени на енергията и че ЕС може да запази своята конкурентоспособност до 2030 г. и след това. Тези мерки включват, увеличаване на енергийната ефективност, доизграждане на вътрешния енергиен пазар до 2014 г., поддържане на политики за инвестиции в технологии и иновации, развитие на енергийната инфраструктура в ЕС и разнообразяване на източниците на доставка на енергийни ресурси. Освен това държавите - членки следва да гарантират, че енергийните им политики по определяне на таксите и на данъчния компонент, които се отразяват на цените, се прилагат в максимална степен въз основа на разходоориентирани и обективни икономически критерии за ефективност.


На 22 януари 2014 г. Комисията предложи цели за провеждане на политики за енергетиката и климата до 2030 година. С предложените цели Комисията изпраща силен сигнал към пазара, че ще води политика за насърчаване на частните инвестиции в нисковъглеродни технологии. Предложената от Комисията рамка предлага да се намалят емисиите  на парникови газове (ПГ)с 40% под нивото от 1990 г., в целия ЕС. Също така се предлага обвързващата цел за възобновяема енергия да е най-малко 27%, също така предлага актуализирани политики за енергийна ефективност, нова система на управление, както и набор от нови показатели, чрез които да да се гарантира конкурентна и сигурна енергийна система.
На срещата енергийните министри на държавите членки ще бъдат помолени да се съсредоточат в обсъждането на  основните елементи от предложението на Комисията.

 
 
 
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар