събота, 5 април 2014 г.

Антитръст: Регламент за групово освобождаване на споразумения за трансфер на технологииОт 1 май 2014 г. е в сила

от 21 март 2014 година

относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии

Споразуменията за трансфер на технологии се отнасят до лицензирането на права върху технологии. Ефектът от действието на такива споразумения обикновено се изразява в повишаване на икономическата ефективност и в насърчаване на конкуренцията. Това е така защото споразуменията за трансфер на технологии ограничават дублирането на научноизследователска и развойна дейност, увеличават стимула за първоначални изследвания и разработки, могат да подтикнат към засилено новаторство, да улеснят разпространението и да създадат пазарна конкуренция на продуктовия пазар.

С прилагането на регламента се цели да се  гарантира ефективната защита на конкуренцията и да се осигури правна сигурност на предприятията. Постигането на тези цели е съобразено с необходимостта от възможно най-голямо опростяване на административния надзор и на нормативната уредба.

Регламентът ще се прилага към споразумения за трансфер на технологии между лицензодател и лицензополучател. Той ще се прилага към споразумения, дори ако те съдържат условия, свързани с повече от едно равнище на търговска дейност, например чрез изискване лицензополучателят да изгради отделна система за разпространение и чрез определяне на задълженията, които лицензополучателят трябва или може да налага на търговците на произведените в съответствие с лиценза продукти. Тези условия и задължения обаче трябва да съответстват на правилата за конкуренция, приложими към споразуменията за доставка и разпространение, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията. Споразуменията за доставка и разпространение, сключени между лицензополучател и купувачите на неговите продукти, предмет на споразумението, не следва да се освобождават по силата на регламента.
Регламентът се прилага само към споразумения, при които лицензодателят разрешава на лицензополучателя и/или на един или повече от неговите подизпълнители да използват лицензираната технология, евентуално след допълнителни научни изследвания и развойна дейност от страна на лицензополучателя и/или неговия подизпълнител или подизпълнители, с цел производство на стоки или извършване на услуги. Той не следва да се прилага за лицензиране в контекста на споразуменията за изследвания и разработки, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) №1217/2010 на Комисията, или за лицензиране в контекста на споразуменията за специализация, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията. Той не следва също да се прилага към споразумения, чиято цел е възпроизвеждането и разпространението на софтуерни продукти със защитени авторски права, тъй като такива споразумения не засягат лицензирането на технологии за производство, а по-скоро наподобяват споразуменията за дистрибуция. Регламентът не следва да се прилага и към споразуменията за създаване на технологични обединения, т.е. споразумения за обединяване на технологии с цел лицензирането им за трети страни, нито за споразуменията, по силата на които технологичното обединение се лицензира в полза на тези трети страни.

Привилегията да се ползва предвиденото в регламента групово освобождаване се ограничава само до споразуменията, за които с достатъчна увереност може да се приеме, че отговарят на изискванията, посочени в член 101, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). За да се постигнат ползите и целите на трансфера на технологии регламентът обхваща не само трансфера на технологии като такъв, но също и другите разпоредби, съдържащи се в споразуменията за трансфер на технологии, ако и доколкото те са пряко свързани с производството или продажбата на продуктите, предмет на споразумението.

Прагове на пазарни дялове
С регламента се въвеждат прагове за пазарни дялове, под които се смята, че ползите от споразуменията надвишават негативните последици от ограничаване на конкуренцията и потребителите получават справедлив дял от реализираните ползи.
Така например при споразуменията за трансфер на технологии между конкуренти техният общи пазарен дял от съответните пазари не надвишава 20 % и споразуменията не съдържат някои силно антиконкурентни ограничения. Презумцията е, че тези споразумения обикновено водят до усъвършенстване на производството и разпространението и позволяват на потребителите да получат справедлив дял от произтичащите от това ползи.
Що се отнася до споразуменията за трансфер на технологии между неконкуренти, регламента въвежда правилото индивидуалният им дял от съответните пазари да не надвишава 30 % и споразуменията да не съдържат някои силно антиконкурентни ограничения, тези споразумения обикновено водят до усъвършенстване на производството и разпространението и позволяват на потребителите да получат справедлив дял от произтичащите от това ползи.
Ако приложимият праг на пазарен дял е надвишен на един или на няколко продуктови или технологични пазара, груповото освобождаване  не се прилага към споразумението за съответните пазари.

Изчисляване на пазарния дял
 • пазарният дял се изчислява въз основа на пазарните данни за стойността на продажбите за предходната календарна година, ако пазарните данни за стойността на продажбите не са налични, за установяването на пазарния дял на съответните предприятия могат да бъдат използвани оценки, основаващи се на друга достоверна информация от пазара, включително обема на продажбите;
 •  пазарният дял на лицензодател на съответен пазар за лицензни права върху технология се изчислява въз основа на наличието на лицензните права върху технология на съответния пазар или пазари (а именно продуктовия и географския пазар или пазари), на които се продават продуктите, предмет на споразумението, т.е. въз основа на комбинираните данни относно продажбите на продуктите, предмет на споразумението, произведени от лицензодателя и неговите лицензополучатели;
Трябва да се има предвид, че регламентът изключва от привилегията за групово освобождаване тези споразумения за трансфер на технологии, които съдържат някои силно антиконкурентни ограничения, независимо от пазарните дялове на съответните предприятия.
Споразумения, които съдържат съществени ограничения на се изключват от привилегията за групово освобождаване.

Съществени ограничения
При споразумения между конкуренти
Когато предприятията, страни по споразумението, са конкурентни предприятия, освобождаване не се прилага за споразумения, които пряко или косвено, поотделно или заедно с други фактори, под контрола на страните, имат една от следните цели:
 • ограничаване на възможността за една от страните да определя цените си, когато продава продукти на трети страни;
 • ограничаване на крайната продукция, с изключение на ограничения на крайната продукция на продукти, предмет на споразумението, наложени на лицензополучателя в нереципрочно споразумение или наложени само на един от лицензополучателите в реципрочно споразумение;
 • разпределение на пазари или на клиенти с изключение на:
 1. задължението на лицензодателя и/или лицензополучателя по нереципрочно споразумение да не произвежда с лицензните права върху технологията в пределите на изключителната територия, запазена за другата страна, и/или да не извършва активни/пасивни продажби в пределите на изключителната територия или с изключителната група клиенти, запазена за другата страна;
 2. ограничението по нереципрочно споразумение лицензополучателят да извършва активни продажби на изключителната територия или на групата клиенти с изключителни права, разпределени от лицензодателя на друг лицензополучател, при условие че последният не е бил конкурентно предприятие на лицензодателя към момента на сключване на неговия собствен лицензионен договор;
 3.   задължението на лицензодателя да произвежда продуктите, предмет на споразумението, само за собствена употреба, при условие че лицензополучателят не е ограничен при активната и пасивната продажба на продуктите, предмет на споразумението, като резервни части за неговите собствени продукти;
 4.  задължението на лицензополучателя по нереципрочно споразумение да произвежда продуктите, предмет на споразумението, само за определен клиент, когато лицензът е предоставен с цел създаване на алтернативен източник на доставки за този клиент;
 • ·ограничаване на възможността за лицензополучателя да използва собствените си права върху технологията или ограничаване на възможността за всяка от страните по споразумението да извършва научноизследователска и развойна дейност, освен ако това последно ограничаване е абсолютно необходимо с цел да се предотврати разкриването на лицензираното ноу-хау на трети страни.
При споразумения между предприятия, които не са конкуренти
Когато предприятията, страни по споразумението, не са конкурентни предприятия, освобождаване не се прилага към споразумения, които пряко или косвено, поотделно или заедно с други фактори под контрола на страните имат една от следните цели:

 • ограничаване на способността на една от страните да определя своите цени, когато продава продукти на трети страни, без да се засяга възможността да налага максимална продажна цена или да препоръчва продажна цена, при условие че това не се равнява на фиксирана или минимална продажна цена в резултат на оказан натиск от някоя от страните или в резултат на стимули, предложени от някоя от страните;
 • ограничаване на територията, в чиито предели, или на клиентите, на които лицензополучателят може да продава пасивно продуктите, предмет на споразумението, с изключение на:
 1. ограничението за пасивни продажби в изключителна територия или за изключителната група клиенти, запазени за лицензодателя;
 2. задължението лицензополучателят да произвежда продуктите, предмет на споразумението, само за своя собствена употреба, при условие че той не е ограничен да продава активно и пасивно продуктите, предмет на споразумението, като резервни части за своите собствени продукти;
 3. задължението да произвежда продуктите, предмет на споразумението, само за определен клиент, когато лицензът е бил предоставен, за да бъде създаден алтернативен източник на доставки за този клиент;
 4. ограничението лицензополучател, който се занимава с търговия на едро, да продава на крайни потребители;
 5. ограничаването на продажбите за неупълномощени разпространители от страна на членовете на система за селективно разпространение;
 • ·ограничаване на активните или пасивните продажби за крайни потребители от лицензополучател, който е член на система за селективно разпространение и чиято дейност е на равнище търговия на дребно, без да се засяга възможността на член на системата да бъде забранено да извършва дейността си от обект, за който няма разрешение.
Праговете за пазарен дял и неосвобождаването на споразумения за трансфер на технологии, които съдържат посочените по – горе съществени  антиконкурентни ограничения имат за цел да гарантират, че при груповото освобождаване на тези споразумения не се предоставя възможност на предприятията, участващи в тях, да премахват конкуренцията по отношение на значителна част от продуктите, предмет на споразуменията.

Правомощия на Комисията
Съгласно член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета Комисията може да оттегли възможността регламента да се прилага, когато в конкретен случай установи, че споразумение за трансфер на технологии, към което се прилага предвиденото в регламента освобождаване, въпреки всичко поражда последици, които са несъвместими с член 101, параграф 3 от ДФЕС. Това може да се случи по-специално при намаляване на стимулите за новаторство или при възпрепятстване на достъпа до пазари.
Освен това Комисията може чрез регламент да обяви приетия регламент за неприложим към споразумения за трансфер на технологии, които съдържат специфични ограничения, свързани със съответния пазар, с което да възстанови пълното прилагане на разпоредбите на член 101 от Договора по отношение на такива споразумения. Това правомощие на Комисията е свързано с ролята й да осъществява засилен надзор върху паралелни мрежи от споразумения за трансфер на технологии, които пораждат сходни ограничителни последици и обхващат повече от 50 % от съответния пазар.

Правомощия на националния орган по конкуренция

В съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 националният орган за защита на конкуренцията може да оттегли възможността регламентът да се прилага на територията на съответната държава членка или на част от нея, ако той установи, че в определен случай споразумение, към което се прилага предвиденото в регламента освобождаване, въпреки всичко поражда последици, които са несъвместими с член 101, параграф 3 от Договора, на територията на държавата членка или на част от нея и когато тази територия има всички характеристики на отделен географски пазар.
Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Срокът му на действие изтича на 30 април 2026 г.

 
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар