сряда, 4 май 2016 г.

Пазар на мляко: ЕК разреши създаването на кризисни картели на млечния пазарПрез последните две години пазарът на мляко трайно се дестабилизира. На пазара на сурово мляко трайно се развиват две противоположни тенденции. Първата тенденция се характеризира с устойчиво увеличаване на производството на мляко в ЕС, докато световното търсене на мляко намалява. Тези противоположни неблагоприятни тенденции водят до свъхпредлагане на мляко в ЕС и отделните държави членки, което натиска изкупните цени на млякото надолу.

При проследяване на динамика на цените на суровото мляко за периода 2001 – 2016 г. в Европа може да се направи извода, че цените на суровото мляко бележат рязък спад след 2015 г. от над 40 евро за 100 кг. през 2014 г. се сриват до 28, 6 евро на 100 кг пез месец март 2016 г.

Тази тенденция не е характерна само за европейския пазар, а за трите основни световни пазара на мляко – ЕС, САЩ и Нова Зеландия. От графиката е видно, че  цените на суровото мляко (евро на 100 кг) и на трите световни пазара бележат рязък спад след 2015 г. В Европа цените (28,6 евро) се движат над цените в Нова Зеландия (20 евро) и под тези в САЩ (31,7 евро).

Прекомерно нараствате на предлагането на сурово мляко
Според последните статистики предлагането на мляко в Съюза е нараснало с повече от три милиона и половина тона през 2015 г. Тази тенденция е предшествана от още по-голям растеж на доставките на мляко през 2014 г.
През последните години търсенето на вносно мляко на световния пазар не се увеличава. Освен това, положението на европейския пазар допълнително се влошава поради затварянето на руския пазар и намаленото търсене от Китай. В същото време фермерите са направили инвестиции в производството с оглед на изтичането на срока на квотата за мляко на 31 март 2015 г. Тези неблагоприятни пазарни тенденции се отразяват най-тежко на фермерите. Те са притиснати от свиващи се маржове, вследствие на спадащите приходи от продажбите на мляко и нарастващите разходи за неговото производство, по-специално по обслужването на задължения. При неблагоприятно развитие на пазара на мляко фермерите не могат да преминат бързо към алтернативни видове селскостопанска дейност, поради  дългосрочния характер на инвестициите в млечни стада. Неблагоприятното развитие на пазара за мляко засяга и българските фермери.
Според графиката по-долу цените на суровото мляко в България са намалели с 11 % през март 2016 г. спрямо м. март 2015 г. Цените в абсолютни стойности в България (27, 3 евро за 100 литра) са под средните европейски цени (28,1 евро за 100 кг).
 В контекста на тази устойчива неблагоприятна тенденция на пазара на мляко, Комисията  не очаква каквото и да е значително намаляване на обема на производство на мляко през следващите две години. Ето защо предлага да се разреши на фермерите за срок от 6 месеца да сключват споразумения и решения, чрез които да ограничават производството в сектора на мляко и млечни изделия. На практика, това представлява разрешение за формиране на „кризисни картели“, чиято цел е производството да се ограничи чрез квотно разпределение и ограничаване на производството на мляко. По този начин ще се помогне на сектора на мляко и млечни продукти да постигне  нов баланс, за да преодолее тежката ситуация на пазара. Комисията счита, че в момента е целесъобразно да се даде възможност за доброволни споразумения и решения на признати организации на производители, на техните асоциации и на признатите междубраншови организации, чрез които да се планира производството на временна основа за срок от шест месеца.

Тези споразумения и решения трябва да имат единствена цел да стабилизират сектора на млякото и млечните изделия, но не и да нарушават функционирането на вътрешния пазар. Това специфично условие изключва споразумения и решения, които пряко или косвено водят до раздробяване на пазарите, до дискриминация въз основа на национална принадлежност, или до определяне на цените.

Държавите членки се задължават да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че сключените  споразумения и решения не възпрепятстват доброто функциониране на вътрешния пазар и имат за цел единствено да  стабилизират сектора на млякото и млечните продукти.

На определен компетентен орган трябва да се предоставя информацията относно сключените споразумения и взетите решения и относно обема на производството, обхванато от тях.
от 11 април 2016 година

за разрешаване на споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти

Регламентът за изпълнение (ЕС) 2016/559 се прилага mutatis mutandis и по отношение на кооперации и други видове организации на производители, създадени от млекопроизводители в съответствие с националното право и осъществяващи дейност в сектора на млякото и млечните продукти.

Регламентът влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз -12 април 2016 г.

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

от 11 април 2016 година
за разрешаване на споразумения и решения на кооперации и други видове организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти относно планирането на производството


За да се справи с тежката ситуация на пазара на мляко и млечни изделия Комисията предприе още редица извънредни мерки въз основа на член 219 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Документите са посочени по-долуДелегиран регламент (ЕС) № 949/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на удължаване на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2014 г. (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 21).

Делегиран регламент (ЕС) № 950/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 22).

Делегиран регламент (ЕС) № 1263/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите на мляко в Естония, Латвия и Литва (ОВ L 341, 27.11.2014 г., стр. 3).

Делегиран регламент (ЕС) № 1336/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на изтегляне към по-ранна дата на началото на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2015 г. (ОВ L 360, 17.12.2014 г., стр. 13).

Делегиран регламент (ЕС) № 1370/2014 на Комисията от 19 декември 2014 г. за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите на мляко във Финландия (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 18).

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1549 на Комисията от 17 септември 2015 г. за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на удължаване на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2015 г. и определяне на по-ранна начална дата на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2016 г. (ОВ L 242, 18.9.2015 г., стр. 28).

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852 на Комисията от 15 октомври 2015 г. за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 271, 16.10.2015 г., стр. 15).
Делегиран регламент (ЕС) 2015/1853 на Комисията от 15 октомври 2015 г. за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите в секторите на животновъдството (ОВ L 271, 16.10.2015 г., стр. 25).Няма коментари:

Публикуване на коментар