неделя, 29 май 2016 г.

Енергетика: Приет е Мрежов кодекс с изисквания за присъединяване на производители на електроенергия към енергийната мрежаВ Официален вестник на ЕС от 27 април 2016 г. е публикуван


от 14 април 2016 година

за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа

С регламента се определят хармонизирани правила за присъединяване на модули за производство на електроенергия към мрежата.

Регламентът представлява  Мрежов кодекс, който определя изискванията за присъединяване към взаимосвързаната система на съоръжения за производство на електроенергия, а именно синхронни модули за производство на електроенергия, модули от вида „електроенергиен парк“ и модули от същия вид, разположени в морето.


Прилагането на мрежовия кодекс трябва да гарантира справедливи условия на конкуренция на вътрешния пазар на електроенергия, да гарантира сигурността на системата и интегрирането на възобновяеми източници на електроенергия, както и да улеснява търговията с електроенергия в целия Съюз.

С оглед на различните напрежения, към които са свързани производителите на електроенергия, както и на тяхната максимална генерираща мощност, в регламента се  разграничават четири вида модули за производствно на електроенергия (А, В, С и Д), към които изискванията са различни. Модулите за производство на електроенергия трябва да са в съответствие с изискванията въз основа на стойността на напрежението на точката им на присъединяване и максималната им мощност.

Регламентът е приет въз основа на Регламент (ЕО) № 714/2009, който допълва и е неразделна част от  него. Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.


Задачи пред регулаторните органи


Прилагането на регламента налага да се изменят  договори и общи условия.
Регулаторните органи на държавите членки трябва да гарантират, че всички съответни клаузи в договорите и общите условия, отнасящи се до присъединяването към мрежата на нови модули за производство на електроенергия, се привеждат в съответствие с изискванията на регламента.

Ако съществуващи модули за производство са обект на изисквания, изброени в регламента, тогава съответните клаузи в договорите и съответните клаузи в общите условия, отнасящи се до присъединяването към мрежата на съществуващи модули за производство на електроенергия, трябва да се изменят, за да се съобразят с изискванията на регламента. Съответните клаузи трябва да се изменят в срок от три години след решението на регулаторния орган или държавата членка.

Регулаторните органи трябва да гарантират, че националните споразумения между системните оператори и собствениците на нови или съществуващи съоръжения за производство на електроенергия, попадащи в обхвата на регламента, отразяват изискванията изложени в регламента.

Няма коментари:

Публикуване на коментар