събота, 14 май 2016 г.

Енергетика: Енергийният съвет САЩ - ЕС подчерта изключителната важност на интерконектора България-Гърция за диверсификация на доставките на газНа 4 май във Вашингтон се проведе седмата среща на Eнергийния съвет САЩ – ЕС.

На срещата е обсъждано сътрудничеството в областта на енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните източници. Специално внимание е отделено на ролята на търговията на втечнен природен газ (ВПГ) между ЕС и САЩ.

Дискутирани са и въпросите как да се постигнат целите на енергетиката и климата, договорени на срещата на върха в Париж

От публикуваното съвместно изявление е видно, че Енергийният съвет САЩ-ЕС е обсъждал как да се създадат справедливи, прозрачни и ликвидни световни енергийни пазари, как да се насърчава енергийната ефективност, инвестициите в основни енергийни инфраструктури и внедряването на нови технологии. А също кибер сигурността на енергийната инфраструктура и сътрудничеството в областта на глобалната ядрена безопасност. Обсъждани са и въпроси как Енергийният съвет САЩ - ЕС да осъществява глобално енергийно сътрудничество с Карибите, Азия, Африка и Близкия изток, както и подкрепата си за постепенното интегриране на Украйна в европейския енергиен пазар.

В съвместното изявление се потвърждава, че основната цел е осигуряване на енергийната сигурност, чрез достъп до надеждна, достъпна, диверсифицирана, ефективна и устойчива енергия в Съединените щати и Европа. Съветът отбелязва, че е неприемливо енергията да се използва като политическо оръжие и подчертава своя ангажимент да работи за подобряване на енергийната диверсификация в ЕС и съседните му страни, включително и осигуряване на адекватни алтернативи, основаващи се на пазара, по отношение на енергийните източници, доставчици, транспортни маршрути, и управление на потреблението. Съветът също така приема да гарантира, че глобалните енергийни пазари са отворени, прозрачни и ликвидни, и потвърждава, че засиленото трансатлантическото регулаторно сътрудничество ще помогне на напредъка към постигането на тази цел.


Съветът признава, че новите доставки и доставчици, в съчетание с разнообразяване на  маршрутите и източниците на доставки, по-високите нива на взаимно свързване, увеличено местно производство на енергийни ресурси, на достъп на трети лица до преносните газопроводи и съоръженията за съхранение на газ, достъп до ВПГ,
както и мерките за енергийна ефективност, ще бъдат от решаващо значение за постигането на целите на ЕС за енергийна сигурност.


За тази цел е необходимо по-добре да се развиват и използват междусистемните връзки (включително двупосочни). От съществено значение е изграждането на съоръжения за регазификация и инфраструктури за съхранение на газ. В тази връзка особено важно е бързото изпълнение на проектите от общ интерес на ЕС, особено тези в Югоизточна и Централна и Източна Европа, Иберийския полуостров и балтийските и средиземноморски региони, включително междусистемни връзки към периферните и
уязвими региони. Необходимо е да се завършат реформите на вътрешния пазар. Съветът също така признава важността на спазването на пазарните правила при проектирането на инфраструктурите и прилагане на отворени и предвидими процедури, които да улесняват инвестициите на частния сектор и на други участници в тези проекти, включително и на компании от ЕС и САЩ. Съветът също отбелязва, че всяка нова инфраструктура трябва изцяло да е в съответствие с Третия енергиен пакет и другите нормативни актове на ЕС, както и с целите на Енергийния съюз.

Съветът заявява силната си подкрепа за откриването на Южния газов коридор, включително изграждането на Трансадриатическия газопровод (TAP) и подчертава важността на междусистемната връзка Гърция-България и изграждането на терминал за втечнен природен газ (ВПГ) в Хърватия, както и в Гърция, ако има търсене на пазара. Съветът признава, че тези подобрения на инфраструктурата ще играят решаваща роля за осигуряване на алтернативни доставки на газ в региона на Югоизточна и Централна Европа.

Съветът приветства премахването на американските експортни ограничения на суровия петрол през 2015 г. и началото на американския износ на втечнен природен газ през 2016 г., отчитайки че това са важни етапи в рлазвитието на световните енергийни пазари. Съветът отбелязва, че САЩ вече е одобрил значителен обем за износ на втечнен природен газ до non-FTA страни и разглежда  предложения за допълнителни обеми. САЩ очаква да се превърне в значим износител на природен газ преди края на настоящото десетилетие. Съветът признава потенциала на новите газови ресурси в Черно море, Каспийския басейн, Северна Африка и Източното Средиземноморие и значението им за енергийната сигурност на ЕС и на целия регион. Съветът подчерта необходимостта от зачитане на суверенитета и суверенните права на държавите-членки на ЕС, да изследват и експлоатират природните си ресурси и е готов да улесни развитието на тези ресурси и изграждането на съответната инфраструктура при спазване на международното право.

Пълният текст на съвместното изявление
Няма коментари:

Публикуване на коментар