събота, 21 май 2016 г.

Пазар на тютюневи изделия: нови изисквания при производството на тютюневи изделияОт 20 май 2016 г.  всички страни от ЕС, трябва да се съобразяват с директивата за тютюневите изделия. Чрез прилагане на разпоредбите на директивата се цели да се намали броя на потребителите на тютюневи изделия и най-вече да се обезкуражат младите хора да започнат да пушат и да се гарантира, че гражданите в ЕС са напълно наясно с вредните ефекти от употребата на тютюн.

Един от най-убедителните доводи за прилагането на по-строги правила за тютюневите изделия е установеното отрицателно въздействие на тютюна върху човешкото здраве. Консумацията на тютюневи изделия всяка година причинява смъртта на около 700 000 души в ЕС, която може да бъде предотвратена. По-голямата част от пушачите започват много млади – 70 % пропушват, преди да навършат 18 години, а 94 % — преди да навършват 25 години. Целта на новата директива е тютюневите изделия и консумацията им да бъдат все по-малко привлекателни в ЕС, по-специално за младите хора. Според анализи намаляването на потреблението на тютюн с 2% води до  годишни икономии за здравеопазването - приблизително 506 милиона € за Европейския съюз.Какви са промените, с които производителите на тютюневи  изделия трябва да се съобразяват, ако продават в държави на ЕС1) По-големи задължителни изображения с предупреждения относно здравето

65 % от предната и задната страна на опаковките на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари трябва да са оформени графично с текст, снимни и здравни предупреждения  за вредата от употребата на тютюневите изделия. Предупрежденията следва да изобразяват социалните и здравните последици от тютюнопушенето и имат за цел да възпират хората да пушат или да ги насърчават да откажат цигарите. Предупрежденията са разделени в три групи, които ще се редуват ежегодно, за да може да запазят въздействието си възможно най-дълго. Дизайнът на предупрежденията върху цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари е определен в решение за изпълнение на Комисията.

Пример: как трябва да изглеждат новите цигарени кутии.
2) Забрана на цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари с характерни вкусово-ароматни качества

Цигарите и тютюнът за ръчно свиване на цигари вече не могат да имат характерни вкусово-ароматни качества, например на ментол, ванилия или захарни изделия, които прикриват вкуса и мириса на тютюн. Другите изделия, като пурите, пуретите и снуса, са освободени от тази забрана. За продуктите с пазарен дял над 3% (напр. ментол), забраната ще се прилага от 2020 г. нататък.

Установена е процедура за определяне дали дадено тютюнево изделие има характерни вкусово-ароматни качества. За целта ще бъде създадена независима консултативна група, която ще подпомага държавите членки и Комисията в тази дейност.

3) Замяна на данните за съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид (КНВО)

Данните за КНВО върху опаковките на цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари ще бъдат заменени със съобщение, информиращо потребителите, че „Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, за които е известно, че причиняват рак“. Изследванията показват, че данните за съдържанието на КНВО подвеждат потребителите, като създават у тях впечатлението, че някои продукти са по-малко вредни за здравето. Новото информационно съобщение ще отразява по-точно действителните последици за здравето от тютюнопушенето.

4) Край на рекламните или подвеждащите опаковки

Цигарените кутии трябва да са с формата на паралелепипед, за да се гарантира видимостта на комбинираните предупреждения относно здравето. Тънките кутии и опаковките с неправилна форма вече не са позволени. Забранено е и опаковките да съдържат по-малко от 20 цигари. Това означава, че опаковките с по десет цигари, които са особено привлекателни за младежите с ограничена покупателна способност, ще изчезнат от пазара. (Продуктите, които са пуснати в продажба преди 20 май 2016 г., могат да продължат да се продават в ЕС до 2017 г.).

Не е позволено върху опаковките на тютюневите изделия да се поставят рекламни и/или подвеждащи елементи. Вече няма да е възможно да се използват текстове за ползи, свързани с начина на живот, или за вкуса и овкусителите, както и специални оферти и твърдения, че даден продукт е по-малко вреден от друг или че е с подобрена биоразградимост или други екологични предимства.

5) Задължително уведомяване за съставките по електронен път

С цел събиране на повече информация за съставките на тютюневите изделия и техните последици за здравето и пристрастяването, производителите и вносителите на тютюневи изделия са задължени да предоставят данни за съставките на всички продукти, които пускат на пазара на ЕС, чрез стандартизиран електронен формат. Някои често използвани вещества, за които съществуват първоначални индикации, че допринасят за токсичността или пристрастяването или че придават характерни вкусово-ароматни качества на цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, ще подлежат на изисквания за по-подробно уведомяване.

6) Изисквания за безопасност и качество на електронните цигари

С Директивата за тютюневите изделия не се забраняват електронните цигари.


За първи път се въвеждат определени изисквания за безопасност и качество на електронните цигари, съдържащи никотин.
На първо място, тъй като никотинът е токсично вещество, с директивата се определят максималната концентрация на никотин и максималните размери на патроните, резервоарите и контейнерите с течност, съдържаща никотин. С цел защита на потребителите електронните цигари следва да са обезопасени спрямо деца и защитени срещу фалшификация и да имат механизъм, който осигурява пълнене без разливане. Използваните съставки трябва да са с висока степен на чистота и електронните цигари трябва да подават едно и също количество никотин при всмукване с една и съща сила и продължителност.

7) Правила за опаковане и етикетиране на електронните цигари

Здравните предупреждения относно електронните цигари стават задължителни – на потребителите ще се съобщава, че тези цигари съдържат никотин и не трябва да се използват от непушачи. Освен това опаковката трябва да съдържа списък на всички съставки на продукта, информация за никотиновото съдържание и листовка с указания за употреба и информация за неблагоприятните ефекти, рисковите групи, опасността от пристрастяване и токсичността. Върху опаковките на електронните цигари не се допускат рекламни елементи, а трансграничната реклама на електронни цигари е забранена.

8) Наблюдение и докладване за новостите, свързани с електронните цигари

Тъй като електронните цигари са относително нов продукт, за който тепърва се появяват различни данни, с директивата се определят изисквания за наблюдение и докладване от страна на производителите, вносителите, държавите от ЕС и Комисията:

-производителите на електронни цигари трябва да уведомяват държавите членки за всички продукти, които пускат на пазара, и ежегодно да им предоставят информация за обема на продажбите, предпочитанията на потребителите и тенденциите;

-компетентните органи в държавите членки ще наблюдават пазара за данни дали електронните цигари водят до пристрастяване към никотина или до употреба на тютюневи изделия, особено сред младите хора и непушачите;

-след пет години Комисията ще включи в своя доклад за прилагането на директивата до Европейския парламент и Съвета и данни за новостите, свързани с електронните цигари.

9) Възможност за забрана на трансграничните продажби от разстояние

Държавите от ЕС могат да забраняват трансграничната продажба от разстояние на тютюневи изделия, която дава на потребителите – включително на най-младите сред тях – достъп до продукти, които не отговарят на изискванията на директивата. Ако държава от ЕС избере този вариант, съответните търговци на дребно няма да имат право да доставят продукти на потребителите в тази държава. Дори ако дадена държава членка не забрани тези продажби, търговските обекти за продажба на дребно трябва да се регистрират пред компетентните органи както в страната, в която се намират, така и в страната, в която планират да продават своите продукти.

10) Мерки за борба с незаконната търговия

Сред новите мерки за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия са общоевропейска система за наблюдение и проследяване в рамките на законната верига на доставки и защитен елемент, който се състои от видими и невидими части (напр. холограми) и ще помогне на правоприлагащите органи, националните органи и потребителите да разпознават незаконните продукти.

Тези мерки ще бъдат въведени за цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари през 2019 г., а за останалите тютюневи изделия – през 2024 г.


За повече информация
Политика на ЕС относно тютюневите изделия
Тютюневите изделия в ЕС
Преразглеждане на Директивата на ЕС за тютюневите изделия
Инфографика
Въпроси и отговори: нови правила за тютюневите изделия

Няма коментари:

Публикуване на коментар