понеделник, 9 май 2016 г.

Енергетика:Междинен доклад на ЕК за секторното проучване относно механизмите за осигуряване на капацитетНа 29 април 2015 г. Комисията започна секторно проучване относно финансовата подкрепа, която държавите — членки на ЕС, предоставят на производителите и потребителите на електроенергия за гарантиране на сигурността на доставките на електрическа енергия (механизми за осигуряване на капацитет).Защо секторен анализ на механизма за капацитет?

Комисията може да извършва проучвания на конкретни сектори, ако подозира, че конкуренцията е засегната от действия, предприети от частни предприятия или държавни органи. Секторното проучване на механизмите за капацитете е първото по рода си в областта на правилата за държавна помощ. Опасенията на Комисията са, че механизмите за осигуряване на капацитет могат да облагодетелстват неправомерно определени производители или технологии и че те могат да създадат пречки пред трансграничната търговията с електроенергия. По този начин се създава реален риск от нарушаване на конкуренцията и подкопаване на вътрешния енергиен пазар.Обхват на проучването

Проучването обхваща единадесет държави членки: Белгия, Хърватия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия,Полша, Португалия, Испания и Швеция. Комисията е избрала тези държави членки въз основа на три съображения:

1.наличието на механизъм за осигуряване на капацитет или на планове за въвеждане на такъв механизъм,
2.необходимостта да бъдат обхванати различни модели на съществуващи или планирани механизми за осигуряване на капацитет в ЕС; и
3.вероятното въздействие на съществуващи или планирани механизми за осигуряване на капацитет върху конкуренцията и трансграничната търговия.


Комисията е изпратила подробни въпросници на над 200 публични органи, енергийни регулатори, оператори на мрежи и участници на пазара, които осъществяват търговска дейност в единадесетте държави членки, за да събере актуална информация за механизмите за капацитет. Публикуваният междинен доклад е изготвен на базата на получени 124 отговора.

В доклада Комисията установява, че в държавите членки, обхванати от проучването, се прилагат шест вида  механизми за осигуряване на капацитет:

1. търгове за нови мощности;

2. стратегически резерви;

3. целеви плащания за осигуряване на капацитет;

4. централни модели на изкупуване;

5. децентрализирани задължения; и

6.общи за целия пазар плащания за осигуряване на капацитет.Тези видове механизми за осигуряване на капацитет могат да бъдат групирани в две широки категории: целеви механизми, които предвиждат плащания само за избрани категории доставчици на капацитет, и механизми, обхващащи целия пазар, които по принцип са отворени за участие на всички категории доставчици на капацитет.

Комисията идентифицира общо 28 съществуващи или планирани механизми за осигуряване на капацитет в 11-те държави членки. Най-разпространената форма на механизъм за осигуряване на капацитет е стратегическият резерв. Стратегическите резерви включват електроцентрали и други мощности, които не участват на пазара на едро, но се поддържат, за да може операторът на мрежата да прибягва до тях само в извънредни ситуации.Предварителни заключения

Въз основа на получените данни Комисията прави следните неокончателни заключения относно това дали механизмите за осигуряване на капацитет могат да гарантират сигурността на доставките на електроенергия, както и как те  въздействат върху функционирането на вътрешния енергиен пазар на ЕС.

  • Хармонизираните и по-прозрачни методи за определяне на равнищата на адекватност на производството на електроенергия и на стандарти за надеждност ще допринесат за обективиране на необходимостта от различни равнища за интервенция и за подобряване на трансграничната съпоставимост.
  • Шестте различни видове механизми за осигуряване на капацитет (вж. класификацията по-горе) не са еднакво подходящи за справяне с проблемите с капацитета. Оптималният избор зависи от естеството на проблема с адекватността на производството на електроенергия, който механизмът има за цел да разреши (на целия или на местния пазар; дългосрочно или като преходно решение), и от структурата на пазара на електроенергия на държавите членки (степен на концентрация).
  • От шестте вида механизми за осигуряване на капацитет два (т.е. механизмите, основани на цените, които предлагат общи за целия пазар или целеви плащания за осигуряване на капацитет) създават риск от свръхкомпенсация на доставчиците на капацитет, защото те разчитат на административно определяне на цените, а не на състезателни процедури за разпределение.
  • Рискът от свръхкомпенсация е по-нисък при останалите четири вида механизми за осигуряване на капацитет, които могат да се справят с конкретни опасения, свързани с адекватността на производството на електроенергия. Изборът на най-подходящия модел зависи от точния проблем с адекватността, който трябва да бъде решен:

Търговете за нови мощности и стратегическите резерви могат да бъдат подходящи за справяне с преходен проблем с капацитета. Търгът дава възможност за нови инвестиции, докато стратегическият резерв обичайно се използва за предотвратяване на закриването на съществуващи електроцентрали. Нито един от тези два модела не намира решение на основните пазарни неефективности, но с всеки от тях може да се попълни недостиг на капацитет, докато бъдат осъществени пазарните реформи, които ще позволят на пазара на електроенергия да осигури достатъчно стимули за инвестиции, или докато бъде въведен по-подходящ дългосрочен механизъм за осигуряване на капацитет.
Поради това тези модели трябва да бъдат придружени от надежден план за бъдещето.

Централните механизми на изкупуване и децентрализираните механизми за задължения могат да бъдат подходящи варианти за справяне с по-дългосрочен и по-общ проблем с адекватността на производството на електроенергия, в зависимост от нивото на конкуренция на основния пазар. Тези два вида механизми за осигуряване на капацитет дават по-добри възможности за привличане на нови мощности и позволяват пряка конкуренция между производството и оптимизацията на потреблението, при което се създава по-силна конкуренция за плащанията за осигуряване на капацитет и се разкрива действителната икономическа стойност на мощностите.

  • Във всички случаи механизмите за осигуряване на капацитет трябва да бъдат внимателно проектирани с особено внимание към прозрачни и открити правила за участие и продукти, свързани с мощности, които не нарушават функционирането на пазара на електроенергия. По-конкретно, цените на електроенергията трябва да продължат да сигнализират за недостиг, така че електроенергия да се внася от други държави членки в точния момент.

Проучването на Комисията относно механизмите за осигуряване на капацитет показва, че те могат да повишат сигурността на доставките на електроенергия. Много от държавите членки обаче трябва да правят по-задълбочени оценки на необходимостта от тези механизми, както и да ги проектират по начин, който гарантира тяхната целенасоченост и икономическа ефективност.

Ненужните и недобре структурирани механизми за капацитет могат да доведат до нарушаване на конкуренцията, възпрепятстване на трансграничните потоци на електроенергия и завишаване на цените на електроенергията за крайните потребители.

Към междинния доклад е приложен работен документ на службите на Комисията, в който подробно са изложени предварителните констатации и неокончателните заключения на Комисията от проучването.Обществено обсъждане

Комисията приканва държавите членки, заинтересованите страни в сектора на електроенергията и други участници да представят становищата си по междинния доклад и по приложения работен документ на службите на Комисията в срок до 6 юли 2016 г. С оглед на получените коментари Комисията ще публикува по-късно тази година окончателен доклад за резултатите от секторното проучване. Междувременно Комисията продължава оценката на механизмите за капацитет съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, и по-специално съгласно Насоките от 2014 г. относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетиката.

Секторното проучване също ще допринесе за постигане на целите на Комисията в рамките на енергийния съюз. По-специално резултатите от проучването ще бъдат включени в законодателните предложения за обновената организация на пазара на електроенергия, които трябва да бъдат представени по-късно тази година.

Становищата могат да се изпращат на адрес: 


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар