сряда, 25 май 2016 г.

Цифрова икономика:нови правила за електронната търговия

Днес Европейската комисия представи пакет от мерки, даващ възможност на потребителите и предприятията по-лесно и с повече доверие да купуват и продават стоки и услуги онрайн в целия ЕС.
Пакетът за електронна търговия се състои от:
  •  Законодателно предложение за преодоляване на необоснованото геоблокиране и други форми на дискриминация въз основа на гражданство, местожителство или установяване;
  • Законодателно предложение относно услугите за трансгранична доставка на пратки, с което прозрачността на цените ще се повиши, а регулаторният надзор ще се подобри;
  • Законодателно предложение за подобряване на правата на потребителите и насоки за изясняване на въпроса какво представляват нелоялните търговски практики в света на цифровите технологии.
Преодоляване на блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националност или местожителство
Предложеното ново законодателство има за цел да гарантира, че потребителите, които искат да купуват продукти и услуги в друга на страна от ЕС, независимо дали онлайн или лично не са дискриминирани по отношение на достъпа до цени, разпродажби или условия за плащане, освен ако това не е обективно обосновано, например ДДС или някои правни разпоредби от обществен интерес.
Когато даден потребител влезе в магазин в друга страна от ЕС, собственикът не му иска документ за самоличност, за да извърши продажба или да коригира цената или условията. Но в интернет твърде често достъпът на потребителите до предложения в други държави и блокиран, например чрез пренасочване на потребителя към уебсайта за конкретна държава или искане за плащане с дебитна или кредитна карта от определена държава. такава дискриминация няма място на единния пазар.
Регламентът ще осигури правна сигурност на предприятията и потребитилите  относно това кои практики са позволени и кои не както по интернет, така и извън него.
За да се избегне непропорционална тежест за предприятията, Регламентът не налага задължение за доставки в целия ЕС и освобождава малките предприятия, които са под националния праг на ДДС, от някои от разпоредбите.
Трансграничните доставки на пратки стават по-достъпни и ефективни
Предложеният днес регламент ще повиши прозрачността на цените и регулаторния надзор на услугите за трансгранична доставка на пратки, така че потребителите и търговците на дребно могат да се възползват от достъпни доставки и удобни възможности за връщане дори от крайните региони.
Потребителите и малките предприятия се оплакват, че проблемите, свързани с колетните пратки, по-специално високите разходи за доставка през граница, не им позволяват да продават и купуват по-често в целия ЕС. Цените на пощенските оператори за доставка на малка пратка в друга държава членка често са до 5 пъти по-високи от националните цени, без ясна връзка с действителните разходи.
Регламентът ще засили конкуренцията чрез въвеждане на по-голяма прозрачност на цените. Комисията не предлага горна граница за цените на доставките. Регулирането на цените е само крайна мярка, когато конкуренцията не води до задоволителни резултати. Комисията ще направи преглед на напредъка през 2019 г. и ще оцени дали са необходими допълнителни мерки.
Регламентът ще предостави на националните пощенски регулатори данните, необходими за контрол на трансграничните пазари и проверка на достъпността на цените и тяхната ориентираност според разходите. Той също така ще насърчи конкуренцията, като изиска прозрачен и недискриминационен достъп на трети страни до трансграничните колетни услуги и инфраструктурата. Комисията ще публикува обявени публично цени на доставчиците на универсални услуги, за да увеличи партньорската конкуренция и прозрачността на ценообразуването.
Предложението допълва инициативите за саморегулиране, предприети от пощенските оператори за подобряване на качеството и удобството на услугите за трансгранична доставка на пратки.
Повишаване на доверието на потребителите в електронната търговия
Предложеното преразглеждане на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще даде повече правомощия на националните органи за по-добро прилагане на правата на потребителите. Те ще бъдат в състояние да:
  • проверяват дали уебсайтовете блокират потребители на географски принцип или предлагат условия на обслужване след продажбата, неотговарящи на правилата на ЕС (например права за отказ от покупка);
  • нареждат незабавно премахване на уебсайтове, които показват измамни оферти;
  • изискват информация от регистрите на домейни и банките, за да разкриват самоличността на отговорния търговец.
В случай на нарушения на правата на потребителите в целия ЕС Комисията ще може да координира общи действия с националните правоприлагащи органи за прекратяване на тези практики. Тя ще гарантира по-ефективна закрила на потребителите, като същевременно се пестят време и ресурси за държавите членки и предприятията.
Освен това Комисията публикува актуализирани насоки относно нелоялните търговски практики, за да отговори, на предизвикателствата, поставени от цифровия свят. В тях се изяснява прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики. Например всяка онлайн платформа, която се определя като „търговец“ и рекламира или продава стоки, услуги и цифрово съдържание на потребителите, трябва да се увери, че нейните собствени търговски практики са в пълно съответствие със законодателството на ЕС за защита на потребителите. Платформите трябва ясно да посочват, че правилата относно нелоялните търговски практики не се прилагат за частни лица, продаващи стоки, а интернет търсачките ще са длъжни ясно да разграничават платените обяви от естествените резултати от търсенето.
Преразгледаните насоки също така включват два набора от принципи за саморегулиране, договорени между заинтересованите страни: единият ще подкрепя инструментите за сравнение с цел по-добро спазване на директивата, а другият ще спомогне за прилагането на правилата за нелоялните търговски практики срещу подвеждащи или неоснователни твърдения за екологосъобразност.

Пакетът за електронна търговия допълва две законодателни предложения за доставка на цифрово съдържание и онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, които Комисията предложи през декември 2015 г., и предстоящото предложение за опростяване на ДДС, планирано за есента на 2016 г.
Успоредно с приемането на пакет за електронната търговия Комисията днес представи актуализирани правила на ЕС за аудио-визуалните услуги и своя подход към онлайн платформите.  

За повече информация


Няма коментари:

Публикуване на коментар