неделя, 22 май 2016 г.

Цифрова икономика: Антитръстово проучване в сектора на електронната търговияПрез месец май 2015 г. Европейската комисия стартира антитръстово проучване на конкуренцията в сектора на електронната търговия в Европейския съюз. Проучването  цели да установи възможни проблеми в сектора на електронната търговия. По-специално да анализира създаваните от предприятията потенциални пречки пред трансграничната онлайн търговия със стоки и услуги - продажби на електроника, облекло и обувки, както и на цифрово съдържание. Информацията от секторното проучване трябва да допринесе за по-доброто прилагане на законодателството в областта на конкуренцията в сектора на електронната търговия.

През месец март 2016 г. Комисията публикува първоначалните констатации от проучването в сектора на електронната търгови. В тях комисията установява, че блокирането на географски принцип е широко разпространено в ЕС (geo-blocking). Това се дължи отчасти на едностранни решения на дружества да не продават зад граница, но също и на създадени от дружества договорни препятствия, които не позволяват на потребителите да пазаруват по интернет отвъд границите между европейските държави.
За да направи тези изводи, Комисията е обработила отговорите на над 1 400 търговци на дребно и доставчици на цифрово съдържание от всички 28 държави — членки на ЕС.

Все повече стоки и услуги се търгуват по интернет, но трансграничните онлайн продажби в рамките на ЕС нарастват с бавни темпове. Първоначалните констатации на Комисията от секторното проучване се отнасят за практиката, т.нар. блокиране на географски принцип, при която търговците на дребно и доставчиците на цифрово съдържание не допускат купувачите по интернет да закупят потребителски стоки или да имат достъп до услуги с цифрово съдържание поради местоположението или държавата на пребиваване на купувача. Това е един от факторите, засягащи трансграничната електронна търговия.
В някои случаи блокирането на географски принцип изглежда свързано със споразумения между доставчиците и дистрибуторите. Такива споразумения могат да ограничат конкуренцията в единния пазар в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Това изисква обаче конкретна оценка за всеки отделен случай.
За разлика от това, ако блокирането на географски принцип се основава на едностранни търговски решения на дадено дружество да не продава в чужбина, такова поведение от страна на предприятие, което няма господстващо положение на пазара, явно не попада в обхвата на правото на ЕС в областта на конкуренцията.
Съществуват редица причини търговците на дребно и доставчиците на услуги да не продават зад граница и свободата на избор на търговски партньор остава основният принцип. Ключов приоритет на Комисията е преодоляването на неоснователните пречки пред трансграничната електронна търговия. Тя ще предложи допълнителни законодателни инициативи в рамките на стратегията за цифровия единен пазари. Общата цел на прилагането на законодателството в областта на конкуренцията и законодателните инициативи на Комисията е да се създаде пространство, в което европейските граждани и предприятия имат безпроблемен достъп до онлайн дейности, независимо от мястото си на пребиваване.

Обобщение на първоначалните констатации
Проучването в сектора установява, че 38 % от търговците на дребно, които продават по интернет потребителски стоки, като например облекла, обувки, спортни артикули и потребителска електроника, използват блокиране на географски принцип. За тези продукти блокирането на географски принцип е основно под формата на отказ за доставка в чужбина. Използват се също отказ за приемане на чуждестранни начини на плащане и в по-малка степен, премаршрутиране и блокиране на достъпа до уебсайтове. Докато в по-голямата си част блокирането на географски принцип е резултат от едностранни бизнес решения на търговците на дребно, 12 % от търговците на дребно съобщават за договорни ограничения да продават зад граница за поне една категория продукти, които предлагат.
По отношение на цифровото съдържание онлайн по-голямата част (68 %) от доставчиците отговорят, че прилагат блокиране на географски принцип на потребители с местопребиваване в други държави — членки на ЕС. Това се извършва главно въз основа на адреса по интернет протокол (IP) на потребителя, с който се идентифицира и локализира даден компютър/смартфон. От отговорилите доставчици на съдържание 59 % посочват, че са договорно задължени от разпространителите да прилагат блокиране на географски принцип. Що се отнася до степента на блокиране на географски принцип, съществуват големи разлики по отношение на категориите цифрово съдържание, както и на държавите — членки на ЕС.
Броят на отговорилите варира между държавите членки главно поради различния размер на пазарите на електронна търговия в държавите членки, а също и поради броя на получените от Комисията спонтанни молби за участие в проучването. По този начин резултатите представляват ценна информация за разпространението на практиките на блокиране на географски принцип в ЕС, но не са статистически представителни за пазарите на електронна търговия в ЕС като цяло.

Следващи стъпки в проучването в сектора на електронната търговия
По-подробен анализ на всички констатации от текущото проучване на сектора на електронната търговия ще бъде представен в предварителен доклад, който трябва да бъде публикуван за обществена консултация в средата на 2016 г. Той ще обхваща не само блокирането на географски принцип, но и други възможни проблеми, свързани с конкуренцията и засягащи европейските пазари в сектора на електронната търговия. Окончателният доклад е предвиден за първото тримесечие на 2017 г.
Публикуваните първоначални констатации относно блокирането на географски принцип не предопределят установяването на евентуални проблеми, свързани с нарушаването на конкуренцията, или започването на дела за неспазване на антитръстовите правила.
Ако Комисията открие конкретни проблеми, свързани с конкуренцията, по отношение на блокирането на географски принцип, тя може да започне конкретно разследване за наличие на злоупотреба с господствнащо положение или на забранени споразумения на съответния пазар (членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.) Оценката за нарушаването на конкуренцията при всеки отделен случай ще включва също анализ на възможните основания за установените ограничения.

Повече информацияДоклад с резултатите от обществената консултация относно блокирането на географски принцип  

Данни за  проучването чрез „привидно пазаруване“, с което се анализират разпространението на блокирането на географски принцип и методите за териториално ограничение, използвани в различни сектори в целия ЕС.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар