понеделник, 23 януари 2017 г.

Енергетика: Независими ли са енергийните регулатори


Съвет на европейските енергийни регулатори (СЕЕР) публикува Доклад , който проучва доколко националните енергийни регулатори (НРО) са независими и отговарят на изискванията заложени към тях в Третия енергиен пакет по отношение на правомощия, ресурси, независимост, отчетност и прозрачност.  Safeguarding the independence of regulators Insights from Europe’s energy regulators on powers, resources, independence, accountability and transparency

Проучването открива редица проблеми при формирането и дейността на някои и отбелязва добри практики, прилагани от други национални регулаторни органи. Въз основа на тези анализи в доклада се предлагат препоръки, чието изпълнение би подобрило работата на НРО по отношение на независимостта, прозрачността и отчетността им.

По отношение на независимостта на регулатора изследването стига до заключението, че в няколко държави членки съществува намеса при вземането на решения от страна на НРО и те не определят автономно бюджета си.

Посочва се, че правилата разписани в Третия пакет (директивите за електричество и газ) изрично изискват държавите членки да гарантират независимостта на регулатора, а именно:


„Държавите-членки гарантират независимостта на регулаторния орган и безпристрастното и прозрачно упражняване на правомощията му. За тази цел, държавата-членка гарантира, че при изпълнението на регулаторни функции, възложени му съгласно настоящата директива и свързаното с нея законодателство, регулаторният орган:

а) е правно отделен и функционално независим от други публични и частни образувания;

б) гарантира, че персоналът му и лицата, отговорни за управлението му:

і) действат независимо от пазарни интереси; и

ii) не търсят или не получават преки инструкции от правителство или друго публично или частно образувание при изпълнение на своите регулаторни функции. Това изискване не засяга тясното сътрудничество, при необходимост, с други релевантни национални органи, нито общите политически насоки, давани от правителството, които не са свързани с регулаторните правомощия и задължения...”

"За да защитят независимостта на регулаторния орган, държавите-членки по-специално гарантират, че:

а) регулаторният орган може да взема автономни решения, независимо от всякакви политически органи и разполага със собствени годишни бюджетни кредити, с автономност при изпълнението на предоставения бюджет, както и с достатъчни човешки и финансови ресурси за изпълнение на своите задължения; и

б) членовете на управителния съвет на регулаторния орган или, при липса на управителен съвет, висшите ръководни служители на регулаторния орган се назначават за определен мандат от пет до седем години, който може да бъде подновен веднъж.

По отношение на първа алинея, буква б), държавите-членки осигуряват подходяща ротационна схема за управителния съвет или висшите ръководни служители. Членовете на управителния съвет или, при липса на управителен съвет, висшите ръководни служители може да бъдат освободени от длъжност по време на мандата си единствено ако вече не отговарят на условията, посочени в настоящия член, или са виновни за закононарушения съгласно националното право.“


С особена загриженост СЕЕР прави препоръка относно формирането на бюджета на НРО. В анализа се подчертава, че е изключително важно НРО да разполага с бюджетна автономия на всички етапи от определянето на бюджета до окончателното му одобрение. Посочва се, че правителството не трябва да определя годишния бюджет на регулатора. Нещо повече, изпълнителната власт също не трябва да има възможност да регулира бюджета чрез такси или да слага горна граница на бюджета. Той трябва да се разработва и защитава от НРО. Бюджетът на регулатора би следвало да се одобрява от парламента като част от националния бюджет.

В препоръката се посочва, че ако са налице противоречиви разпоредби в националното законодателство относно формиране на бюджета, регулаторът би следвало да ги посочи на законодателя и / или на Европейската комисия.


Друга препоръка е свързана с изискването регулаторът да разполага с качествен експертен състав. Отново се подчертава, че НРО трябва да има пълна свобода да определя независимо заплатите на експертите в рамките на вече одобрения от парламента бюджет. Изпълнителната власт (или други власти) не трябва да налага ограничения при определяне размера на заплатите и допълнителното заплащане на експертите, не трябва да определя правилата за наемане на експертния състав и т.н. С една дума НРО трябва да има независима собствена политика при изграждане на собствения административен  капацитет. Той следва да има свободата да използва бюджета си по най-добрия начин, за да поддържа високо професионален експертен състав. Това не освобождава НРО от задължението публично да отчита как използва бюджета и да подлежи на контрол от страна на независим финансов контрольор (Сметна палата).

Пълен текст на
Доклад
Safeguarding the independence of regulators Insights from Europe’s energy regulators on powers, resources, independence, accountability and transparency

Няма коментари:

Публикуване на коментар