неделя, 29 януари 2017 г.

Енергетика: Ролята на отпадъците за производство на енергия в кръговата икономика

Европейската комисия публикува нови Насоки за производство на енергия от отпадъци. Насоките са  част от Плана за действие на ЕС за кръгова икономика EU Action Plan for the Circular Economy, който насърчава производителите и потребителите да получат максимална стойност като използват ефективно всички суровини, продукти и отпадъци.
Новите насоки подчертават, че   генерирането на енергия от отпадъци, които не могат да се рециклират или използват повторно, може да допринесе за разнообразяване на енергийните източници. Подобряване на ефективността на този процес ще помогне за увеличаване производството на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове от сектора на отпадъците. Производството на енергията от отпадъци (например чрез изгаряне) спестява повече енергия и води до по-малко емисии, отколкото изхвърлянето им на депо. Ето защо новото ръководство призовава държавите членки на ЕС, които в момента изхвърлят отпадъците на депа, да  предприемат мерки за генериране на енергия от тях, вместо, например мерки за анаеробно разлагане (процес, който преобразува земеделски или градски органични отпадъци за производство на биогаз, които могат да се използват като гориво за транспорт, а също и за топлинна и електрическа енергия).

В допълнение, Хоризонт 2020 Horizon 2020, програма за научни изследвания и иновации на ЕС, и Европейския фонд за стратегически инвестиции European Fund for Strategic Investments може да осигури финансиране на изследвания, които търсят по-ефективни начини за производство на енергия от отпадъци. Това ще помогне на страните да направят преход към кръгова икономика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар