сряда, 25 януари 2017 г.

Енергетика: ‘Winter package’ – следваща стъпка към изграждане на енергийния съюзВ края на годината Европейската комисия представи амбициозен пакет със законодателни предложения т.н „зимен пакет“ ‘winter package’, който следва да допринесе за изграждането на единен енергиен пазар. Документите в пакета са обобщени под името „Чиста енергия за всички европейци“. Новият законодателен пакет е четвърти по ред. Той не отменя предишните енергийни пакети, приемани в периода 1990 -2009 г., а ги допълва. Със своите 1000 страници пакетът е най-широкия по-обхват досега. Най-общо  той  задава хоризонта до 2030 г. за политиката по енергийна ефективност и развитието на енергията от възобновяеми източници. Комисията предлага още нов дизайн на пазара за електроенергия, как да се гарантира сигурността на електроенергийните доставки и нови правила за управление на енергийния съюз. Правилата се отнасят основно за пазара за електроенергия. Целта е да се постигне прогресивна електрификация на икономиката. Декарбонизацията на икономиката определено ще има съществени последици за пазара на въглища и газ, за използването на биогоривата в транспорта и за пазара за отопление. Освен това Европейската комисия предлага нов път за развитие в областта на екопроектирането, както и стратегия за информационно свързана и автоматизирана транспортна мобилност. Не на последно място се разглежда въпроса за активното участие на потребителите на пазара за електроенергия, не само в качеството им на консуматори, но и на производители на електричество -prosumers.

Пакетът от документи включва също предложения за ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия и правила за саниране на сградите в Европа. Включва мерки за насърчаване на публичните и частните инвестиции, за засилване на конкурентоспособността на европейската промишленост и за смекчаване на социалното въздействие от прехода към чиста енергия.

Прилагането на новото законодателство ще ограничи развитието на енергийните пазари на национален принцип. Целта е да се създават първоначално отворени регионални пазари, като крайната цел е функциониране на европейски единен пазар. Всъщност на практика трябва да се осъществи мащабна трансформация от централизирани национални енергийни системи към обща европейска единна енергийна система.


Намаляване на въглеродните емисии (декарбонизация)

Пакетът предлага мерки за намаляване на въглеродните емисии, но прехода към чиста енергия не трябва да намалява конкурентоспособността на европейската икономика. Стремежът е ЕС да играе водеща роля в света в прехода към чиста енергия като адаптира пазара и промени съответните регулации, които да доведат до създаването  на декарбонизирани енергийни системи. По тази причина с пакета се предлага ЕС да поеме ангажимент до 2030 г. да намали емисиите си  на СО2  поне с 40 %.


Възобновяема енергия

Едно от предложенията в пакета включва  преразглеждане на директивата за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). След 2020 г. се премахват задължителните национални цели за постигане на дял на енергията от възобновяеми източници от общото потребление на електроенергия. Новото предложение е до 2030 г. да се постигне обща европейска цел от 27 % дял на енергията от възобновяеми източници. За постигането на тази обща цел държавите членки трябва да осигурят равнопоставеност на пазара на производителите на енергия от възобновяеми източници с другите участници .на пазара. ЕК отчита, че действащото законодателство, което гарантира преференциално изкупуване на енергията от ВЕИ и значителното субсидиране на производството е довело да изкривяване на пазара. Преференциалното изкупуване на енергията от ВЕИ може да доведе до изхвърляне от пазара  на конвенционалните производители на енергия.

С новия пакет Комисията цели да равнопостави всички участници на пазара -производители на енергия от възобновяеми източници и от конвенциални мощности. Пазарът трябва да оперира въз основа на пазарни ценови сигнали, които са в резултат на свободното движение на електроенергията според търсенето и предлагането.

Но тук се появява и друг проблем, че голяма част от държавите членки не са премахнали регулирането на цените на електроенергията. Регулираните цени продължават да са препъни камъка пред развитието на конкурентен енергиен пазар

Въпреки че прилагането на  втория и третия енергиен пакет трябваше да доведе до либерализация на енергийните пазари, при която цените се формират свободно въз основа на търсенето и предлагането, това все още не е факт в редица държави членки. Все още в 17 държави членки цените продължават да се регулират - само на едро или само на дребно или и двете цени.

Друг проблем възниква от прекомерните субсидии. През последните няколко години Комисията (по конкретно ГД „Конкуренция“) направи анализ на държавните помощи (субсидиите) отпускани от държавите членки в енергийния сектор. Изводите са, че трябва да се промени политиката спрямо субсидиите за възобновяемите източници. Техните приходи трябва да се формират основно от участието им на пазара, и все по-малко от субсидии.  Допълнително се предвижда да се прилагат  конкурентни тръжни процедури и трансгранични схеми за субсидиране, чрез които да се изграждат регионални пазари за производство на енергия от ВЕИ. Промените на законодателството има още за цел да даде тласък на използването на възобновяемата енергия в транспорта и отоплението, където заложените цели от действащото законодателство все още не са изпълнени. ЕК отбелязва два проблема за това изоставане: например сектора на отопление се характеризира с огромни различия между държавите членки. Това различие затруднява изработването на обща рамка, която да определя задълженията на доставчиците на топлоенергия, както е при доставките на електричество. Затова се оставя по-голяма свобода на държавите членки да изработват собствени схеми за използване на възобновяемата енергия (биогоривата) в отоплението. Подобен е проблемът и при използването например на биогоривата в транспорта. Тяхното производство не е устойчиво и може да предизвика екологични проблеми. Новата директива не дава ясни и конкретни отговори на тези въпроси

Засилване ролята на потребителите на енергийните пазари

Един от ключовите елементи на зимния енергиен пакет е да гарантира реалното и равнопоставено участие на потребителите на новите децентрализирани пазари, възникнали вследствие на процеса на декарбонизация. ЕК предлага да се премахнат всички бариери, които възпрепятстват потребителите да участват пълноценно на пазара. Те трябва да бъдат добре информирани за възможностите, които може да им даде един наистина конкурентен енергиен пазар. Например:

• Всички потребители (вкл. общности на потребители) в целия ЕС ще имат право да генерират електричество за свое собствено потребление, да я съхраняват, да я споделят, да я консумират или да я продават обратно на пазара.

• Предложението  включва ускоряване на внедряването на интелигентни измервателни уреди и осигуряване на потребителите на достъп до договори с динамични (в реално време) цени на електроенергията. Потребителите ще могат да поискат от доставчика да ги снабди с интелигентни измервателни уреди, за да могат да се възползват от пазарните цени на електроенергията.

• Потребителите трябва да имат достъп до надеждна и ясна информация за най-добрите оферти на пазара, като използват сертифицирани онлайн платформи за сравнение на цените, които ще им помагат да правят информиран избор.

• Комисията иска потребителите да могат да сменят доставчиците по-лесно, и предлага да се ограничи използването на такси за превключване.
 

Предложената директива за вътрешния електроенергиен пазар предвижда също засилване на ролята на операторите на разпределителни системи, които следва да  управляват и координират  всички нови децентрализирани източници – към момента 90 на сто от променливите възобновяеми източници са свързани с разпределителните мрежи.


Енергийна ефективност

Комисията предлага да се увеличи целта за енергийната ефективност от 27% на 30% до 2030 г.. Първата цел на ЕС за енергийна ефективност беше поставена  през 2005 г. – 20 %. В предложението за промяна на директивата за ефективност се запазва механизма, който задължава доставчиците на енергия  да намаляват продажбите с 1,5% за година или да покажат, че те са предоставили на клиентите енергоспестяващи съвети или оборудване, позволяващи на тези клиенти да употребяват общо с 1,5% по-малко енергия, отколкото биха  консумирали без тези мерки.


От национален към единен европейски пазар

С новия пакет се продължава политиката за отваряне на националните пазари за повече конкуренция и свързването им в единен европейски пазар. Един от начините е стимулирането на:

  • Трансграничната търговия, която да увеличи конкуренцията на пазара, да подобри  балансирането, и да предоставя подкрепа в случаи на времеви надостиг.
  • Въвеждане на трансгранични схеми за производство на възобновяема енергия. Комисията предлага правителствата на държавите членки да се споразумяват помежду си за  промяна в мащаба и структурата на възобновяеми субсидии, които да надскочат националните измерения. Държавите-членки се насдърчават да изграждат и субсидират съвместни проекти за възобновяема енергия;
  • Механизми за трансграничен капацитет.
  • Трансгранична регулация - засилване ролята на АСЕР.

Проектът за директива относно вътрешния пазар на електроенергия предлага укрепване на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACEР). Допълва се регламента за създаване на Агенцията, която ще остане по същество координатор на действията на националните регулатори, но ще има допълнителни правомощия и отговорности в области, в които прилагането на различни национални подходи биха могли да застрашат напредъка към развитие на вътрешния пазар. Комисията отбелязва, че в момента капацитета на междусистемните връзки между националните системи се използват значително под нивото им, а това може да продължи и при един отворен пазар, което не е желателно;

  • Трансгранично сътрудничество.

Комисията предлага развитието на единния енергиен пазар да се осъществи на практика чрез създаване на регионални оперативна центрове, където операторите на преносни системи биха могли да координират своите действия по отношение на трансграничните въпроси. Засилените правомощия на ACEР ще й дадат възможност да осъществява наднационален контрол на тези регионални оперативни центрове.

Управление на Енергийния съюз
Заедно с проектите за преразглеждане и осъвременяване на  съществуващите 7 директиви и регламенти, комисията предлага и напълно нов проект на регламент за управление на енергийния съюз. Той въвежда изискване за всички държави членки на ЕС да разработят интегриран енергиен и климатичен план, който също трябва да е в съответствие и със споразумението за климата от Париж.  През 2018 г. държавите членки трябва да представят първия си проект на  национален план, който след това трябва да се разработи заедно с Комисията и да придобие окончателен вариант  през 2019 г. Следващи стъпки

Пакетът следва да бъде одобрен от правителствата на държавите членки на ЕС и от Европейския парламент. Това ще отнеме известно време, тъй като съдържа редица потенциално спорни елементи за някои държави-членки и сектори: например, при декарбонизацията на топлинната енергия; енергийните характеристики на съществуващите сгради; фундаменталният редизайн на пазарите на електроенергия на едро; постепенното премахване на производството на енергия от въглища и др.


Документите на "зимния пакет"
Clean Energy For All Europeans
Electricity market and consumers
Energy Efficiency Directive
Energy efficiency of buildings
Ecodesign
Renewables & bioenergy sustainability
Governance
Energy prices and costs
Energy funding
Innovation
Transport

Няма коментари:

Публикуване на коментар