сряда, 9 юни 2021 г.

Антитръст: Комисията публикува първоначални констатации от секторния анализ на пазара на Интернет на нещата

 

Европейската комисия публикува предварителните резултати от секторното проучване на конкуренцията на пазарите на потребителски стоки и услуги, свързани с интернет на нещата (Internet of Things (IoT)), в Европейския съюз. Изводите в предварителния доклад потвърждават бързият растеж на тези пазари, но също така се посочват различни опасения, изразени от респондентите в секторното проучване.

Проучването на потребителския IoT сектор започна на 16 юли 2020 г. като част от стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии. То бе обявено в съобщението на Комисията „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“. В рамките на проучването Комисията е събрала информация от над 200 предприятия с различна големина, установени в Европа, Азия и САЩ и които извършват дейност на пазарите на потребителски IoT продукти и услуги. Освен това тези компании са представили на Комисията над 1000 споразумения. Тази информация е в основата на публикувания предварителен доклад.

Основни констатации в предварителния доклад

Констатациите в предварителния доклад от проучването на потребителския IoT сектор обхващат: i) характеристиките на потребителските IoT продукти и услуги, ii) характеристиките на конкуренцията на тези пазари, iii) основните проблемни области, посочени от респондентите по отношение на настоящото функциониране на потребителските IoT пазари и перспективите пред тях.

Характеристики на потребителските IoT продукти и услуги

В предварителния доклад се посочва, че въпреки че потребителският IoT сектор е сравнително нов, той се разраства бързо и присъства все повече в ежедневието ни. Освен това се наблюдава тенденция на увеличаване на наличността и разпространението на гласови асистенти, които служат като потребителски интерфейси, даващи възможност за взаимодействие с различни интелигентни устройства и потребителски IoT услуги.

Характеристики на конкуренцията на пазарите на потребителски IoT продукти и услуги

По-голямата част от респондентите в секторното проучване посочват разходите за инвестиции в технологии и условията на конкуренция като основни пречки пред навлизането или разрастването в сектора. Според отговорите разходите за инвестиции в технологии са особено високи на пазара на гласови асистенти. По отношение на условията на конкуренция много респонденти съобщават, че срещат трудности да се конкурират с вертикално интегрирани компании, които са изградили свои собствени екосистеми в потребителския IoT сектор и извън него (напр. Google, Amazon и Apple). Тъй като това са доставчиците на най-често използваните операционни системи за интелигентни и мобилни устройства, както и на водещите гласови асистенти, те определят процесите на интегриране на интелигентните устройства и услуги в потребителската IoT система.

Основни проблемни области

1.Респондентите изразяват опасения относно някои практики за изключителност и обвързани продажни по отношение на гласовите асистенти, както и практики, ограничаващи възможността за използване на различни гласови асистенти на едно и също интелигентно устройство.

2.В предварителния доклад се посочват и редица опасения, споделени от респондентите във връзка с позицията на гласовите асистенти и операционните системи за интелигентни устройства като посредници между ползвателите, от една страна, и интелигентните устройства и потребителските IoT услуги, от друга страна. Тази позиция, съчетана с ключовата им роля в генерирането и събирането на данни, дава възможност за контрол на отношенията с ползвателите. В този контекст респондентите също така изразяват притеснения във връзка с откриваемостта и видимостта на своите потребителски IoT услуги.

3.Изглежда, че доставчиците на операционни системи за интелигентни устройства и гласови асистенти имат значителен достъп до данни, включително до информация за взаимодействието на ползвателите с интелигентни устройства и потребителски IoT услуги на трети страни. Респондентите в секторното проучване смятат, че този достъп и натрупването на големи количества данни не само ще даде предимство на доставчиците на гласови асистенти по отношение на усъвършенстването и пазарната позиция на техните гласови асистенти с общо предназначение, но и ще улесни дейността им на съседни пазари.

4.Според респондентите преобладаващото наличие на патентовани технологии, което понякога води до създаването на де факто стандарти, заедно с разпокъсаността на технологиите и липсата на общи стандарти поражда опасения относно липсата на оперативна съвместимост в потребителския IoT сектор. По конкретно се твърди, че няколко доставчици на гласови асистенти и операционни системи контролират едностранно процесите на интеграция и изграждане на оперативна съвместимост и са в състояние да ограничават функциите на интелигентните устройства и потребителските IoT услуги на трети страни в сравнение с тези на своите устройства и услуги.

Следващи стъпки

Предварителният доклад относно констатациите от секторното проучване ще бъде подложен на обществена консултация в продължение на 12 седмици, т.е. до 1 септември 2021 г. Всички заинтересовани страни ще могат да коментират констатациите, да предоставят допълнителна информация и да посочват други проблемни области.

Комисията планира да публикува окончателния доклад през първата половина на 2022 г.

Комисията ще вземе предвид информацията, събрана в контекста на проучването на потребителския IoT сектор, в своите бъдещи дейности по правоприлагане и регулиране. Мерките по прилагане във връзка с конкуренцията вследствие на секторното проучване ще трябва да се основават на оценка на всеки отделен случай. Констатациите от това секторно проучване могат също така да допринесат за текущия законодателен дебат относно предложения от Комисията Законодателен акт за цифровите пазари.

За повече информация уебсайта за секторните проучвания.

 Видео  от преконференцията на комисар Вестагер

Няма коментари:

Публикуване на коментар