сряда, 5 май 2010 г.

Конкуренция: Комисията започва консултация относно прегледа на правилата, приложими към споразуменията за хоризонтално сътрудничество

Европейската комисия започва обществено обсъждане на проекти на регламенти и насоки за оценката на споразумения за сътрудничество между конкурентни предприятия.

С проектите се осъвременяват действащите регламенти за „групово освобождаване“ Регламент (ЕО)№ 2659/2000 на Комисията за категориите споразумения за изследвания и разработки (НРИ) и Регламент (ЕО) № 2658/2000 на Комисията за споразумения за специализация) и съпътстващите ги хоризонтални насоки предоставят насоки за оценка на споразуменията за хоризонтално сътрудничество. Срокът на действие на регламентите изтича на 31.12.2010 г. Целта на проектите, предложени за обществено обсъждане,  е да бъде актуализирано и допълнително разяснено прилагането на правилата за конкуренцията в тази област и да се осигури тяхната постоянна адекватност в днешната променяща се икономика.

Заинтересованите страни имат възможност да представят своите коментари до 25 юни 2010 г. След провеждането на обществената консултация и след като в пълна степен бъде отчетен приносът на заинтересованите страни, Комисията ще приеме окончателните текстове в края на годината.

При представянето на проектите, комисарят за конкуренцията Хоакин Алмуня, заместник-председател на Комисията, заявява:

„Иновацията и конкурентноспособността са от основно значение за стратегията „Европа 2020“ на Комисията. Споразумения за сътрудничество между конкурентни предприятия, и по-специално споразумения за специализация и споразумения за научноизследователска и развойна дейност, които повишават ефективността, могат да подобрят иновацията и конкурентноспособността в Европа. Актуализиран пакет от правила в тази област ще ни позволи да улесним сътрудничеството между конкурентни предприятия в случаите, когато то допринася за икономическото благополучие, без да създава риск за конкуренцията.“

Конкуренцията е един от ключовите инструменти за постигане на по- конкурентноспособно, по-взаимосвързано, по-екологично и по-приобщаващо се  общество, което се основава на знанието. По-голям просперитет се постига с иновация и по-добро използване на ресурсите, като основен ресурс е знанието. За да реализира тази трансформация, Европа трябва да използва пакет от инструменти, в това число конкуренцията, за да насърчава предприятията към иновации и сътрудничество по проекти, повишаващи ефикасността. Прилагането на правилата за конкуренция може да бъде ефективно само при условие, че нейните инструменти на политика, и по- конкретно инструментите, които оказват влияние върху споразуменията за хоризонтално сътрудничество, се поддържат актуални и се привеждат в съответствие с развитието на пазарите.
Двата регламента освобождават споразуменията за научноизследователска и развойна дейност, както и споразуменията за специализация и споразуменията за съвместното производство, от общата забрана на ЕС на ограничителните бизнес практики, при условие, че те отговарят на условията в тези регламенти. Хоризонталните насоки предоставят аналитична рамка за оценка на най-често срещаните видове споразумения за хоризонтално сътрудничество, като споразуменията за научноизследователска и развойна дейност, споразуменията за производство, споразуменията за закупуване, споразуменията за пускане в търговския оборот и споразуменията за стандартизация.

Ключов проблем, на който е обърнато внимание в преработените регламенти е сътрудничеството за установяване на стандарти.

Стандартите играят все по-важна роля за насърчаване на иновациите (особено в сектора на информационните технологии), но ефективният, отворен и прозрачен процес на определяне на стандарти е от ключово значение за осигуряване на ефективна конкуренция.

По-специално преработката на главата за стандартизация, отчитаща актуалната практика по дела в тази област, има за цел да гарантира определянето на стандартите така, че специалните ползи от тяхното прилагне да бъдат прехвърлени върху европейските потребители.

Други основни предложения за промени в съществуващите правила включват:

Глава за оценката на обмена на информация между предприятията.

Насоки за стандартни условия в главата за стандартизация.

Пояснение на прилагането на правилата за конкуренцията по отношение на споразуменията между съвместни предприятия и техните дружества майки. Начините за разкриване на съответни права на интелектуална собственост и пренастройване на „твърдите“ ограничения (в регламента за групово освобождаване от забраната в подкрепа на НРД).

Въвеждане на втори праг за пазарен дял за споразуменията за специализация и съвместно производство, който се отнася за продукти, използвани за вътрешно потребление (в регламента за групово освобождаване от забраната в подкрепа на специализацията).

Разяснения на концепцията за „потенциален конкурент“ с въвеждане на тригодишен период за бъдещо навлизане на пазара (в двата регламента).


Коментарите от заинтересовани страни, (граждани или техни организации, представители на бизнеса или публични органи), могат да бъдат изпращани на Комисията до 25 юни 2010 г.

Примери за споразумения за хоризонтално сътрудничество, по които Комисията е провела разследване,
Класификация на кораби
Резюме на решението
Пълна версия на решението
Декларацията на IPCom

Няма коментари:

Публикуване на коментар