вторник, 25 май 2010 г.

Енергетика: Какъв е пътят за създаване на единен европейски пазар на електоренергия

Тринадесет оператори на преносни системи от 10 страни са се споразумели да координират дейността си по управление на претоварванията на мрежите. Споразумението представлява крайъгълен камък в процеса на интегриране на електроенергийния пазар.
Европейската Комисия приветства това споразумение, защото то  ще разреши проблемът със затворените мрежи, които възпрепятстват практическото прилагане на Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година, относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия.
Комисията смята, че оптималното управление на капацитета на интерконекторите, представлява  значителна стъпка към реализирането на единния електроенергиен пазар. В допълнение, споразумението ще павира пътя за сключване на бъдещо споразумение с Швейцария, което да я интегрира в европейската електроенергийна система.

Предприятията: Оператор на преносни системи Amprion (Германия), Creos (Люксембург) Eles (Швеция), Elia (Белгия), EnBW (Германия), HTSO (Гърция), RTE (Франция), Swissgrid (Швейцария), TenneT (Нидерландия), Terna (Итали), Transpower (Германия), VERBUND-APG (Австрия) са подписали през месец  май 2010 г.

Меморандум за разбирателство

Чрез меморандума се  разширява обхвата и функциите на CASC-CWE, съвместна компания създадена през 2007 г., която да координиране търговете при преносните капацитети между Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия, представляващи Централен западен регион на Инициативата за регионална електроенергия, които ще са в състояние да снабдяват Австрия, Швейцария, Италия, Словения и Гърция, както и разширяване до Централен южен регион. Съответните национални регулаторни органи са одобрили това развитие на електроенергийния пазар. Цялото събитие по подписване на Меморандума е било организирано и напълно подкрепено от Европейската комисия.

В контекста на тази информация се налага  въпроса, къде е България в този процес?
Ние сме се конценрирали единствено в това да построим Белене, но този проект дали ще се впише в единния европейски пазар на електроенергия, който макар и бавно се изгражда и вече има реални измерения. Създаването на реален вътрешен електроенергиен пазар активно се поощрява от ЕК и един от начините е, взаимносвързване на мрежите и улесняване на търговията с електроенергия между държавите членки. Въпросът е -  България има ли ясна стратегия за мястото си в този процес на  изграждане на един добре функциониращ вътрешен европейски конкурентен електроенергиен пазар, който ще улеснява избора на потребителите, като допринася за сигурността на доставките, независимо от географското местоположение на доставчика.
Ако се проследят регионалните инициативи, (повече информация тук) поддържани от ЕК, и докладът от 2009 г., анализиращ развитието на единния енергиен пазар, възниква въпроса няма ли да останем встрани от този процес и да пропуснем да отвоюваме подобавощото ни се място на единния електроенергиен пазар, където конкуренцията между доставчиците ще бъде определяща за дългосрочното му развитие?

Няма коментари:

Публикуване на коментар