понеделник, 31 май 2010 г.

Антитръст:Нови правила за конкуренция в сектор - моторни превозни средства

Европейската комисия публикува в Официален вестник на ЕС  осъвременените правила за групово освобождаване на вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни дредства.
Секторът на моторните превозни средства, който включва както пътническите автомобили, така и товарните превозни средства, е обект на специфични регламенти за групово освобождаване от 1985 г.  Новият  Регламент  (ЕС) № 461/2010 на Комисията, заменя действащия до 31 май 2010 г. Регламент (ЕО) № 1400/на Комисията от 31 юли 2002 г. относно прилагането на член  101, параграф 3 от Договора по отношение на категории вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства
Категорията "вертикални споразумения" в сектора моторни превозни средства включва, вертикални споразумения за покупката, продажбата или препродажбата на нови моторни превозни средства, вертикални споразумения за покупката, продажбата или препродажбата на резервни части за моторни превозни средства и вертикални споразумения за предоставянето на услуги по ремонт и поддръжка на тези превозни средства, когато тези споразумения са сключени между неконкуриращи се предприятия, между някои конкуренти или между някои сдружения на търговци на дребно или на сервизи. Тази категория включва също и вертикални споразумения, съдържащи спомагателни разпоредби за прехвърлянето или използването на правата на интелектуална собственост. Терминът „вертикално споразумение“  включва както  споразумения, така и съответстващите съгласувани практики.

Регламентът влиза в сила на 1 юни 2010 г. и е със срок на действие до 31 май 2023 г.
Също в Официален вестник на ЕС е публикувано и Известие на Комисията, чрез което се дават допълнителни насоки относно вертикалните ограничения в споразуменията за продажба и ремонт на моторни превозни средства и дистрибуцията на резервни части за моторни превозни средства.

Новите правила  въвеждат праг на пазарния дял- до 30 %, над който споразуменията между производителите на моторни превозни средства и оторизираните от тях сервизи няма да могат да се възползват от груповите освобождавания. Спрямо тях ще се прилага регламента за общото групово освобождаване на вертикални споразумения между производители и дистрибутори за продажбата на продукти и услуги -Регламент 330/2010 от 20 април 2010 г. за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики.
Новите правила имат за цел да улеснят независимите сервизи, които не са част от оторизираната дистрибуторска верига на производителите, при достъпа им до техническата информация за автомобилите. Освен това се улеснява и достъпът им до алтернативни източници на резервни част. Ще се премахне практиката производителите на автомобили да признават гаранции на моторни превозни средства, само ако са ползвани сервизни услуги, предоставяни от оторизирани от тях сервизи. Например изискването смяната на маслото през гаранционния период да се извършва само от оторизиран от тях сервиз.
Новите правила са важни защото се гарантират правата на потребителите. Анализът на ЕК е показал, че сервизните услуги представляват 40 % от разходите по поддръжка на автомобила, а през последните години се установява  значително повишаване на цените на сервизните услуги за автомобили.

Няма коментари:

Публикуване на коментар