четвъртък, 28 октомври 2010 г.

Държавна помощ: Комисията завежда дело срещу Италия за неспазване на решение на Европейския съд за възстановяване на незаконна държавна помощ

Европейската комисия реши да заведе дело срещу Италия пред Съда на Европейските общности за неизпълнение на решение на Съда за възстановяване на незаконна държавна помощ, получена от от дружество с мажоритарно публично участие в капитала.  
 Решението за възстановяване на незаконната държавна помощ датира от 2006 г. Италия е постигноло онределен напредък по възстановяване на помощта, но все още не е уведомила Комисията, че възстановяването е приключило успешно. Като се има предвид, че сезирането на Съда е за неспазване на предишно решение на Съда, с решението Комисията иска от Съда да наложи периодична санкция от € 65 280 за всеки ден за периода след второто решението на съда до окончателното прекратяване на нарушението плюс еднократна сума, изчислена като броя на дните  между решението на съда от 2006 и второто решение на  Съда се умножат по   €7 140. Целта е наложените санкции да действат като стимул, за да се гарантира, че незаконната държавна помощ ще бъде бързо възстановена от бенефициентите.

Първоначалното решение е от 2002 г., с което   Комисията констатира, че Cassa Depositi е Prestiti в продължение на три години е била освободена от корпоративен данък и е разполагала с възможност да ползва кредити с ниска лихва, което е в нарушение на правилата за държавна помощ на ЕС. Комисията  изисква от  Италия да  възстанови незаконната помощ. На практика тези предимства  са довели до засилване на конкурентните позиции на предприятието спрямо другите оператори  с частен капитал, независимо дали италиански или чужди. Получаването на подобно  предимство е неприемливо и е в противоречие  с правилата на ЕС за  предоставяне на държавни помощи. Съдът потвърждава решението на Комисията през 2006 година. През 2007 г. Комисията започва официална процедура срещу Италия за неспазване на съдебното решение от 2006 г. чрез изпращане на официално уведомително писмо и мотивирано становище.
При изчисляване на санкциите са взети предвид тежестта на нарушението, периода, който вече е изтекъл от предишната решението на съда и състоянието на съответната държава-членка. Комисията също така оценява и постигнатия вече напредък от италианските власти през последните години.
Член 260 от Договора за функциониране на ЕС гласи, че ако дадена държава-членка не се съобрази с решение на Европейския съд, потвърждаващо нарушение на правото на ЕС, Комисията може да сезира съда за ново разглеждане и да поиска на съответната държава-членка да се наложат еднократни или периодични санкции до окончателното прекратяване на нарушението.
За да гарантира ефективното възстановяване на неправомерно отпуснати държавни помощи, Комисията през 2007 г. публикува Известие, с формулирани  най-добрите практики, които изискват получателите на държавни помощи да бъдат ясно идентифицирани и съответните суми точно посочени. Държавите-членки трябва да прилагат, бързи и ефективни процедури за възстановяване, като предвидят съответните процедури в националните си правни системи. Известието припомня принципите, които  се прилагат в случай на съдебен спор пред европейски и / или национални съдилища. Неспособността на италианските власти за възстановяване на помощта в този случай  частично е в резултат на трудностите, срещани на равнище национална съдебна система и на решенията на националните съдилища, които не са в съответствие с изискванията на правото на ЕС, тъй като те са издали само предписания към дружеството, което следва да върне незаконните субсидии.
ЕК отчита, че възстановяването на неправомерна държавна помощ се е подобрило през последните години. Според данни на Комисията през последните десет години сумата на възстановените държавни помощи в ЕС възлиза приблизително на € 12 милиарда, от които близо 90 % успешно са възстановени в националните бюджети на държавите членки.
Европейската комисия отново напомня на държавите членки, че те  следва да направят всичко възможно, за да възстановят неправомерно получена  държавна помощ,  включително чрез предявявания на вземания заедно с другите кредитори, ако дружествата вече не съществуват,
Повече информация за последните наказателни процедури на ЕС, вижте  ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар