сряда, 6 април 2011 г.

Въздушен транспорт: Комисията открива процедури за нарушение срещу България във връзка със споразумения с Русия за равнопоставеност на авиокомпаниите от ЕС и за прелитане над Сибир

Европейската комисия съобщи, че открива днес процедури за нарушение срещу България и Чешката република във връзка с техните двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги с Русия, като е изпратила искания за информация под формата на официални уведомителни писма.
Комисията се опасява, че е възможно споразуменията да възпрепятстват еднаквото третиране на европейските авиокомпании и да затруднят конкуренцията между тях, както и да дадат основание за въвеждането на такси за прелитане над Сибир, които биха били незаконни съгласно антитръстовите правила на ЕС.
Фактът, че авиокомпании от Европейския съюз трябва да плащат при прелитане над Сибир на път за дестинации в Азия може не само да оскъпи полетите, но и да доведе до нелоялна конкуренция между авиокомпаниите от ЕС и тези извън него.
Позицията на Европейската комисия е, че споразуменията за въздушен транспорт трябва да гарантират равнопоставеност между всички авиокомпании от ЕС и спазване на антитръстовите правила. В противен случай може да се окаже, че някои авиокомпании от ЕС са поставени в по-неизгодна позиция от своите преки конкуренти или че са принудени да плащат неоснователни допълнителни такси, в резултат на което цените на самолетните билети за потребителите биха се повишили.

Процедурата за нарушение разглежда два основни въпроса:

1.Свобода на установяване

Двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между отделна държава-членка и трета държава трябва да включват така наречената „клауза за назначаване на ЕС“, според която разпоредбите се прилагат еднакво за всички авиокомпании от ЕС, а не само за тези от въпросната държава-членка. Тя е съществена част от създадения в началото на 90-те години единен европейски пазар на въздушни превози и гарантира, че за авиокомпаниите важат еднакви правила навсякъде в ЕС. Изискването за „клауза за назначаване на ЕС“ бе потвърдено от решението „Открито небе“ на Съда от 2002 г.

Съдът постанови, че разпоредби, съгласно които само граждани на дадена държава-членка могат да се ползват от предимствата на споразумения за въздухоплавателни услуги, представляват нарушение на правилата на ЕС относно свободата на установяване (понастоящем формулирани в член 49 от Договора за функционирането на ЕС).

Повечето споразумения с трети държави вече са приведени в съответствие с решението на Съда. Русия е една от малкото държави в света, която не приема да третира по еднакъв начин всички превозвачи от ЕС и не е съгласна условията в двустранните споразумения да включват „клауза за назначаване на ЕС“ и да важат за всички. Това поражда сериозни практически проблеми, като застрашава например правата за превоз на авиокомпании, закупени от превозвач от друга държава-членка на ЕС.

2.Такси за прелитане над Сибир

Определени авиокомпании от ЕС са задължени да плащат такси за прелитане над Сибир по маршрутите си към редица дестинации в Азия. Само през 2008 г. въпросните европейски превозвачи са заплатили такси в размер на около 420 милиона щатски долара, като по-голямата част от тази сума е платена директно на руската авиокомпания „Аерофлот“. Комисията изразява опасение, че това е в нарушение на антитръстовото законодателство на ЕС, съгласно което авиокомпаниите не трябва да бъдат принуждавани да сключват търговски споразумения с преките си конкуренти. Тя също така е разтревожена от факта, че това положение противоречи на международното право (Чикагската конвенция). Двустранните споразумения налагат и различни условия на авиокомпаниите от ЕС в зависимост от държавата на установяване, което допълнително нарушава конкуренцията. В резултат на това може да се наложи пътниците да плащат по-високи цени за самолетни билети, отколкото в момента.

Следващи стъпки

Държавите-членки разполагат с два месеца, за да отговорят на официалните уведомителни писма. Ако отговорите им бъдат сметнати за незадоволителни, Комисията ще изпрати мотивирано становище с искане те да променят своите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги с Русия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар