събота, 30 април 2011 г.

Енергетика:Публикуван е проект на документ с критериите за „стрес тестовете” за атомните централи

На 25 март 2011 г. ръководителите на държавите и правителствата на държавите членки на ЕС, събрани в Европейския съвет, приеха че безопасността на всички ядрени централи в ЕС трябва да бъде преразгледана, въз основа на цялостна и прозрачна оценка на риска и безопасността, като всички ядрени реактори бъдат подложени на така наречените "стрес тестове." Те приканват Европейската комисия и "Европейската група на регулаторите за ядрена безопасност”(ENSREG) да разработят в кратък срок обхвата и критериите, по които да се извършват прегледите и изследванията. При изработването на  критериите трябва да се отчитат и извлечените поуки от инцидента в Япония, като се гарантира  пълното участие на държавите-членки и  се използват пълноценно наличните експертен с опит в тази област (особено от Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)). Оценките следва да се извършват от независимите  национални регулаторни органи чрез партньорска проверка. Резултатите от проверката и всички необходими последващи мерки, които трябва да бъдат предприети, ще бъдат споделени с Комисията в рамките на ENSREG и ще се публикуват, за да бъде информирана обществеността, а Европейският съвет ще направи оценка на първоначалните констатации в края на 2011 г., въз основа на доклад на Комисията.
WENRA е мрежа от регулаторните органи на 16 страни членки на ЕС и Швейцария, както и на други заинтересовани страни, които имат статут на наблюдатели. Към момента, специална работна група създадена към WENRA предлага за консултации техническо предложение за „стрес тестовете”, което е публикувано на интернет страницата на WENRA за информация на заинтересованите страни (документ от 21 април 2011 г.).


Целта е WENRA да представи окончателния документ на 15-ата среща на ENSREG през май 2011 г., като основа за обсъждане и евентуално одобрение.

Обща характеристика на критериите в "стрес тестовете", предложени от WENRA

Документът, предложен от WENRA, съдържа обща част, в която се дава определението за "стрес тестовете", техническия им обхват и процеса по извършване на "стрес тестовете ".

Следващите раздели на документа, определят общата информация, която следва да се изисква от лицензираните атомни централи и въпроси, свързани с поведението им в случаи на екстремни ситуации.

Най-общо казано целта на "стрес тестовете" е преразглеждане на границите на безопасност на атомните електроцентрали в светлината на събитията във Фукушима: като се разглеждат екстремни събития, предизвикващи проблеми в сигурността на работата на централата и водещи до тежка авария. Тази преоценка ще е въз основа на  проверка на превантивните мерки и в оценка на готовността на атомната електроцентрала да отговори адекватно, когато е подложена на поредица от екстремни ситуации.

По време на прегледа на сигурността на атомните централи, се предвижда взаимодействие между европейските регулаторни органи, които ще бъдат управлявани чрез WENRA или ENSREG, ако е необходимо.
Повече информация за консултацията по стрес тестовете, предложени от WENRA
Няма коментари:

Публикуване на коментар