понеделник, 18 април 2011 г.

Антитръст на енергийния пазар: Как монополизираният френски енергиен пазар се отваря за конкуренция

През 2007 г. Европейската комисия публикува доклад, относно разследването на пазарите на електроенергия и газ, извършено в съответствие с чл. 17 от регламент 1/2003 на ЕС, който установи наличие на сериозни проблеми в областта на конкуренцията.
Основният извод на доклада е, че потребителите и предприятията губят благосъстояние поради неефективните и неконкурентни пазари на газ и електроенергия, които им предоставят скъпи  енергийни услуги.
В доклада се идентифицират специфични проблеми, които включват висока степен на пазарна концентрация, вертикална интеграция при производството, доставките и характеристиките на инфраструктурата, които в крайна сметка водят до липса на равни условия за достъп на алтернативните оператори, недостатъчни инвестиции в инфраструктурата, както и възможни злоупотреби и/или тайни споразумения за разпределяне на пазарите между утвърдените исторически оператори.
В съответствие с установените проблеми, Комисията си постави за цел  да се справи с тези проблеми, като предприе действия съгласно правилата за конкуренция, а именно чл. 81 и 82 от Договора за ЕО или сегашните чл. 101 и 102 от ДФЕС. Целта на тези действия е да се създадат условия за ефективна конкуренция на енергийните пазари, която да гарантира на потребителите избор и пълен достъп до предимствата, предлагани от либерализацията на енергийните пазари, като осигури устойчива енергия на конкурентни цени.
В преследване на тази цел, за периода 2006 -2007 г.,  Комисията, образува девет производства и извърши многобройни инспекции в офиси на фирми, основно водещи европейски енергийни компании с монополно положение на националните си пазари на газ и електроенергия, чието поведение дава основание за провеждане на разследване.
Една от компаниите, спрямо която ЕК предприема разследване за нарушаване на антитръстовите правила на ЕС е  EDF S.A. и/или юридическите лица под негов пряк или непряк контрол, включително неговия клон Electricité de Strasbourg S.A. (заедно EDF) - енергийно предприятие  с исторически  монополни позиции на френския енергиен пазар.

Кратка хронология на случая
През 2006 г. Европейската комисия започва производство  срещу EDF за нарушаване на правилата за конкуренция, по специално забраната за злоупотреба с господстващо положение на пазара ( чл. 102 от ДФЕС),  започва през 2006 г.
През декември 2008 г. Комисията изпраща на EDF твърдение за две нарушения на конкуренцията.
На 17 март 2010 г. Комисията приема  решение, с което правно обвърза поетите ангажименти от EDF - историческият  оператор на френския пазар за доставка на електроенергия на големи промишлени потребители, с които го задължава да отвори пазара на електроенергия за конкуренция.

Какви са твърденията за нарушения на антитръстовите правилана?
Първо, Комисията изразява опасения, че EDF може да злоупотребява  с
господстващото си  положение по смисъла на член 102 от ДФЕС. Според Комисията, обхватът, продължителността и изключителния характер на сключените от дружеството дългосрочни договори за доставки на електроенергия на индустриални потребители може да имат ефект на затварянае на пазара. Наличието на тези договори би могло значително да възпрепятства други предприятия – конкуренти на EDF, да сключват договори за доставка на електроенергия на големите индустриални потребители във Франция.
На второ място, Комисията заключава, че в договорите на EDF са включени ограничения за препродажба, които ограничават свободата на потребителите да управляват закупените от EDF обеми електроенергия.
По мнение на Комисията, тези практики са в състояние да възпрепятстват развитието на конкуренцията на френския пазар на електроенергия, тъй като предотвратяват навлизането на алтернативни доставчици на пазара или неговото разширяване. Тези практики могат да намаляват ликвидността на пазара и да забавят ефективната му либерализация.

Какво е състоянието на конкуренцията на съответния пазар?
Съответният пазар е определен като доставка на електроенергия на големи индустриални потребители с годишно потребление най-малко 7GWh.
През февруари 2000 г. Франция приема закон № 2000-108, който е в съответствие с европейските директиви от втория либерализационен пакет, чиято цел е ускоряване на либерализацията на пазарите за електроенергия. В съответствие с приетия закон индустриалните потребители стават привилегировани потребители през февруари 2003 г. От тази дата алтернативни доставчици, поне на теория, следва да са в състояние да набират като клиенти нови индустриални потребители и по този начин да изграждат клиентска база и да печелят пазарен дял.
Според Комисията, въпреки че пазарът е либерализиран юридически,  на практика комплексното действие на редица фактори е допринесло до продължаване на господстващото положение на EDF на съответния пазар.
Освен големият  пазарен дял на предприятието, измерен както в абсолютен, така и в относителен порядък спрямо неговите конкуренти, налице са значителни бариери за навлизане на пазара за електроенергия във Франция.  Тези бариери се изразяват,  например в затруднение да се придобива електроенергия за препродажба, в действащата регулаторна рамка и в проблемите, свързани с достъпа до информация за клиентите. Позицията на EDF на пазара допълнително се засилва и от други фактори като размера на клиентското му портфолио, вертикалната интеграция на дружеството, която му позволяват да прилага  редица практики при производството, включително използването на най-конкурентното предимство – ниските променливи разходи.
Освен от привелигированата си  позиция на пазара, мнението на Комисията е, че с поведението си EDF допълнително затруднява ефективната конкуренция. Сключените от EDF дългосрочни договори с преобладаващата  част от индустриалните потребители на френския пазар на практика значително затрудняват другите участници на пазара да се конкурират и да доставят електроенергия на същите потребители. С други думи, Комисията заключава в своето твърдение за нарушение, че чрез портфолието от дългосрочни договори се постига затваряне на пазара (foreclosure of the market) от страна на EDF, което представлява нарушение на чл. 102 от Договора за функциониране на ЕС.

Как портфолиото от договори на EDF създава  „затварящ ефект” (foreclosure effect)?
Според виждането на Комисията ефектът „затваряне на пазара” е следствие  на комбинация на три различни елемента, произтичащи  от прилагането на портфолието от договори, които се заключават в:.
1.предлаганите обеми на съответния пазар чрез сключените от EDF договори;
2.фактическата продължителност на договорите
3.характера на договорите
Първите два фактора, взети заедно, на практика не дават възможност на алтернативните оператори да се конкурират с  EDF и да сключват договори с неговите клиенти.
Всъщност, първите два фактора допринасят за наличието на „затварящ ефект” на пазара, а третият фактор  оказва  допълнителен ефект и допринася за поддържането му, тъй като по време на действие на договорите се забранява препродажбата на енергията. По този начин алтернативните оператори  не могат да участват и на вторичния пазар за доставка на електроенергия и де факто се получава ефект на изключване от пазара на конкурентите по време на действието на договорите (de facto exclusivity).
Продължителността на договора е само един от факторите, който води до затваряне на пазара. Всъщност, общият  принцип е, че дългосрочните  договори сами по себе си не водят до ограничаване на конкуренцията, разглеждани в светлината на правилата за конкуренция. Те не попадат в обхвата на член 101 от ДФЕС, и дори може да се сключват от  предприятия с господстващо положение на пазара  без да се нарушава член 102 от ДФЕС, при условие че не водят да създаване на „затварящ ефект” и не ограничават достъпа на конкурентите до пазара.

В отговор на посочените твърдения на ЕК, въпреки че не се съгласява с  отправените обвинения, EDF предлага да поеме  ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета постановява, че когато Комисията възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, а съответните предприятия предложат поемане на ангажименти, чиято цел е преодоляване на проблемите за конкуренцията, Комисията може чрез решение да превърне тези ангажименти задължителни за предприятията. Решението може да се приеме за определен срок, като в него се прави и заключението, че повече не са налице основания за предприемане на действия от страна на Комисията.

Съдържание на предложените ангажименти
За да отговори на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията на френския енергиен пазар, ЕDF предлага да поеме ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Съответният пазар, за който се отнасят посочените по-долу ангажименти, е доставката на електроенергия във Франция на промишлени клиенти, чието годишно потребление е по- голямо или равно на 7 GWh.

Основни елементи на предложените ангажименти
Считано от 1 януари 2010 г. EDF се ангажира през целия период, за който се прилагат ангажиментите, обемът, пуснат на съответния пазар, да бъде:
 i) за всяка календарна година поне 60 % и
ii)средно за всички календарни години поне 65 % от електроенергията, която предприятието доставя на големите промишлени клиенти съгласно договорите си за доставка пряко или с посредничеството на дружество за покупка.
В допълнение към това EDF се ангажира максималната продължителност на новите договори за доставка на електроенергия на големите промишлени клиенти да не надвишава 5 години.
Освен това, през периода на ангажиментите, EDF се ангажира да предлага систематично на големите промишлени клиенти две алтернативни формули за сключването на договори, едната от които ще предоставя действителна възможност на клиента да сключи договор за допълнителна доставка от друг доставчик по свой избор.
Горепосочените ангажименти, отнасящи се до затварянето на френския пазар за доставка на електроенергия на големите промишлени клиенти, ще се прилагат за период от десет години считано от 1 януари 2010 г. Те ще отпаднат предсрочно и окончателно в момента, в който електроенергията, продадена от EDF на съответния пазар, представлява максимум 40 % от общата електроенергия, продадена на съответния пазар през последователни две години. Ако прагът от 40 % бъде достигнат само в рамките на една година, ангажиментите няма да се прилагат за следващата година, но след това ще се прилагат отново.

EDF също се ангажира да изготвя годишен доклад относно изпълнението на ангажиментите и да го предава на Европейската комисия и на френския енергиен регулатор (CRE) до 31 март всяка година, като последният доклад ще бъде представен на 31 март 2021 г. Годишният доклад ще бъде изготвян въз основа на данни, на които е извършен одит от независим одитор.

Как предложените ангажименти разрешават проблемите за конкуренцията на пазара?
Първата цел на предложените ангажименти е да гарантира на алтернативните доставчици реалната възможност да се конкурират за клиентите на  EDF. Въпреки това, би било непропорционално, ако се задължава EDF да "раздава" някои от своите клиенти, което би довело до налагане на таван на  пазарния дял на електроенергийния оператор. Съответно, за да се гарантира реалната конкуренция между EDF и алтернативните  доставчици, EDF се ангажира, че от 1 януари 2010 г. средно най-малко 65% от електроенергията, доставена за големите индустриални потребители ще се реализира чрез пазара. Този ангажимент по никакъв начин не изисква EDF да се отказва всяка година от 65% от клиентите си и да ги насочва към алтернативни доставчици. Това означава, че EDF така ще организира 65 % от обема от договорите си по портфолиото, че да позволи на клиентите си свободно да сменят доставчика си без това да им коства допълнителни разходи. Този ангажимент е  с обвързващ срок от 10 години.
Втората цел на ангажиментите е да се гарантира, че EDF няма да бъде в състояние да подбере най-печелившите клиенти чрез по-строги договорни разпоредби и по-дълъг срок. От гледна точка на индивидуалния клиент, дългосрочният договор може да осигури стабилни доставки на електроенергия във времето, но той ще е в противоречие с интересите на потребителите като цяло, тъй като това би попречило на реалната конкуренция. За да се гарантира ефективната  конкуренцията, която да е в интерес на всички потребители, EDF се ангажира да ограничи продължителността на доставките по договорите, сключени на съответния пазар, до пет години.
Третата и последна цел на предложените ангажименти е да се осигури истинска  конкуренция по време на действие на договорите. EDF се ангажира да позволи на своите клиенти истинска свобода на избор, като систематично и едновременно с това предлага една алтернатива, която дава възможност на клиентите да задоволят отчасти нуждите си от друг доставчик. По този начин на клиентите се дава възможност да получават електроенергия едновременно от двама доставчици, или да получават енергия по договор за изключителна доставка, ако считат, че това е по-привлекателния вариант за тях.
Участниците на пазара са били консултирани относно предложените задължения, и в светлината на получените от тях отговори Комисията решава, че ангажиментите са адекватен отговор на установените проблеми в твърдението й за нарушение на правилата за конкуренция.

Ограниченията за препродажба
Вторият проблем за конкуренцията, установен от Комисията, е свързан с ограниченията за препродажба наложени от  EDF в по-голямата част от договорите за доставка на електроенергия на големите индустриални потребитили. Забраната за препродажба е била или изрично посочена в договора или се е подразбирала Разпоредбите са били изрично посочвани в договора или са подразбиращи се: напримир чрез стриктно изискване електроенергията да се консумира на мястото на доставка, посочено в договора. Тези ограничения са били прилагани спрямо обемите, които са били предмет на клаузата „вземи или плащай”, т.е електроенергията е трябвало за се заплаща дори и да не е доставена и използвана. Според Комисията тези клаузи могат да попречат на развитието на ликвидния пазар на едро и представляват злоупотреба с господстващо положение на пазара от страна на EDF. За да отговори на тези твърдения на Комисията, дружеството предлага два ангажимента.
На първо място EDF се задължава да информира  клиентите си, че клаузата с ограничението за препродажба престава да се прилага и също така се ангажира да не я включва в новите договори. На второ място, дружеството се ангажира по-активно да помага на потребителите да препродават доставената им количества енергия. От практическа гледна точка, EDF се ангажира да приеме, че първоначалните точки за доставка, определени в договорите могат да бъдат заменяни с друга точка или точки (може и на друг клиент) при условие, че е подадена достатъчно коректна информация и тя е в съответствие с профила на потребление, първоначално заложен в договора.
 на друг клиент от друг доставчик
Ангажиментите, свързани с премахването  на ограниченията за препродажба са в сила от първи януари 2011 г. Те ще действат в продължение на 10 години без право на предсрочно прекратяване.
Предложените ангажименти са тествани на пазара чрез т.н „пазарен тест”, след което Комисията решава, че те са подходящи за справяне с проблемите за конкуренцията на френския енергиен пазар и ги прави правно обвързващи с решение от  са Комисията с решение правно обвързва поетите ангажименти, след като ги е подложила на „пазарен тест”, тъй като ги смята подходящи за справяне с проблемите на конкуренцията.

Този случай представлява важна стъпка към създаването на ликвиден и конкурентен пазар на електроенергия във Франция. Трябва да се има предвид, че постигането на тази цел зависи от поведението на алтернативните оператори доставчици на електроенергия и от индустриалните потребители В действителност, тези играчи ще играят централна роля при  мониторинга, чиято цел е да се установи  доколко се изпълняват поетите ангажименти от страна на EDF. Комисията счита, че тези ангажименти предоставят на алтернативните доставчици на електроенергия реален шанс да се конкурират ефективно за клиентите на EDF и по този начин да разширят присъствието си  на пазара и да упражнят конкурентен натиск върху традиционния исторически оператор с дългогодишна монополна позиция на пазара.

Въпреки че ангажиментите поети от EDF представляват важна стъпка напред, те сами по себе си не са достатъчни и трябва да бъдат придружени от други промени, свързани с развитието и отварянето на френския пазар за електроенергия към по-голяма конкуренция. В тази насока е разследването на Комисията на държавно регулираните тарифи. С оглед на ефективното отваряне на пазара към конкуренция е наложително също да се даде на алтернативните оператори по – лесен достъп до съществуващите ядрени мощности на EDF. Това би създало положителни синергии в полза на потребителите. Поради това Комисията очаква с голям интерес да види какви по-нататъшни стъпки ще предприемат френските власти, за да реформират елекроенергийния си пазар.

Няма коментари:

Публикуване на коментар