събота, 9 април 2011 г.

Енергетика:Открити процедури за нарушение срещу Италия, Полша и Румъния за неспазване на европейското енергийно законодателство

Европейската комисия съобщи, че официално изисква от Италия, Полша и Румъния да приведат в съответствие с правилата на ЕС националните си законодателство в областта на регулирането на крайните цени – цените на дребно за крайни потребители на енергия. Правото на ЕС за вътрешния енергиен пазар предвижда, че цените следва да се определят преди всичко от търсенето и предлагането. В случаите, когато крайните цени на дребно се определят чрез държавна намеса се създават пречки пред новите участници на пазара, при което потребителите и предприятията се лишават от правото свободно да избират най-добрата услуга, предлагана  на пазара.
Комисията изпраща мотивирани становища на трите държави-членки. Ако държавите-членки в срок от два месеца не изпълнят задълженията си, произтичащи от европейското законодателство, Комисията може да сезира Съда на Европейските общности.
Според правилата на вътрешния енергиен пазар всички компании трябва да имат възможността свободно да предоставят услуги в целия ЕС и да определят свои собствени цени, които отразяват реалната ситуация на пазарите. Регулираните цени нарушават функционирането на пазара. Определянето на цени, които не отразяват действителните нужди на пазара предотвратяват свободната конкуренция и пазарна интеграция и по този начин се поддържа монополно положение, което води до недостатъчни инвестиции и или ненужно високи цени.
Въпреки това, правилата предвиждат в изключителни случаи, например с цел защита на уязвими клиенти, да се допуска регулация на цените. В този случай, мерките трябва да бъдат насочени специално към потребителите, които се нуждаят най-много от защита, освен това те трябва да бъдат ограничени във времето и следва да гарантират равен достъп до националните потребители на енергийни дружества от ЕС.
Комисията счита, че настоящите правила за регулиране на цените за крайни потребители в трите страни, не отговарят на тези условия и нарушават правото на потребителите да направят своя избор.

Италия
Италианското законодателство все още изисква от операторите на разпределителни системи (Distribution System Operators) да предоставят електроенергия на битови потребители и малки предприятия по регулирани цени за крайните потребители, ако те не са подписали изричен договор с доставчик от конкурентния пазар. Мярката няма ясно определена крайна дата на действие, тя излиза извън рамките на необходимото за защита на потребителите и предотвратява достъпа на нови участници до италианския пазар.

Полша
Полският закон за енергетиката изисква енергийните предприятия да определят цените за крайни потребители на газ след като получат предварително одобрение от страна на националния регулаторен орган. Също така, новите участници на пазара трябва да получат одобрение преди да навлязат на пазара. Освен това, мярката не прави достатъчна разлика между различните групи клиенти като обхватът е твърде широк.

Румъния
Две мотивирани становища са изпратени до Румъния, едно за електроенергия и едно за газ. За електроенергия: румънският закон за електроенергия предвижда регулиран пазар на електрическа енергия. Регулираните цени за крайния потребител са приложими за всички битови потребители и малки и средни предприятия, които все още не са използвали правото си да сменят доставчика. За газ:  регулираните цени за крайни клиенти все още са приложими за всички потребители.

Правно основание
Европейското законодателство за вътрешния енергиен пазар (Директива 2003/54/ЕО и Директива 2003/55/ЕО, съответно заменени  с Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО, в сила от 3 март 2011 г.) предвижда от 1 юли 2007 година държавите-членки да гарантират, че потребителите са свободни да купуват електроенергия и природен газ от доставчик по свой избор.
Съдът на Европейските общности поясни в решението Federutility (дело C-265/08) критериите, по които регулираните цени могат да бъдат съвместими със законодателството за  вътрешния енергиен пазар. Според решението на съда от 20 април 2010 г. мерките трябва да бъдат приети в контекста на общия икономически интерес, да са в съответствие с принципа на пропорционалност, да бъдат ясно определени, прозрачни, недискриминационни и подлежащи на проверка и да гарантират равни условия на достъп за енергийни дружества от ЕС до националните потребители.
Повече информация за предприетите от ЕК на 6 април   процедури  за нарушение.
Повече информация за процедурата по установяване на нарушения на европейското законодателство от държавите-членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар