събота, 16 юни 2012 г.

Икономическа политика: МСП - осигуряване на добър достъп до финансиране и насърчаване на предприемачеството

Европейската комисия обяви серия от нови инициативи и планирани действия за подобряване на достъпа на малки и средни предприятия (МСП) до финансиране, за да се стимулира предприемачеството и да излязат предприятията на световния пазар. 
На първо място,  Европейската комисия публикува практическо ръководство, с което предоставя информация за това как МСП да получат достъп до над 50 млрд. евро от публичните финанси в 27-те държави-членки. 
На второ място, Комисията стартира европейска кампания за обучение чрез Enterprise Europe Network (EEN), с която цели да помогне на МСП да получат достъп до финансиране. МСП могат да се свържат с един от 600 Enterprise Europe Network партньори, които ще бъдат в състояние да предоставят информация за ЕС и националните източници на финансиране.
Заместник-председателят на ЕК Таяни ще обсъди с представители на МСП възможни елементи за изготвяне на план за подпомагане на предприемачеството, които ще бъде представен след лятната ваканция и ще има за цел да насърчи създаването на нови предприятия и работни места. Планът има за цел да преодолее препятствията, които пречат на потенциални предприемачи да започнат свой собствен бизнес. Той ще включва също мерки, които да направят опцията „сам съм си шеф” широко разпространен вариант.
Практическо ръководство за малки и средни предприятия, за подмогане  на достъпа им до  над € 50   милиарда финансиране
За да се улесни достъпа до финансиране, Днес Европейската комисия публикува практическо ръководство за малките и средни предприятия, в което предоставя информация за това как да получите достъп до над 50 млрд. евро на публичните финанси в 27-те държави-членки. Тя представя над 120 национални или регионални програми за финансиране и осигурява ключова информация, която помага на МСП да кандидатстват за различни програми по отношение на характеристиките, срокове, условия и информация за контакт.
В същото време Комисията публикува оценка на публичните програми за финансиране в 5 държави-членки (Германия, Франция, Великобритания, Полша и Швеция), чиято цел е да се обменят добри практики и оценка на програмите, които работят най-добре и може да се използват в други страни. Оценката подчертава, че публичните програми за финансиране трябва да имат ясен обхват и да са гъвкави, така че да може да се правят промени, ако е необходимо, като по време на сегашната икономическа криза.
Повече информация - достъп до финансовите инструменти на ЕС може да намерите на уеб сайта на Европейския инвестиционен фонд, информация за банки или фондове за рисков капитал, които предоставят финансови средства във всяка страна .
Повече от 600 Enterprise Europe Network партньори ще  съветват относно достъпа до финансиране
Повече от 600 членове партньори от Enterprise Europe Network са обучени за условията на  достъпа до финансиране, така че сега те могат по-добре да консултират МСП как да намират правилния източник за финансиране. Комисията създава, Enterprise Europe Network, за да помогне на МСП да станат по-конкурентоспособни, за да се интернационализират и да намерят партньори за бизнес и технологии. Мрежата е представена в 51 страни с 600 партньорски организации. МСП, които желаят да получат достъп до финансиране, могат да се свържат с най-близкия член на Enterprise Europe Network, който ще бъде в състояние да предостави информация за ЕС и националните източници на финансиране.
План за действие, за безплатно нвасърчаване на  предприемаческия потенциал на европейците
Европейската комисия също  подготвя план за предприемачество в  действие, който ще бъде публикуван през есента на 2012 г. Планът ще е насочен към области, където предприемаческия потенциал на гражданите може да бъдат реализирани и където могат да бъдат преодолени ключови затруднения, и отстранени пречките за предприемаческата дейност. Възможните области на действие включват: 
  • Улесняването на трансферите на дейност:
  •  всяка година, 150000 фирми с 600000 работни места прекратяват дейността си  в резултат на факта, че собствениците се пенсионират или преминават към други дейности.
  • Ефективни процедури за обявяване в несъстоятелност и предлагане на втори шанс:  ЕК посочва данни, че 96% от всички лица, обявени в несъстоятелност, са честни (напр. Обикновено причината е закъснели плащания), при по-бързи и по-достъпни процедури за прекратяване на бизнеса  би могло да се стимулира създаването на бизнес.
  • Младите хора - предприемачите на бъдещето:
  •  Данните сочат, че младите хора стартират нови предприятия по-често, когато са преминали през програма "предприемачество" по време на основното или средното образование.
  • Жените - най-големият неизползван предприемачески потенциал в Европа:  Жените са изправени пред редица трудности в управлението на бизнес и представляват само една трета от самостоятелно заетите лица в ЕС.
  • Пенсионерите – поддържане на бизнеса чрез използване на знанията им: Гражданите над 50 притежават ценно ноу-хау и опит, за да  откриват и ръководят фирма.
Повече информация
Ръководството за достъпа до финансиране и обучение за персонала на EEN са мерки разработени от ноември 2011 г. Планза действие за подобряване на достъпа до финансиране за МСП.

Няма коментари:

Публикуване на коментар