вторник, 19 юни 2012 г.

Административен капацитет: Принципи, от които следва да се ръководят в работата си служителите на публичната администрация на ЕС

Във всеки доклад на Европейската комисия за България се посочва и проблема, свързан с   изграждането на отговорен административен капацитет, който да работи в интерес на обществото.
Въпреки постоянните препоръки в тази насока и до ден днешен България не си е изяснила какво точно се крие зад термина "административен капацитет". Използвам случая, че Европейският омбудсман на 18.06.2012 г. публикува принципите, които следва да важат за служителите на публичната администрация, за да отговорят на изискването на обществото. И защо тези принципи да не се приемат като модел и отправна точка за  изграждане на една отговорна и прозрачна българска администрация.
Според Европейския омбудсман предложените принципи са определени по ясен и кратък начин, в резултат от дълъг период на размисъл и консултации и отговарят на съществуващите очаквания на гражданите и служителите за добро поведение на администрацията.
Принципите представляват същината на етичните стандарти за служителите на европейската публична администрация. Като такива, те представляват и съществен елемент от културата на обслужване, към която се придържа европейската публична администрация. Един от начините тези принципи да се прилагат в конкретни ситуации е посредством подробни правила. Според омбудсмана такива правила съществуват, например, по въпросите за предотвратяване и регулиране на конфликта на интереси. Целта на принципите на работа на служителите на публичната администрация не е да бъдат заместител на съществуващите правила, а да отговорят на необходимостта работата на администрацията да се ръководи от по-висши етични принципи.
Първо, разработването на подробни правила, независимо дали законодателни или административни, вероятно ще е по - добро, ако висшите принципи се вземат като отправна точка.
Второ, правилата не се тълкуват и прилагат сами. Какво означават те в конкретни ситуации, често изисква преценка.
Трето, не е възможно да се формулират правила, които обхващат всичко. Например трети и четвърти параграф от принцип 1 гласи , че служителите на публичната администрация следва да изпълняват функциите си по възможно най - добрия начин и да се стремят по всяко време да спазват най - високите професионални стандарти.
Те следва да не забравят, че са носители на обществено доверие и да бъдат добър пример за другите.
Трудно е да сe изработят подробни правила, които да обхващат всяко действие или евентуално бездействие, за което тези параграфи важат, особено след като те предвиждат, че служителите на публичната администрация следва не само да реагират по подходящ начин в определени ситуации, но и че следва да бъдат инициативни.
Така например принцип 3 гласи, наред с другото, че служителите на публичната администрация не следва да проявяват дискриминация. Според установената съдебна практика, недискриминацията има два аспекта: (i) да не се третират по различен начин сходни положения и (ii) да не се третират еднакво различни положения, освен ако и в двата случая такова третиране не е обективно обосновано.
Следователно предотвратяване на дискриминация не означава еднакво третиране на всички, независимо от разликите в тяхното положение. Напротив, изисква се преценка, за да се направи разлика между съществените и несъществените разлики.
Пет са публикуваните принципи, на които трябва да се подчинява европейската администрация, а бих казала защо не и българската администрация:

Принципи, от които следва да се ръководят в работата си служителите на публичната администрация на ЕС

1. Всеотдайна служба в интерес на Европейския съюз и неговите граждани

Служителите на европейската публична администрация следва да имат ясното съзнание, че институциите на Съюза съществуват, за да служат на интересите на Съюза и неговите граждани при изпълнение на целите на Договорите.
Те следва да отправят препоръки и да вземат решения единствено, за да служат на тези интереси. Служителите на публичната администрация следва да изпълняват функциите си по възможно най-добрия начин и да се стремят по всяко време да спазват най-високите професионални стандарти. Те следва да помнят позицията си на обществено доверие и да бъдат добър пример за другите.

2. Почтеност

Служителите на публичната администрация следва да се ръководят от чувство за коректност и поведението им следва във всеки един момент да бъде такова, че да издържи и най - внимателната обществена проверка. Това задължение не се изчерпва единствено със съобразяването на техните действия с изискванията на закона.
Служителите на публичната администрация не следва да се поставят във финансова или друга зависимост, която би могла да повлияе при изпълнението на задълженията им, включително като получават подаръци. Те следва незабавно да обявяват всички лични интереси, свързани с техните функции.
Служителите на публичната администрация следва да предприемат стъпки за избягване на конфликт на интереси и появата на такъв конфликт. Те следва да предприемат бързи действия за решаването на всеки възникнал конфликт. Това задължение продължава и след напускането на поста им.

3. Обективност

Служителите на публичната администрация следва да бъдат безпристрастни, с отворено мислене, да се водят от доказателствата и да са готови да изслушат различни гледни точки. Те следва да са готови да признаят и поправят грешките си.
В процедури, свързани със сравнителни оценки, служителите на публичната администрация следва да приемат препоръки и решения единствено въз основа на действителни качества и на всички други фактори, изрично предвидени от закона.
Служителите на публичната администрация не следва да проявяват дискриминация и да позволяват на личните си симпатии или неприязън към дадено лице да влияят на професионалното им поведение.

4. Уважение към другите

Служителите на публичната администрация следва да се отнасят с уважение един към друг и към гражданите. Те следва да бъдат учтиви, отзивчиви и услужливи и да действат своевременно.
Те следва да полагат истински усилия да разберат какво казват другите и да се изразяват ясно, като използват понятен език.

5. Прозрачност

Служителите на публичната администрация следва да са готови да разясняват дейностите си и да обосновават действията си. Те следва да водят подходяща отчетност и да приемат с готовност обществените проверки на тяхното поведение, включително на спазването на настоящите принципи на работа в публичната администрация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар