петък, 29 юни 2012 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ СРЕЩАТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ЕВРОЗОНАТА

Брюксел, 29 юни 2012 г.

• Потвърждаваме, че е абсолютно необходимо да се разкъса порочният кръг между банките и суверените. Комисията ще представи предложения за единен надзорен механизъм въз основа на член 127, параграф 6. Искаме от Съвета да разгледа тези предложения в спешен порядък до края на 2012 г. Когато бъде създаден ефективен единен надзорен механизъм за банките в еврозоната, включващ ЕЦБ, Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) би могъл след редовно решение да е в състояние да рекапитализира пряко банките. Това ще зависи от съответните условия, в т.ч. спазването на правилата за държавната помощ, които следва да бъдат насочени към отделните институции, сектори или към икономиката като цяло и ще бъдат официализирани в меморандум за разбирателство. Еврогрупата ще разгледа състоянието на ирландския финансов сектор с оглед на по-нататъшното подобряване на устойчивостта на успешната програма за коригиращи мерки. Подобни случаи ще бъдат третирани по същия начин.

• Настояваме за бързото сключване на Меморандума за разбирателство в допълнение към финансовата подкрепа за Испания за рекапитализация на банковия сектор. Потвърждаваме отново, че финансовата помощ ще се оказва от ЕИФС докато ЕМС започне да функционира, като след това тя ще бъде пренасочена към ЕМС, без да придобива първостепенен ранг.

• Потвърждаваме сериозния си ангажимент да направим необходимото за осигуряване на финансовата стабилност на еврозоната, по-конкретно като използваме наличните инструменти по линия на ЕИФС/ЕМС по гъвкав и ефикасен начин с оглед стабилизиране на пазарите на държавите членки, при спазване на препоръките за отделните страни и на останалите им ангажименти, включително съответните срокове, в рамките на Европейския семестър, Пакта за стабилност и растеж и процедурата при прекомерен дисбаланс. Тези условия следва да бъдат отразени в меморандум за разбирателство. Приветстваме факта, че ЕЦБ се съгласи да бъде агент на ЕИФС/ЕМС, като извършва пазарни операции по ефективен и ефикасен начин.

• Възлагаме на Еврогрупата да изпълни тези решения до 9 юли 2012 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар