сряда, 20 юни 2012 г.

Държавна помощ: Започват консултации по прилагането на Общия регламент за групово освобождаване

Европейската комисия започва преразглеждането на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), който освобождава някои категории помощи от задължението за предварително уведомяване на Комисията. Прегледът започва с консултация с обществеността, чиято цел е да се потърси  мнението на заинтересованите страни относно функционирането на регламента. Общият регламент за групово освобождаване за държавните помощи е приет през 2008 г. Чрез прилагането му значително се намалява административната тежест за някои публични проекти за подкрепа с хоризонтални цели, огчитащи общите интереси на ЕС без това да повлияе на конкуренцията във вътрешния пазар. ОРГО освобождава при определени обстоятелства помощи в полза на малките и средни предприятия (МСП), научни изследвания, развитие и иновации (R & D & I), опазване на околната среда, заетост, обучение и регионални инвестиции. Срокът на действие на регламента  изтича в края на 2013 г..
 За да се осигури съгласуваност между различните инициативи, заинтересованите страни се приканват да попълнят специален въпросник. Въпросникът съдържа въпроси за ОРГО свързани с общата политика,  прилагането  и ефективността на групово освободените помощи в различни държави-членки. Той също така съдържа по-детайлни въпроси, свързани с опита по прилагането на общата и специфичните разпоредби от Общия регламент за групово освобождаване.
 В съответствие с получените становища и въз основа на собствения опит на Комисията по прилагането на регламента, тя ще предложи ревизиран проект на регламент през 2013 г.

На 8 май 2012 г. Комисията прие съобщение за модернизиране на държавните помощи, в което определя целите на амбициозен пакет от реформи. В по-широкия контекст на дневния ред на ЕС за подпомагане на растежа, политиката в областта на държавните помощи трябва да се съсредоточи върху улесняване на добре проектираната помощ, насочена към пазарни неуспехи и цели от общ европейски интерес. Комисията също така има за цел да фокусира дейността си по прилагането на правилата за държавна помощ върху случаите с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар, да рационализира правилата, което да доведе до  вземане на бързи решения. В съобщението се посочват редица действия с оглед на изпълнението на тези цели. Основните елементи на реформата да се въведе до края на 2013 г..
Информация за Регламента  и въпросника 

Няма коментари:

Публикуване на коментар