сряда, 7 май 2014 г.

Енергетика: Инициатива за енергийна сигурностНа 5 и 6 май 2014 г. в Рим се проведе среща на енергийните министри на енергетиката от Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство, САЩ, и комисаря по енергетика на ЕС. Основната цел на срещата е да се обсъдят начините за укрепване на колективната енергийна сигурност.
Срещата е след  Хагската декларация от 24 март 2014 г. на лидерите от Г-7.
След срещата министрите излязоха със съвместно изявление, което задава дневния ред в областта на енергетиката за предстоящата среща на лидерите на Г-7, която ще се проведе в Брюксел на 4-5 юни 2014 г.
В изявлението също се посочват основните проблеми и пътищата за разрешаването им с оглед гарантиране на енергийните доставки за страните от Г-7.
1.В изявлението се посочва, че неотдавнашните събития подчертават необходимостта от план за справяне с предизвикателствата свързани с гарантирането на енергийната сигурност. Посочва се, че енергията не трябва да се използва като средство за политическа принуда, нито като заплаха за сигурността. Енергийните спорове трябва да се решават чрез диалог, основан на принципа на взаимност, прозрачност и продължаване на сътрудничеството. Ние сме изключително загрижени за енергийната сигурност след събитията в Украйна, в резултат на нарушението на суверенитета и териториалната цялост на Украйна от Русия."
2.Енергийните министри от Г-7 изразяват силната си ангажираност за започване на системна и трайна стъпка за промяна и подобряване на енергийната сигурност на национално, регионално и глобално равнище. Те декларират решимостта си да останат единни и да предоставят различни видове помощ, която да позволи на Украйна да укрепи енергийната си сигурност.
3.В съвместното изявление министрите изразяват вярата си, че е необходима по-широка стратегия за енергийна сигурност, която да се справи с по-големите размери на днешните глобализирани енергийни пазари, на които участници са потребителите на енергия, производителите и транзитните страни. Енергийната сигурност е колективна отговорност, и представлява основен компонент на икономическата  и национална сигурност на страните от Г-7. Освен това тя е неразривно свързана с енергийната сигурност на съюзниците, партньорите и съседите на страните от Г-7. Във връзка с това в съвместното изявление се изразява готовност за провеждане на на дискусии в сътрудничество с европейските и международните партньори, във всички съответни форуми, включително Г-20 и в координация с Европейския съюз.
4.Гарантирането на енергийната сигурност изисква незабавни мерки и решения, както на национално така и на регионално ниво, с цел преодоляване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни предизвикателства. Според енергийните министри на Г-7 пътят към енергийната сигурност е изградена върху няколко основни принципа:
•Развитие на гъвкави , прозрачни и конкурентни енергийни пазари, включително пазари на газ.
•Диверсификация на енергийни горива , източници и маршрути , както и насърчаване на местни източници за енергийни доставки.
•Намаляване на емисиите на парникови газове , както и ускоряване на прехода към икономика с ниски емисии на въглерод, като ключов принос за трайно гарантиране на  сигурността на енергийните доставки.
•Повишаване на енергийната ефективност в търсенето и предлагането, както и управление на търсенето.
•Насърчаване внедряването на чисти и устойчиви енергийни технологии, както и продължаване на инвестициите в научни изследвания и иновации.
•Подобряване на устойчивостта на енергийните системи чрез насърчаване на модернизацията и политиките на търсене, които да подпомагат системите да издържат при  шокови промени свързани с доставките и инфраструктурата.
•Въвеждане на системи за реагиране при извънредни ситуации, включително за осигуряване на резерви и замяна на гориво от страни вносителки, в случай на големи енергийни кризи.
5.В дългосрочен план от жизненоважно значение е да се гарантира диверсификация на енергийния микс. Признавайки , че изкопаемите горива все още остават важен елемент от енергийния микс на държавите от Г-7, министрите на енергетиката посочват, че намаляването на емисиите от изкопаеми горива е необходимо за справяне с изменението на климата и за подобряване на  енергийната сигурност. Изразено е намерението да се насърчава използването на нисковъглеродни технологии (възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия в страните, които решат да я използват, улавяне и съхранение на въглерод), включително тези, които работят като енергиен източник на базов товар.
6.Допълнително да се развива енергийната ефективност чрез прилагане на проактивни политики в индустрията, във всички видове производство на електроенергия, транспорт, както и при изграждането на жилища, което да става чрез сътрудничество за прилагане на енергийно ефективни технологии и разработването на необходимите, включително финансови, възможности за енергийна ефективност. Енергийните министри подкрепят премахването на бариерите, които ограничават разпространението на енергийно ефективни технологии и предлагат да се засили сътрудничеството с международните организации и международните форуми.
7.От съществено значение е осъществяване на диверсификацията на източниците и маршрутите за изкопаеми горива в средносрочен план. Нито една страна не трябва да зависи изцяло от един доставчик. Енергийните министри на Г-7 възнамеряват да насърчават: развитието на по-интегриран пазар за втечнен природен газ, включително чрез нови доставки, развитието на транспортната инфраструктура, осигуряване на капацитет за съхранение и терминали за втечнен природен газ. Те подкрепят откриването на нови маршрути за доставка на енергия, по-специално Южния коридор, който може да играе ролята на маршрут за други възможни източници на доставки на природен газ за Европа. В заключителното становище още се изразява намерението да се насърчават гъвкавите пазари на газ, включително чрез смекчаване на клаузите за географското ограничение на доставките и засилване на диалога между производител-потребител на газ.
8.Енергийната сигурност трябва да включва навременни инвестиции за доставка на енергия в съответствие с икономическото развитие и нуждите на околната среда. Някои инвестиции в инфраструктура, която е необходима за увеличаване на сигурността на доставките, и която не може да бъде изградена в съответствие с пазарните правила, може да бъде подкрепена чрез регулаторни рамки или с помощта на публично финансиране.
9.Енергийните министри на Г-7 припомнят важността на усилията за защита на критичната енергийна инфраструктура, включително от кибернетични атаки, защитата на транзитните маршрути и транспортирането на втечнен природен газ и нефт чрез кораби. Те се ангажират да продължат съвместните усилия за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването по морските линии, включително чрез операции за противодействие на пиратството.
10.В съответствие с дългосрочните цели на Г-7 в областта на изменението на климата, ще се търсят възможности за засилване на енергийната сигурност и икономическия растеж чрез безопасен и устойчив добив на нефт и природен газ от конвенционални и неконвенционални източници, като се признава, че всяка страна трябва да има правото сама да избере кои източници да развива.
11.В заключителното становище от срещата се приветства наскоро подписаният в Братислава Меморандум за разбирателство и Споразумение за взаимно свързване на обратните потоци между Словакия и Украйна.
12.Енергийните министрите приветстват усилията на Европейската комисия насочени към идентифициране на  възможните маршрути за обратен поток от входни точки в съществуващите инфраструктура за природен газ, към разработване на аварийни планове на регионално ниво за зимния сезон на 2014-2015 г., както и започналите координирани действия за увеличаване на прозрачността по отношение на преминаващия през украинската мрежа природен газ.
13.Приветстват също усилията на Европейската комисия да определи списък с приоритетни проекти, избрани от Проектите от общ интерес и списък със значими проекти от Проектите на енергийната общност, чрез които ще се подобри енергийната сигурност на Украйна и други страни от Източна Европа .
Членовете на Г 7 също са стигнали до съгласие да предприемат следните незабавни действия:
Членовете на Г-7 ще работят, за да допълнят усилията на Европейската комисия при разработването на регионално равнище на аварийни енергийни планове за зимата на 2014-2015г.
•Експерти от Г-7 и от други поканени страни ще обменят най-добрите практики за оценка на уязвимостта на енергийната сигурност.
Г-7 ще поиска от Международната агенция по енергетика, в тясна връзка с Европейската комисия, да представи в рамките на шест месеца опции за индивидуалните и колективните действия, които следва да предприеме Г-7 в областта на сигурността при доставките на газ.
Г-7 ще работи с институции като Международната агенция по енергетика, Международната агенция за възобновяема енергия и международните финансови институции, като им предоставя техническа помощ, включително и чрез привличане на частния сектор, ще улесни обмена с Украйна и други европейски страни, които искат да развиват своите местни въглеводородни ресурси и използването на възобновяеми енергийни източници, и за подобряване на енергийната ефективност.
Г-7 също приема да продължи изброените ангажименти в средносрочен и дългосрочен план.
Освен това министрите на енергетиката на Г-7 предлагат лидерите на държавите от Г-7 да създадат работна група, която да разработи цялостна стратегия наречена Рим Г-7-  Енергийна инициатива Rome G7 Energy Initiative, която да бъде докладвана на министрите в рамките на шест месеца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар