петък, 27 юни 2014 г.

Държавна помощ: Комисията одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014—2020 г.


Европейската комисия одобри картата за отпускане на държавна помощ в България за периода между 2014 и 2020 г. в рамките на новите насоки за регионална помощ, приети от Комисията през юни 2013 г. В новите насоки се определят условията, съгласно които държавите членки могат да отпускат държавна помощ на предприятията за регионално развитие. Тяхната цел е засилване на растежа и по-голямо сближаване в рамките на единния пазар.
Съгласно картата на регионалните помощи на България цялата територия на България ще отговаря на критериите за регионална помощ по член 107, параграф 3, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно който се разрешават помощи в райони със стандарт на живот под средното равнище за ЕС или в райони с висока безработица. Картата ще бъде в сила от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г.
Максималният интензитет на помощ за големи предприятия, осъществяващи проекти в страната, се определя на 50 % от общите инвестиционни разходи в пет региона на България и на 25 % в Югозападния регион. Предложеният максимален интензитет на помощ е за проекти с допустими разходи под 50 милиона евро. Тези проценти могат да бъдат увеличени с 20 процентни пункта за инвестиции, извършени от малки предприятия, и с 10 процентни пункта — от средни предприятия.
В пет региона в България БВП на глава от населението е под 45 % от средната стойност за ЕС, а в един регион (Югозападния) — между 60 % и 75 % от средния за ЕС. Съгласно Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г. районите с БВП на глава от населението под 75 % от средния за ЕС се допускат приоритетно до регионална инвестиционна помощ, тъй като основната цел на регионалната помощ е да се насърчи развитието на по-малко облагодетелстваните региони на Европа. В сравнение с предишната карта общият интензитет на помощ (50 %) остава същият за всички региони в България с изключение на Югозападния регион, където интензитетът е намален на 25 % в съответствие с принципа на насоките за приоритетна подкрепа за регионите в най-неравностойно положение. Покритието на населението остава същото.

Какви са правилата?
В Насоките за регионална помощ се определят правилата, съгласно които държавите членки могат да предоставят държавна помощ на дружества в подкрепа на инвестиции в нови производствени съоръжения в по-малко развитите региони на Европа или за разширяване или модернизиране на съществуващи съоръжения. Основната цел на регионалната държавна помощ е да подкрепя икономическото развитие и заетостта. Насоките за регионална помощ съдържат правила, въз основа на които държавите членки могат да съставят карти на регионалните помощи, които остават валидни през целия период на насоките. В картите се определят географските области, в които дружествата могат да получават регионална държавна помощ, и максималния размер на помощта изразен като процент от допустимите инвестиционни разходи (интензитет на помощ). Допустимите разходи представляват частта от общата сума на инвестиционните разходи, която може да бъдат взета предвид за изчисляване на помощта. Въз основа на насоките Комисията приема карта на регионалните помощи за всяка държава членка.
В член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС на държавите членки се разрешава да предоставят помощи за насърчаване на икономическото развитие на региони, в които жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на непълна заетост. В насоките за регионална помощ тези региони се определят като регионите с БВП на глава от населението под 75 % от средния за ЕС и най-отдалечените региони.
Неповерителната версия на днешното решение ще бъде представена под дело № SA.38667 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция“, след като възможните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник са изброени в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи (State Aid Weekly e-News).
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар