петък, 13 юни 2014 г.

Секторни анализи:Доклад относно пазара на мляко и млечни продукти и Пакета за млякото
В доклада се стига до извода, че се очертават сравнително благоприятни перспективи за пазара на мляко и млечни продукти и се прави равносметка на изпълнението на разпоредбите и преглед на възможностите на Пакета за млякото. Набелязани са допълнителни мерки с оглед отмяната на квотната система за мляко през 2015 г.

„Пакет за млякото“ бе приет през 2012 г. в съответствие с процедурата за съвместно вземане на решение. Той има за цел да укрепи позицията на производителите на мляко и млечни продукти във веригата за доставки, да засили пазарната ориентация на сектора и да го подготви за устойчиво бъдеще, преди всичко като се извлекат поуки от кризата на пазара на млечни продукти през 2009 г. Държавите членки разполагат с възможността да направят задължително сключването на писмени договори между млекопроизводителите и млекопреработвателите. Земеделските стопани могат чрез организации на производители да договарят колективно условията на договорите, включително цената на суровото мляко. Специални разпоредби на ЕС за междубраншовите организации дават възможност на участниците във веригата за доставки на мляко и млечни продукти да водят диалог и да извършват редица дейности, а държавите членки могат при определени условия да прилагат правила за регулиране на предлагането на сирена със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

В доклада се констатира, че договорите между млекопроизводителите и млекопреработвателите вече са задължителни в 12 държави членки (Латвия, Франция, Италия, Испания, Литва, Унгария, Словакия, Хърватия, Кипър, Португалия, България и Румъния), а в други държави членки (Обединеното кралство и Белгия) между организациите на производителите и преработвателите са приети кодекси на добри практики. Благодарение на националните разпоредби за признаване на организации на производители официално са признати 228 такива организации в шест държави членки (Франция, Испания, Чешката република, Белгия, Италия и Германия). В четири от тях (Чешката република, Германия, Испания и Франция) организациите на производителите извършват колективно договаряне, което обхваща от 4 до 33 % от общите доставки. Две държави членки (Франция и Италия) са въвели правила за регулиране на предлагането на някои сирена със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

Комисията счита, че все още е твърде рано да се проявят значими последици от прилагането на Пакета за млякото за сектора на млякото и млечните продукти, и особено в регионите в неблагоприятно положение. Договореностите, необходими, за да се реализират на практика възможностите, които предоставя Пакетът за млякото, като създаването на организации на производители и организирането на колективно договаряне, изискват време и сериозна активност от страна на самите земеделски стопани.
Като следваща мярка по отношение на състоянието на пазара след премахването на квотите, Комисията неотдавна създаде Платформа за наблюдение на пазара на мляко и млечни продукти, чиято задача е да внесе повече прозрачност и да предоставя на икономическите оператори аналитични данни при вземането на бизнес решения. Той ще подпомага Комисията да следи процесите на пазара, да прилага проактивно разпоредби за спасителна мрежа и да реагира при извънредни обстоятелства.

В доклада се изразяват и известни съмнения дали регулаторната рамка на ЕС може да се справи с епизоди на крайна нестабилност на пазарите или с кризисна ситуация след изтичането на режима на квотите, особено с оглед гарантиране на балансираното развитие на производството на мляко в целия Европейски съюз и избягване на прекомерна концентрация в най-производителните райони. В доклада се потвърждава, че Комисията ще продължи дебата с цел предприемане на действия за решаване на тези въпроси и ще проучи необходимостта и възможностите за прилагане на допълнителни инструменти.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар