понеделник, 23 юни 2014 г.

Среща на Европейския съвет

На 26 и 27 юни в Брюксел ще се проведе поредната среща на Европейския съвет.

Дневният ред на срещата включва темите:


I.  СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ
Европейският съвет ще определи стратегическите насоки за законодателното и оперативно планиране по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

II.  РАСТЕЖ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАБОТНИ МЕСТА

A)  Европейски семестър
Европейският съвет ще проведе обмен на мнения относно действията, които да бъдат предприети на национално равнище, и ще одобри специфични за всяка страна препоръки, които да направляват държавите членки в областта на структурните реформи, политиките по заетостта и националните бюджети, като по този начин ще приключи европейския семестър;
Освен това Европейският съвет ще разгледа отново областта на регулаторната пригодност и  ще договори по-нататъшни действия както на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Б)  Климат и енергетика
Европейският съвет ще разгледа отново политиката в областта на климата и енергетиката с оглед вземането на окончателно решение за новата политическа рамка колкото е възможно  по-бързо и не по-късно от октомври 2014 г. В този контекст Европейският съвет:
•ще обсъди начини за намаляване на енергийната зависимост на ЕС въз основа на  всеобхватен план, представен от Комисията, и на проведеното от Комисията задълбочено  проучване на енергийната сигурност на ЕС;
•ще направи оценка на постигнатия след мартенското заседание напредък във връзка с  политиката в областта на климата и енергетиката.   

III.  ДРУГИ ВЪПРОСИ
Европейският съвет може да разгледа и специфични въпроси в областта на външните  отношения предвид събитията в международен план.

Няма коментари:

Публикуване на коментар