вторник, 1 юни 2010 г.

Антитръст:Предложение за поемане на задължения от страна на Visa

В Официален вестник на Европейския съюз от 28.05.2010 г. е публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, предложение за поемане на ангажименти от страна на Visa.
Предложението е във връзка с дело COMP/39.398 — Visa MIF на ЕК. Опасенията на Европейската комисия по това дело са, че  Visa  е нарушила член 101 от ДФЕС и член 53 от споразумението за ЕИП, като е определила многостранно договорени такси за обмен („МТО“), прилагани при трансгранични трансакции и при определени вътрешни трансакции на ПОС терминали с потребителски платежни карти VISA, VISA Electron и V PAY в рамките на ЕИП.
ЕК изказва опасения, че МТО имат за цел и последица значително ограничаване на конкуренцията на акцептиращите пазари в ущърб на търговците и, непряко, на техните клиенти.
За да отговори на тези опасения на ЕК, Visa предлага да поеме ангажименти.В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да изпратят своите забележки относно предложените ангажименти. Забележките трябва да бъдат получени в Комисията не по-късно от един месец след датата на публикацията в Официален вестник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар