вторник, 31 август 2010 г.

Интернет:Комисията започва проучване на социално – икономическото въздействие на свръхскоростния Интернет

Европейската комисия напомня, че 05.09.2010 г. е крайния срок за изтегляне на документите за участие в търг за проучване на влиянието на много високо скоростния интернет върху социално - икономическото развитие до 2020 г. Целта на проучването е да се направи оценка на социално-икономическото въздействие на много високо скоростен интернет. Като "много висока скорост на интернет"("very high speed internet") се има предвид интернет услуги с най-малко 30 Mbps скорост на изтегляне. Изследването трябва да обхване всички технологии, способни да предоставят такива скорости по настоящем или в бъдеще. При изчисляване на социално-икономическото въздействие, проучването трябва да разработи в детайли размера на разходите за развитие на мрежите и оперативните разходи, както и ползите за хората, бизнеса и икономиката като цяло. Следва да бъдат оценени икономическите  и социални фактори. Проучването трябва да разработи различни сценарии за бъдещето развитие на интернет услугите и количествено да определи въздействието на високата честотна лента за всеки сценарии. Проучването следва да предостави прогноза до 2020 г. и да обхваща държавите от ЕС27 + 4 държави ( Норвегия, Исландия, Хърватия и Турция).

Няма коментари:

Публикуване на коментар