четвъртък, 26 август 2010 г.

Антитръст: Комисията започва официално проучване на споразумения за морско застраховане

Европейската комисия откри официална процедура за разследване дали някои разпоредби, придружаващи иск при споразумения за споделено и съвместно презастраховане в морския застрахователен сектор, могат да нарушават антитръстовите правила на Европейския съюз. Комисията се опасява, че част от разпоредбите в споразуменията между Protection & Indemnity Clubs (P&I Clubs) в рамките на Международната група на P & I клубове (IG) може да навреди на собствениците на кораби и застрахователите, които не са членове на групата.
P&I Clubs са асоциация с нестопанска цел, които осигуряват Защита & Застраховка обезщетение (Protection & Indemnity insurance (P & I) - вид пряко морско застраховане на своите членове, собствениците на корабите. Международната група на P & I клубове (IG) е световна асоциация на тринадесет P & I клубове. Членовете на IG предоставят P & I застраховане на около 93% от световния океански тонаж.

В рамките на IG, на P & I клубове оперират две отделни споразумения, Споразумението на International Group и Споразумението за обединяване (Pooling Agreement), които съдържат правила за разпределяне на застрахователните вземания и съвместно презастраховане, както и правила относно договорните отношения между P & I клубове и членовете му.

Споразуменията не са обхванати автоматично от новото антитръстово групово освобождаване в застрахователния сектор, което влезе в сила през април тази година. Това е така, защото пазарният дял на засегнатите предприятия са значително над тавана от 20-25 %, предвиден в груповите освобождавания.

Целта на процедурата е да провери дали някои разпоредби на споразумението може да намалят конкуренцията между P & I клубовете, както и да ограничат до известна степен достъпа на търговски застрахователи и/или други взаимни P & I застрахователи до съответните пазари.

Започналото антитръстово производство не означава, че Комисията има убедително доказателство за наличие на нарушение. Европейската комисия открива процедурата за разследване по своя инициатива и ще проведе задълбочено разследване на случая, тъй като той е приоритетен за нея.

Компаниите ще имат пълна възможност да представят своите мнения и коментари за работата на Комисията, преди тя да направи окончателното си заключение по случая.

История на антитръстовите правила и процедури

Комисията може да разследва споразумения, които потенциално нарушават правилата на конкуренцията по силата на Регламент № 1 / 2003 и Регламент № 773/2004. Официалното откриване на производството е процедурна стъпка, предвидена в член 11 (6) от Регламент 1 /2003 г., което също предсавлява и сигнал, че националните органи по конкуренция на ЕС следва да се въздържат от провеждане на свои собствени разследвания на същите практики.

Процедурата по откриване на официалното разследване е различна от изпращането на Изложение на възраженията (Statement of Objections ), което Комисията приема, когато в следствие на проучването достигне до предварително заключение, че антитръстовите правила на ЕС са били нарушени.

Продължителността на антитръстовите разследвания, зависи от редица фактори, включително от сложността на всеки отделен случай, степента, в която засегнатите предприятия сътрудничат на Комисията и упражняването на правото им на защита.

Няма коментари:

Публикуване на коментар