четвъртък, 5 август 2010 г.

Енергетика:Още за европейската енергийна политика за региона на Черно море

На 27 юли 2010 г. комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер в реч на Международния форум в Одеса очерта основните насоки на европейската енергийна политика за региона на Черно море.

В речта се отбелязва, че Европейският съюз, неговите държави членки и страните от черноморския регион имат дълга история на сътрудничество в областта на енергетиката. Приемането на България и Румъния за членове на ЕС през 2007 г., дава голям тласък за развитие на европейската перспектива за страните от Черно море.

Комисарят напомня, че в Съобщението на комисията от април 2007 г. за Черноморско взаимодействие, се  посочва:
"Черноморският регион е производствена и транзитна зона със стратегическо значение за сигурността на енергийните доставки за ЕС. Той предлага значителен потенциал за разнообразяване на енергийните доставки и следователно е важен компонент от външната енергийна стратегия на ЕС."

Отправна точка в речта е стратегическото значение, отразено в обширни съвместни инициативи и политики за сътрудничество, установени чрез „ИНОГЕЙТ”, Процеса от Баку, "Източно партньорство" и енергийно сътрудничество с всяка една от страните в региона.

Гюнтер Йотингер се спира на въпроси, свързани с енергийното сътрудничество в черноморския регион. То  може да се осъществи чрез изграждане на силно и балансирано сътрудничество в областта на енергетиката с всяка страна от региона на Черно море.

Украйна
Украйна има стратегическа газопреносна система, страната е на кръстопът, и има уникална възможност да използва украинската система за пренос на газ, по такъв търговски начин, че да стане предпочитан маршрут за доставките на руски газ за Европейския съюз. В съвременния бизнес транзита на газ изисква прозрачни, ефикасни и качествени транзитни услуги, предоставяни чрез модернизирана газопреносна мрежа.
По нататък комисарят подчертава, че Европа следи с голямо внимание реформите в Украйна и за да стане надежден партньор при доставките на газ за Европа, тя трябва да реформира вътрешнишя си газов пазар и пазара на транзит, по начин, който да гарантира финансова стабилност и прозрачност. След приетото ново законодателство, Украйна следва да предприеме стъпки за прилагането му, чрез ефективни реформи, в областта на обществените поръчки и създаването на независим енергиен регулатор, който да работи за създаването на ефикасен, прозрачен и добре управляван енергиен сектор, който да е в състояние да привлича вътрешни и чуждестранни инвестиции. Не на последно място Украйна има потенциал и при разработване на собствените енергийни ресурси.

Турция

Турция развива модерен и силно динамичен енергиен пазар. Комисарят определя Турция като силен и сигурен партньор на Европейския съюз, който може да гарантира сигурността на енергийните доставки за ЕС. Турция има ключова роля за напредъка на проекта „Южен коридор”

Русия

Значението на Русия като ключов играч в региона на Черно море е очевидна. Скоро Европейският съюз и Русия ще празнуват 10 години от стартирането на енергийния диалог. Йотингер подчертава, че Европа счита този диалог, от съществено значение за енергийната й политика. Европейският съюз и Русия са взаимозависими. Поради тези причини се очаква Русия да даде важен принос към многостранните енергийни организации, като енергийната харта. В същото време се очаква руските партньори да разберат, че целта на енергийната политика на ЕС е да  гарантира сигурността на доставките на газ, която да е базирана на диверсификация на пътищата за доставка и на източниците.
Грузия

Страната е стартирала със забележителна инвестиционна програма за развитие на хидро-производствените си мощности и свързване на електрическата си мрежа със съседните страни, по специално с Турция. Европейският съюз и Европейски банки (EIB, EBRD, KfW) са включени във финансирането на проектите. Енергийният сектор в Грузия е приватизиран. Грузия е наблюдател в „Енергийната общност” и скоро се очаква да кандидатства за членство.

Азербайджан

Азербайджан е основен играч на енергия в региона и важен партньор за Европейския съюз, въпреки че няма излаз на Черно море. Участието на Азербайджан в „Източно партньорство” е едно историческо събитие и с подписването на декларацията за "Южен коридор” в Прага, Азербайджан потвърждава своята съществена роля и ангажимент за изграждане на мостове към ЕС. Комисията е заявила своето намерение да участва в проекта Шах-Дениз 2 за стратегическота разпределение на газ, което ще позволи да се развива „Южен коридор”.

Комисар Йотингер допълва, че за да се засили политическото сътрудничество и напредъка в постепенната икономическа интеграция на държавите от региона с ЕС, са започнали двустранни преговори с Армения, Грузия и Азербайджан, с оглед на сключване на споразумения за асоцииране, което да доведе региона Южен Кавказ по-близо до ЕС
Комисар Йотингер се спира на необходимостта от приемане на общи правила, които да насърчават инвестициите в енергетиката и търговията. Договорът за създаване на „Енергийната общност” е основен инструмент за по-нататъшно търговията и интеграцията с Европейския съюз.

В момента се развиват два проекта с подкрепата на Европейския съюз. Единият е модернизиране на газовата мрежа на Украйна, с подкрепата на Европейската инвестционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Вторият е „Южен коридор”

Комисарят заявява, че Европейската комисия е наясно, че понякога са необходими извънредни мерки и усилия за да се отворят пазарите на газ чрез реалното стартиране на коридора „Южен коридор”, част от който е „Набуко”. Европейският съюз сам по себе си не би могъл да отвори коридора. Йотингер заявява:

"Казано просто, броя и сложността на проблемите е твърде голям, и списъкът с въпросите, свързани с разрешаване на двустранни взаимоотношения доказва това.
Въпреки това, Европейската комисия показва със своите действия, че плетеницата от проблеми между страните може да се разреши. Аз съм наясно, че това е деликатен въпрос, и че успехът зависи не само от нас. Ние може да се нуждаем от извънредни мерки за да постигнем успех, като Каспийската корпорация за развитие или изграждане на връзката транскаспийския газопровод. Тези мерки ще доведат до получаване на обществени блага, тъй като изградените отношения и диверсификацията на доставите ще създадат сигурност, която ще привлече нови доставчици да навлязат на пазара."

Комисар Йотингер се спира специално и на проекта „Набуко”


"Набуко" ще предостави стратегически ползи, които една обществена политика преследва. На първо място, проектът ще гарантира обществения интерес, свързан с енергийната сигурност. В това отношение пазарите на газ на държавите членки от Централна и Южна Европа са в изолация и това е повод за загриженост на Комисията.

На второ място, проектът трябва да засили конкуренцията на пазара на едро; не е възможно газът да се взема от находището и директно да се впръска в газовата турбина.

Трето, трябва да е ясно какъв е транзитния режим в транзитиращите държави: проектът, който предоставя физическа връзка съпроводен ли е с ясни правила за транзит.”
 Речта завършва с обобщение и посочване на три приоритета за енергийното развитие на региона на Черно море.

Първо: Развитие на „Южен коридор” по начин, който балансира интересите на страните производители на газ, на транзитиращите страни и на страните потребители. Като се отчита факта, че няколко страни, като Турция в едно и също време са страни, които транзитират и потребяват газ. В тази връзка отново се подчертава значението на „Набуко” за гарантиране сигурността на доставките. Ситурността на доставките трябва да са гарнтирани на всички партньори, участници в проекта. Изразява се също увереност, че в следващите месеци ще бъдат предприети важни стъпки, изразяващи се в  решение за необходимите инвестиции в „Набуко”.

Второ: В рамките на договора за „Енергийна общност” ще продължи интеграцията на енергийните пазари със страни, които желаят това. Присъединяването на Украйна е едно от големите събития през следващите месеци. Подпомагането и подкрепянето на Украйна по пътя й на реформи ще продължи.

На трето място: Подкрепяне и насърчаване на регионални инициативи за постигане на регионални решения на регионалните проблеми, като маршрути за износ на петрол и опазване на морската среда в Черно море и Средиземно море.

Забележка:
Трябва да се има предвид, че "Южен коридор" е различен от руския проект "Южен поток".
За яснота по - надолу предлагам картата на трасето на "Южен коридор", част от който е "Набуко".

Няма коментари:

Публикуване на коментар