четвъртък, 3 февруари 2011 г.

Енергетика: Енергийната политика - ключовият въпрос за срещата на Европейския съвет

На 4 февруари 2011 г. ще се състои среща на върха в Брюксел, на която ръководителите на ЕС и на правителствата на държавите – членки ще обсъдят европейската енергийна политика и по специално начините за свързване на европейските енергийни мрежи, увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на зависимостта от вноса.
Енергийната политика е от решаващо значение за сигурността на Съюза и икономическия успех. Растежът и работните места зависят от безопасни, сигурни, устойчиви и достъпни енергийни доставки.
За да даде ясна перспектива пред бъдещото развитие на единния енергиен пазар лидерите на ЕС трябва спешно да вземат няколко изключително важни решения.
Три са важните области, които  чакат решения:

1. Завършване на европейския енергиен пазар
През последните години Европейската комисия работи усилено, за да гарантира осъществяването на действително интегриран европейски енергиен пазар, който да е в основата на европейската енергийна политика. Целта е  да се преодолее сегашната фрагментираност на енергийните пазара, да се осигури на практика сигурност на доставките, да се засили солидарността между държавите – членки и да се даде възможност на потребителите и предприятията да се възползват от предимствата, които може да им предложи конкуренцията на пазара и свободния избор.
Например, влиянието на газовата криза от 2009 г. би могло да е по-малко вредно, ако по това време е съществувала подходяща инфраструктура и добре функциониращ вътрешен енергиен пазар. Освен това, за да бъде икономически по-ефективно разработването на възобновяеми източници на енергия, те трябва да бъдат включени в електрическа мрежа, която функционира на континенталния пазар.

По-специално Комисията ще настояват за следните резултати:
•Завършване на вътрешния пазар на газ и електроенергия до 2014 г. Националните регулаторни органи, Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори и на Европейската мрежа от оператори на преносни системи ще трябва да ускорят работата си и да вземат бързо мерки, по-специално по отношение на:
•Решенията за мрежови кодекси "за пренос на електроенергия и газ”
•Премахване на националните технически бариери,
•Определяне на тарифи, които отразяват финансовите параметри.
•Споразумение за ключовите приоритетни инфраструктурни връзки. До 2015 г. не трябва да останат държави – членки, които представляват острови по отношение на мрежите за електроенергия и газ. Също така, държавите-членки следва да рационализират и ускорят процедурите за разрешителни за строеж и в случай на недостатъчно пазарно финансиране да  предоставят публични средства за инфраструктури, които са от европейски интерес.  Комисията ще представи идеите си за финансиране на инфраструктурата, които включват новаторски решения за преодоляване на недостига във финансирането, преди лятото.

2. Приемане на иновативни решения, които да гарантират ефективното и устойчиво използване на енергията:
Мерките за енергийна ефективност имат огромен потенциал, както за сигурността на доставките, така и за устойчиво развитие. Въпреки това, държавите-членки все още не са постигнали достатъчен напредък в тази област. За да ускори работата по въпросите на енергийната ефективност, Комисията ще представи през следващите седмици план за действие за това как да се достигне целта от 20% ефективност до 2020 година. Това ще включва идеи за регулаторни подобрения, както и за новаторски финансови стимули. Особен акцент ще бъде поставен върху енергийната ефективност на сградите и мобилността. Между другото, Комисията ще предложи държавите-членки да използват лоста на обществените поръчки, които представляват 16% от БВП на ЕС, около € 1500 млрд. годишно.
Освен това, ЕК очаква Европейския съвет да призове за засилване на научните изследвания в областта на енергетиката, особено в приоритетните области, определени в стратегически енергийни технологии на Комисията (SET) план (внедряване на интелигентни мрежи, нови технологии за съхранение, устойчиви биогорива, решения за енергийно спестяване и интелигентни градове).

3. Изграждане на външното измерение на вътрешния пазар:
Европейският съюз внася повече от половината от своите енергийни доставки, което представлява 2,5% от БВП. За ЕС диверсификацията на източниците, доставчиците и транзитните маршрути, намаляването на общата му външна зависимост и укрепването на глобалните правила за енергия са от решаващо значение.
През последните години Комисията постави специален акцент върху интегрирането на енергийните пазари и изработване на регулаторни рамки със съседните страни на изток и на юг, включително и чрез Договора за енергийна общност.
Освен това, ЕК работи за силни партньорства с ключови доставчици на въглеводороди, чрез създаването на законови и политически рамки за нови стратегически маршрути на доставките, по-специално по Южния коридор (газ) и в Южното Средиземноморие (слънчева енергия и природен газ). Работата вече е започнала за създаването на единен европейски „интерфейс”, чрез който да се преговаря за споразумения с държави-производителки. ЕК декларира, че е за привеждане на международните споразумения в съответствие с правилата на вътрешния пазар и за засилване дискусиите по енергийните въпроси с основните партньори на световно ниво. Очакваният резултат от срещата е, Европейският съвет да даде нов тласък на тези направления на външната енергийна политика на Съюза, включително държавите-членки да поемат ангажимент от януари 2012 година да уведомяват Комисията за всички нови и съществуващи двустранни енергийни споразумения .

След Европейския съвет, Комисията ще представи Съобщение относно външната енергийна политика на ЕС.Няма коментари:

Публикуване на коментар