понеделник, 28 февруари 2011 г.

Държавна помощ: Комисията изисква от държавите-членки по-бързо възстановяване на незаконната държавна помощ и затяга контрола и процедурите по възсановяването й

През 2010 г. държавите-членки са възстановили общо 530 млн. евро незаконна държавна помощ, отпусната на предприятия без да е съобщена на Комисията и впоследсвие обявена от нея за несъвместима с правилата на Европейския съюз за държавните помощи. За последните 10 години общият размер на възстановената държавна помощ е 10,9 милиарда евро. Оставащите помощти, които подлежат на събиране, са в размер на около € 1,8 милиарда

За да увеличи скоростта на възстановяване на незаконно отпуснатата държавна помощ, Европейската комисия предприема стъпки за ускоряване на процедурите и затягане на правилата, спрямо държавите-членки, които не изпълняват законодателството на ЕС по отношение на държавните помощи, не се съобразяват с решенията за възстановяването й или не осъществяват необходимия контрол.

В бъдеще комисията ще наблюдава още по-стриктно възстановяването на помощта и ще започва процедурата за нарушение веднага след като стане ясно, че съответното правителство няма да предприеме необходимите действия за събиране на парите.

Какви са задълженията на държавите – членки, ако Комисията установи незаконно отпусната държавна помощ.

  • Комисията ще очаква правителствата на държавите – членки да я информират, в рамките на два месеца след получаване на решението за отпусната незаконна държавна помощ, за предприетите стъпки за идентифициране на получателите и сумите за възстановяване. Процесът на възстановяване следва да бъде завършен през следващите два месеца. Целта е чрез възстановяване на незаконната държавна помощ държавите-членки да гарантират равни условия на конкурентите на съответния пазар и заедно с това да спестят парите на данъкоплатците.
  • Комисията ще счита, че държавата-членка е изпълнила решението за възстановяване, когато помощта (плюс начислена сложна лихва) е напълно възстановена, или когато тя е предприела всички необходими стъпки, за да изпълни искането за възстановяване, ако компанията междувременно е изпаднала в несъстоятелност.
  • Комисията може да започне процедура за нарушение срещу държавата-членка, ако тя не изпълни решението за възстановяване и не може да докаже съществуването на абсолютна невъзможност. В този случай Комисията може да отнесе въпроса пряко до Съда на Европейските общности в съответствие с член 108 (2) от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Ако държавата-членка не се съобрази с решение на Сметната палата, Комисията може да изследва въпроса в съответствие с член 260 (2) от ДФЕС. Ако Съдът постанови, че държавата-членка не се съобразява с решението му, той може да наложи плащането на неустойки от държавата-членка.
С цел да даде по-ясни указания на държавите-членки, през 2007 г. Комисията прие Известие за ефективно прилагане на решенията на Комисията, разпореждащи на държавите-членки да възстановят неправомерна и несъвместима държавна помощ, включително чрез предявяване на вземания заедно с другите кредитори в случаите на обявена несъстоятелност от предприятието получило помощта.
Статистиката за незаконната помощ, процеса на възстановяване и на висящите дела в Съда може да се види ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар