сряда, 16 февруари 2011 г.

Енергетика: Повече информация за бъдещето на енергията от възобновяеми източници

В момента енергийната политика е приоритет номер едно, както за ЕС, така и за държавите–членки. В този контекст развитието на енергията от възобновяеми източници е особено важно защото тя играе решаваща роля за намаляване на емисиите на парникови газове и други форми на замърсяване, води до разнообразяване и подобряване на сигурността на енергийните доставки и гарантира на Европа водещо световно лидерство при развитието на чисти технологични индустрии.
За постигане на тази обща цел, лидерите на Европейския съюз се споразумяха за правно обвързващи национални цели за увеличаване на дела на възобновяемата енергия, така че да се постигне дял от 20% за целия съюз до 2020 година.
Посочените цели се съдържат в Директивата за възобновяемите енергийни източници. Директивата изисква от държавите-членки да предприемат бързи и навременни стъпки за реформиране на нормативната си уредба. Освен това, за да се развие критична маса от ефективни чисти технологии, които да гарантират изпълнението на заложената от директивата цел (20 % дял на енергията от възобновяеми източници до 2020 г.), реформата в енергийния сектор също трябва да е съпроводена с планиране, обучение, определяне на критериите за устойчивост и предприемане на съответните регулаторни стъпки.
Прогнозен (Green X)  модел за развитието и растежа на енергията от възобновяеми енергийни източници до 2030 г. за 27-те държави-членки на ЕС

В тази връзка се изисква от националните и регионални правителства  да вземат мерки за премахване на пречките пред ефективното развитие на производствата на електроенергия от възобновяеми източници, но трябва да се има предвид, че в процеса за намаляване на консумацията на енергия и нейното ефективно използване роля имат всички граждани-производители и потребители на енергия в Европа. Именно за подобряване на информацията по тези въпроси и разпространяването й до широк кръг граждани на ЕС, комисията публикува брошура (Renewables make the difference), в която се описва съществуващата регулаторна рамка и се обясняват различните технологии, които вече са действащи или предстоят да се развият, така че целта от 20% на ВЕИ да е първата стъпка към нисковъглеродното енергийно бъдеще на Европа.


Няма коментари:

Публикуване на коментар