петък, 11 март 2011 г.

Енергетика: Какво предвижда новият план за енергийна ефективност

На осми март ЕК публикува новият план за енергийна ефективност. Заедно с това предприе подробно разясняване на основните моменти от плана чрез публикуването на въпроси и отговори.

Какъв е залогът?
Икономията на енергия е един от най-ефективните начини за повишаване на сигурността на енергийните доставки и за намаляване на емисиите на парникови газове и други замърсители. Ето защо през 2007 г., ЕС си постави цел - намаляване с 20 на сто от потреблението на енергия до 2020 година. Тези 20% се равняват на спестени 368 милиона тона нефтен еквивалент (million tons of oil equivalent (Mtoe) до 2020 г. спрямо прогнозираното потребление през тази година от 1842 Mtoe. Тази цел трябва да се постигне на равнище ЕС.
Според най-новите прогнози на Комисията, които вземат предвид мерките, предприети на национално и европейско ниво, до края на декември 2009 г., потреблението през 2020 г. се очаква да бъде 1 678 Mtoe, което се равнява на икономия от 9% в сравнение с предходната прогноза . Това е посочено на фигурата по-долу.

Фигура 1: Прогноза за потреблението на първична енергия за ЕС до 2020 г. (Източник: ГД "Енергетика")Защо напредъкът е толкова малък?

Установени са редица пазарни и регулаторни недостатъци при:

Управлението: популяризирането на енергийната ефективност се е увеличило през последните години, но все още не е достатъчно добре застъпено в политическите програми, съвкупността от политики често недостатъчно или с твърде тих глас поставят проблемите, не посочват начините за справяне с всички предизвикателства, и в много случаи има лоша координация между отделните политики.

Строителният сектор (жилищни и търговски сгради): все още има ниска информираност за ползите, ниска мобилизация на наличните финансови средства за покриване на първоначалните разходи и липса на умения на работната сила, строяща сградите.

Индустрията: постигнати са значителни подобрения, но енергийната ефективност не е основен проблем в много производствени процеси, поради слабата осведоменост (особено за МСП) и оскъдното предлагане на средства за покриване на първоначалните разходи.

Какво може да се направи сега? Кои сектори трябва да са приоритетни?
Текущите оценки показват, че секторите, които заслужават най-голямо внимание, са жилищният, транспорта и услугите, по-ограничени са възможности при индустрията. Големи подобрения са необходими в сектора на генериране на енергията, ако трябва да се постигне общата цел от 20%.
Фигура 2. Окончателна икономия на енергия потенциал в ЕС 27 през 2020 г. (като процент от направените прогнози през 2007 г.)

Защо има нужда от план за енергийна ефективност? Какви са законодателните предложения?

Съобщението на ЕК е стратегически документ, който представя идеята за въвеждане на задължителни мерки за икономия на енергия. След няколко месеца ще последват законодателни предложения, с много конкретни задължителни мерки.
По отношение на националните цели за енергийна ефективност, Комисията първо ще следи за изпълнението на националните цели за енергийна ефективност, определени в контекста на Европа 2020, изпълнението на които ще провери през 2013 г. Ако прегледът през 2013 г. покаже, че е малко вероятно да бъде постигната общата цел на ЕС, Комисията ще предложи правно обвързващи национални цели до 2020 година.

Какво се предлага в новия план за енергийна ефективност?
Планът се фокусира върху инструменти, които следва да задействат процеса на обновяване на обществените и частни сгради, да доведат до подобряване на енергийната ефективност на уредите, използвани в тях и до насърчаване на енергийната ефективност в бита и индустрията.
В съобщението не е включени превозите, тъй като Бялата книга по транспорт трябва да бъде публикувана в скоро време.

За публичния сектор, Комисията предлага следните задължителни мерки:
• Публичните власти следва да определят за ремонт най-малко 3% от сградите си (по области), всяка година. Това е почти двойно увеличение на ремонтите. Всеки ремонт трябва да осъвремени сградата до нивото на най-добрите 10% от националния сграден фонд. Когато публичните органи наемат или за закупуват съществуващи сгради, те трябва винаги да бъдат от най-добрия клас по отношение на енергийната ефективност.
• Високите стандарти за енергийна ефективност следва систематично да се прилагат когато публичните власти закупуват стоки (например офис уреди), услуги (например в енергетиката) и работи (например ремонт на сгради). Поради големия обем на публичните разходи (17% от БВП или около € 2,000 млрд. като обществените сгради са около 12% от сградния фонд на ЕС) те може да послужат като силен двигател за по-висок пазарен интерес в енергийната ефективност и да доведе до развитие на необходимите умения и знания.

За частния строителен сектор, Комисията предлага:
• Държавите-членки се призовават да въведат мерки - в съответствие с националното правото на собственост, с които да разрешат проблема с разпределение на стимулите. Това означава, да се разпределят разходите за ремонт между наемателя и собственика на земята в случай на отдадени под наем сгради и апартаменти. В същото време държавите-членки се приканват да подпомагат навлизането на фирми за енергийни услуги на пазара, които да се явяват като катализатори на ремонтните дейности. Енергийните компании за услуги могат да обновяват частни къщи и апартаменти със собствени средства и реализират печалби от получената разликата между разходите за енергия преди и след ремонта за определен период от време.

За енергийните предприятия, се предлага:
Енергийните компании трябва да дадат възможност на техните клиенти да намалят потреблението си на енергия. Това би могло да става под различни форми. Във Великобритания например, големите доставчици на електроенергия и природен газ законово са задължени да намалят консумацията на енергия на своите клиенти до предварително определено ниво. Енергийните фирми плащат за нови инсталации в частни къщи като двоен стъклопакет за да намалят енергията. Те възстановяват разходите си обратно чрез цените на енергията. Друг модел е да се поиска от компаниите, предоставящи енергийни услуги, да направят необходимите инвестиции.

За  промишлеността се предлага:
• Големите компании трябва да правят редовни и независими енергийни одити. Те сами трябва да организират тази дейност. Държавите-членки се насърчават да развиват стимули за предприятията, които въвеждат системи за управление на енергията с цел рационалното й използване.
• За микро и малките предприятия е необходим обмен на най-добри практики в областта на енергийната ефективност и проекти, насочени към изграждане на капацитет за управление на енергията.Какво е въздействието върху потребителите на енергийната ефективност план?
Комбинираните ефекти на пълното прилагане на съществуващите и новите мерки, има потенциала да генерира икономии в размер на € 1000 на домакинство за една година, до подобряване на индустриалната конкурентоспособност в Европа и до създаване до 2 милиона работни места

Чрез план за енергийна ефективност, Комисията има за цел:
• Да ангажира индустрията и организациите на потребителите да създават подходящи условия за предоставяне на по-добра информация, фактурите за сметки трябва да бъдат ясни и да се изпращат редовно на клиентите, като отразяват реалните разходи.
• През следващите месеци ще се детайлизира по-подробно подхода към въвеждането на интелигентните мрежи и интелигентните измервателни уреди. Това ще помогне на потребителите да знаят точно количеството консумирана енергия.

Каква е разликата между "енергийна ефективност" и "енергийни спестявания"?
Въпреки че двете думи често се използват като синоними, технически, „енергийната ефективност" е налице в случаите когато се използва по-малко енергия, но се запазва равнището на икономическата дейност или услугите; "спестяване на енергия " е по-широко понятие, което включва намаляване на потреблението чрез промяна на поведението или намаляване на икономическите дейности. Примери за спестяване на енергия, без подобрения на ефективността са, когато се намалява отоплението на стаята през зимата, когато автомобила се използва по-малко, или режимът на използване на компютъра дава възможност за спестяване на енергия.Няма коментари:

Публикуване на коментар