вторник, 29 март 2011 г.

Цифрови технологии:Комисията иска информация от 16 държави-членки относно изпълнението на директивата за аудиовизуални и медийни услуги

Европейската комисия изисква с писмо, изпратено до 16 държави-членки, информация за изпълнението на директивата за аудио-визуални и медийни услуги (АВМУ). Държавите-членки следва да отговорят в рамките на 10 седмици. Изпратените писма са част от усилията на Комисията да гарантира, че всички държави членки правилно прилагат всички аспекти на правилата, заложени в  АВМУ, в националните си законодателство.Исканията за информация не означават, че директивата е неправилно приложена от държавите-членки, а че на този етап Комисията има някои неуточнени въпроси по отношение на  коректното й прилагане.
Целта на Директивата за АВМУ е да осигури единен пазар и правна сигурност за европейската телевизионна и аудио-визуална индустрия,  чрез създаване на равни трансгранични условия, както за телевизионни, така и за  аудио-визуалните медийни услуги по заявка (on-demand), при запазване на културното многообразие, защита на децата и потребителите, гарантиране на плурализма на медиите и борба с расовата и религиозната омраза.
Основният принцип, заложен в директивата, е  "страна на произход", при който аудио-визуалните медийни услуги, са обект на правилата само в тяхната страна на произход, и не могат да бъдат предмет на регулиране в страната на предаване, освен в случаи при много ограничени обстоятелства, предвидени в член 3 от директивата за АВМУ – (например подбуждане към омраза).
Държавите членки са поели ангажимент да приложат в националното си законодателство директивата за АВМУ до 19 декември 2009 г.
Към момента 16 държави членки (Белгия, България, Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, Румъния, Испания, Швеция, Словакия и Обединеното кралство) са информирали  Комисията за предприетите от тях мерки по прилагане на  директивата АВМУ в националните си законодателства. Въз основа на тази информация, Комисията  е направила  предварителен анализ, след който предприема последващи действия с изпращане на писма до 16 – те държави членки, за да установи фактите и да провери също така дали и по какъв начин са изпълнени различните аспекти на директивата, като например правилата на страната на произход, позициониране  на продукти, подбуждане към омраза и защита на малолетни и непълнолетни.
Три държави-членки, Полша, Португалия и Словения все още не са съобщили на Комисията мерките за прилагане на директивата за АВМУ в националните си законодателства и в момента са предмет на процедури за нарушение. Комисията е в процес на анализ на мерките, нотифицирани от останалите държави-членки (Австрия, Кипър, Естония, Германия, Унгария, Люксембург, Литва и Латвия), след което ще бъдат изпратени писма до тях  през второто тримесечие на 2011 г.
Какви са въпросите към  държавите-членки?
Писмата обхващат широк кръг от въпроси, свързани с прилагането на директивата, а именно:
• принципът на страната на произход и въпроси относно юрисдикцията  на аудиовизуалните услуги;
• аудиовизуалните търговски съобщения (включително позициониране на продукти и спонсорство, телевизионни реклами и телевизионен пазар);
• основни задължения по силата на директивата (например изисквания за идентифициране, правила за подбуждане към омраза, правила за достъпност, задължения за балансирано представяне, регистрация на услуги по заявка);
• правото на отговор (всяко лице, чиито законни интереси са били засегнати от твърдение на неверни факти в телевизионна програма, трябва да има право на отговор или равностойните средства за правна защита);
• защита на непълнолетните;
• насърчаване на европейски произведения;
• събития от голямо значение да бъдат свободно излъчвани  (free to air television), както и кратки извлечения от  новини;
• сътрудничество между регулаторните органи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар