сряда, 2 март 2011 г.

Енергетика: Комисията започва важно обществено допитване относно подобряване на разрешителните процедури при проекти за изграждане на енергийни инфраструктури

Важна предпоставка да постигане на политическите цели и икономическата стратегия на ЕС е изграждането на интегрирани, адекватни и надеждни енергийни мрежи. В политическите послания на Европейската комисия към държавите-членки, не веднъж е подчертавано, че развитието на единна енергийна инфраструктура на общоевропейско равнище ще даде възможност на ЕС да създаде един добре функциониращ вътрешен енергиен пазар, който ще гарантира сигурността на доставките, ще позволи интегрирането на възобновяемите енергийни източници, ще доведе до увеличаване на енергийната ефективност и в крайна сметка ще позволи на потребителите да се възползват от новите технологии и ще доведе до интелигентно използване на енергията.
Трябва да се отчете също, че времето между началното планиране и въвеждането в експлоатация на енергийните инфраструктури, обикновено отнема повече от десет години. Индустрията често отбелязва, че дългият и несигурен процес по даване на разрешителни за изграждане на енергийните инфраструктури, както и действията та операторите на преносните системи и регулаторните органи, са основната причина за забавянето на изпълнението на проектите, по специално тези за електроенергия.
В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет „Приоритети за енергийна инфраструктура до 2020 г. и след това – План за интегрирана европейска мрежа” е представена стратегията за нова европейска енергийна политика и инфраструктура, която ще координира и оптимизира развитието на мрежата в континентален мащаб, като са обсъдени различни варианти на мерки за подобряване на процеса за даване на разрешителни.
Въз основа на Съобщението, общественото допитване има за цел да идентифицира възможните мерки, които Комисията да предложи, за да се гарантира, че енергийната инфраструктура, необходима за окомплектоване на европейската мрежа на 21 век, ще бъде изградена в срок.
Общественото допитване започва от 1 март и приключва на 30 април 2011 г.
Повече информация за въпросника:

Няма коментари:

Публикуване на коментар