четвъртък, 10 март 2011 г.

Енергетика: Какво предвижда новият „Европейски план за енергийна ефективност”

Европейската комисия прие план за енергийна ефективност (Energy Efficiency Plan 2011), с конкретни мерки, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност. Енергийната ефективност е важен инструмент за укрепване конкурентоспособността на Европа и намаляване на енергийната й зависимост, като същевременно ще намали и нивото на емисиите. Предложеният пакет от мерки цели да създаде значителни ползи за домакинствата, предприятията и публичните власти: генерирайки всяка година финансови спестявания в размер до € 1000 на домакинство. Той трябва да подобри конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и е с потенциал да създаде до 2 млн. работни места.
Гюнтер Йотингер, европейският комисар, отговарящ за енергетиката, заявява:
"Въпреки напредъка, нашите оценки показват, че ние се нуждаем от допълнително решителни и координирани действия за енергийна ефективност, без които ЕС няма да постигне целта си от 20% икономия на енергия до 2020 г. Мерките откриват пътя за изготвяне на дългосрочни политики, необходими за постигане на декарбонизирана и ресурсно ефективна икономика до 2050 г., което да постави ЕС на челно място в иновациите. "
Последните прогнози, направени от Комисията, са че ако не се предприемат по-решителни мерки ще се постигне само половината от заложената цел за 20% подобрение на енергийната ефективност до 2020 г.

Планът изисква предприемането на няколко нови действия от страна на държавите-членки:

•Да се насърчава водещата роля на публичния сектор и предлага да се ускори скоростта чрез определяне на задължителни цели за обновяване на обществения строителен сектор. Държавните органи трябва да изискват да се ремонтират най-малко 3% от обществените сгради всяка година. Той въвежда също така критерии за енергийна ефективност в обществените поръчки.
•Да се задейства процеса на обновяване на частните сгради и подобряване на енергийната ефективност на уредите.
•Стремеж за подобряване ефективността на производството на електроенергия и топлина.
•Да се предвидят изисквания за енергийна ефективност на промишлените съоръжения, подобряване на предоставянето на информация за малки и средни предприятия (МСП) и енергиен одит и системи за енергиен мениджмънт за големите компании.
• Да се насочат усилията към въвеждането на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни уреди, които да предоставят на потребителите информация, необходима им за да оптимизират потреблението си на енергия и да могат да изчисляват размера на спестената от тях енергия.

Комисията ще наблюдава изпълнението на плана за действие и ще превърне тези действия в законодателно предложение през следващите месеци. Тя ще представи доклад за напредъка през пролетта на 2013 г. в рамките на новата стратегия за енергийна ефективност 2020 на ЕС. Ако при прегледа се окаже, че е малко вероятно да се постигне общата цел на ЕС, Комисията ще предложи правно обвързващи цели за 2020 година. Засега приоритетът е насочен към въвеждането на задължителни мерки, които да помогнат на държавите-членки, предприятията и гражданите при постигането на целите им за икономии и да спестят от сметките им за електроенергия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар